Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 W

waif
1.
бездомно лице, скитник; бездомно дете; ~s and strays 1) безпризорни деца; 2) отделни предмети;
2.
безстопанствена, непотърсена вещ (и за предмети, изхвърлени от морето и др.);
3.
бездомен, безпризорен;
4.
безстопанствено животно

wanderer скитник

wardage пари за наблюдение и настойничество, възнаграждение на попечител

warehousing
1.
пазене на склад; entry for ~ декларация за стоки, подлежащи на съхранение в склад;
2.
заплащане за съхранение на склад, магазинаж

warranter / warrantor поръчител, гарант

weekly седмично; ~ tenancy седмично наемане

wharfage
1.
пристанищна такса;
2.
разтоварване на стоки от кораб

widower вдовец

wind-up
1.
ликвидирам (компания и др.); to ~ an estate уреждам наследство;
2.
ликвидиране, ликвидация (на компания и др.), вж. winding-up

withdraw
1.
оттеглям, отзовавам; ~ing a juror отзоваване на съдебен заседател; to ~ a candidate оттеглям кандидатурата си; to ~ to consider the judg(e)ment оттеглям се за обсъждане на решение; to ~ envoys отзовавам дипломатически представители;
2.
изтеглям;
to ~ deposits изтеглям депозити; to ~ from circulation изземвам от обръщение;
3.
отказвам се; вземам думите си обратно;
cries ofW.!” възгласи “Вземете си думите обратно!” (в Парламента); to ~ an accusation отказвам се от обвинението;
4.
отнемам (привилегия и др.), отменям, анулирам;
to ~ an action прекратявам дело; to ~ an attachment отменям запор на имущество; to ~ credit закривам кредит; to ~ nationality отказвам се от гражданство; to ~ a plea of guilty отказвам се от заявлението си за признаване за виновен; to ~ from a treaty денонсирам договор

woolsack
1.
възглавница, на която седи председателят на Камарата на лордовете (лорд-канцлера); to take seat on the ~ откривам заседание на Камарата на лордовете;
2.
пост на лорд-канцлер;
to reach the ~ ставам лорд-канцлер

workless безработен

wound
1.
рана; bullet ~ рана от куршум;
2.
ранявам;
to ~ mortally / to death смъртоносно ранявам;
3.
прен. обида, оскърбление

wring изтръгвам (пари, признание); to ~ a confession out of a prisoner изтръгвам признание от затворник

wrongfully
1.
погрешно, невярно; ~ informed погрешно осведомен;
2.
противоправно, неправомерно, незаконно; ~
intending злонамерен мотив