Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 L

land
1.
страна, край, област; home / native ~ отечество, родина; law of the ~ 1) право на страната / държавата; 2) право на обвиняем да бъде съден при спазване на закона и даваните от него гаранции;
2.
земя (и като административна единица в някои страни); ~-act аграрен закон; ~ development превръщане на терен в годен за строителство; ~ district регионална поземлена служба (САЩ); ~ freeze амер. правителствени ограничения върху продажба или предаване на земя; ~-grabber 1) лице, заграбващо земя; 2) ирл. ист. лице, настаняващо се на земята на изхвърлен наемател; ~ grant дарение на (обществена) земя
, дарение на недвижим имот, направено на обществена организация и др. от държавния поземлен фонд; ~-jobber лице, спекулиращо с покупко-продажба на земни участъци; ~ patent 1) акт за преотстъпване на държавна земя; 2) извлечение от акт за държавна собственост на недвижим имот; 3) земя, прехвърлена чрез дарение от държавата; ~ reform поземлена реформа; ~ register поземлен кадастър; ~ sale contract договор за продажба на земя; ~-settlement оземляване; ~ tax поземлен данък; ~ tribunal поземлен съд; ~-utilization земеизползване, земеустройство; ~ warrant заповед за преотстъпване на държавна земя (САЩ); common ~ общинско пасище; compulsory requisition of ~ принудително отчуждаване на недвижим имот за държавни или обществени нужди; covenant running with ~ вещна тежест, която следва даден имот; no man's ~ ничия земя; public ~s държавни земи; registered ~ регистрирана земя; running with the ~ придадено към земята; settled ~ земя под разпореждане; Settled L. Act trustees ~ доверителни собственици на земя под разпореждане; unregistered ~ нерегистрирана земя; vesture of ~ растящото на земята, с изключение на дърветата;
3.
поземлена собственост; имот, имение; недвижимост; ~-agency 1) служба на управител на имот; 2) агенция за продажба на недвижими имоти; ~-agent 1) управител на имот; 2) комисионер по продажба на недвижими имоти; ~ and chattels поземлен имот и движими вещи; ~ certificate нотариален акт за поземлена собственост, удостоверение за земя; ~ charges тежести върху поземлена собственост, вещни тежести, които обременяват даден имот; L. Charge Department Служба за поземлени тежести (Великобр.); ~ consolidation комасация, урегулиране на землище; ~ contract поземлен договор; ~ cop ист. продажба на поземлени терени (отбелязва се чрез предаване на жезъл); ~ court поземлен съд с юрисдикция за регистриране правото на собственост върху земи (Масачусетс, САЩ); ~ damages обезщетение при отчуждаване на земя; ~-laws аграрно законодателство; закони за поземлената собственост; ~-office амер. поземлена служба, управление на държавния поземлен фонд; ~ ownership поземлена собственост; ~ records поземлен кадастър; ~ registration регистрация на земя; L. Registry Поземлен регистър (Великобр.); ~ rent поземлена рента; ~-steward управител на имение; ~ tenant 1) земевладелец; 2) поземлен арендатор, наемател; 3) действителен владелец на недвижим имот; ~-tenure земевладение; L. Titles and Transfer Act Закон за собствеността и прехвърлянията на недвижими имоти (Великобр.); L. Tribunal Поземлен съд (Великобр.); L. Valuation Appeal Court шотл. съд за разглеждане на жалби относно оценяване на недвижимо имущество; adjacent ~ съседен недвижим имот; development ~ tax данък за развитие на земя (Великобр.); life ~ 1) пожизнено право на ползване; 2) недвижим имот, който е отдаден под наем до края на живота на наемателя или наемодателя; local ~ charges местни поземлени тежести; local ~ charges register регистър на местните поземлени тежести; trespass to ~ нарушение на владение на недвижимо имущество;
4.
ивица орна или пасищна земя;
5.
свалям на суша (товар, стока), дебаркирам; акостирам (за кораб);
6.
разг. хващам (престъпник); to ~ a criminal хващам престъпник; to ~ a prisoner пленявам;
7. ~ waiter
митничар, митнически служител, проверяващ стоки

landlordism
1.
едро частно земевладение;
2.
защита на интересите на едрото земевладение

late
1.
предишен, скорошен;
2.
покоен

laundering: money ~ пране на пари

lawmaker законодател

leadership ръководство, управление

legacy
1.
завещание, легат, завет; ~ tax / duty данък наследство, данък върху получени по завещание движими вещи; absolute ~ безусловен завет, наследство по завещание, което се получава без условия; conditional ~ условно завещание; pecuniary ~ паричен дар по завещание; trust ~ попечителско завещание, наследство, управлявано от попечител; to leave / to bequeath a ~ оставям наследство; to come to / into a ~ получавам наследство; to disclaim a ~ отхвърлям, отказвам се от наследство;
2.
наследство, лично имущество, получено по завещание

leger / lieger посланик, резидент

legist правник, юрист, законовед

legitime
1.
собственост, която се наследява;
2.
легитимен, законен

lesion
1.
накърняване (на права);
2.
шотл. щета, вреда
, повреда, увреждане (нанесена на дадено лице)

levari: ~ facias лат. (writ of ~) амер. заповед (нареждане) за екзекуция

liable
1.
отговорен, задължен; ~ to civil proceedings носещ гражданска отговорност; ~ to criminal proceedings носещ наказателна отговорност; criminally ~ наказуем; jointly ~ солидарна, съвместна отговорност; to be ~ with all one's assets нося отговорност с цялото си имущество; to be ~ for smb.'s debts нося отговорност за нечии дългове, задължен съм да изплатя нечии дългове;
2.
подлежащ, изложен; ~ to duty подлежащ на облагане, обмитяване; ~ to prosecution подлежащ на преследване; ~ to income-tax облагаем с подоходен данък;
3.
вероятен, възможен; ~ to dispute спорен; to be ~ to misconstruction допускам, давам възможност за неправилно тълкуване

liberticide
1.
унищожаване на свободата;
2.
тиранин, потисник

lifelong пожизнен, доживотен, за цял живот

lighten
1.
облекчавам, намалявам (напр. данъци);
2.
смекчавам (наказание)

limited ограничен; ~ administration ограничено управление на имуществото на починал; ~ and reduced с ограничена отговорност и намален капитал; ~ appeal частично обжалване; ~ authority ограничена довереност, ограничена представителна власт; ~ by guarantee ограничена отговорност чрез гаранция; ~ construction / interpretation ограничително тълкуване; ~ court съд с ограничена юрисдикция; ~ discretion ограничена свобода на действие; ~ divorce ограничен развод, съдебно разпореждане за разделно живеене на съпрузи; ~ executor ограничен в действията си изпълнител (на завещание); ~ fee 1) условно право върху недвижим имот; 2) ограничена собственост (по отношение на реда на наследяване и отчуждаване); ~ guaranty ограничено поръчителство; ~ (interim) measures ограничени, временни мерки; ~ jurisdiction ограничена юрисдикция; ~ liability ограничена отговорност; ~ (liability) company дружество с ограничена отговорност; ~ monarchy конституционна (ограничена) монархия; ~ owner плодоползвател, собственик с ограничени права; ~ owner's charge ограничени тежести върху частна собственост; ~ ownership ограничено право на собственост; ~ partner съдружник с ограничена отговорност; ~ partnership командитно дружество, ограничено съдружие; ~ payment insurance застраховка “живот”, при която определеният срок за преживяване може да бъде намален чрез внасяне на по-големи застрахователни премии; ~ policy ограничена полица, застрахователна полица, покриваща само някои конкретни рискове; ~ power of appointment ограничена власт за назначаване на бенефициенти; ~ trust попечителство на доверителна собственост за ограничен период от време; public ~ company (PLC) публично акционерно дружество с ограничена отговорност

listed регистриран, вписан в списък, опис и др; ~ market регистриран пазар; ~ building списъчна сграда

litigation
1.
тъжба, жалба, спор;
2.
съдебен процес, спор; briefs in ~ материали по съдебно дело; conduct of ~ водене на съдебно дело; in ~ намиращ се в процес; state ~ граждански дела, при които държавата се явява като една от страните

livelihood издръжка, прехрана, средства за преживяване; ability to earn one's ~ трудоспособност

lobbying лоби, лобиране, въздействие, влияние върху законодатели

location
1.
местоположение, местонахождение;
2.
заселване, установяване;
3.
амер. местожителство;
4.
установяване на граници;
5.
амер. даване под наем, аренда; contract of ~
1) договор за аренда или наем; 2) трудов договор; 3) договор за наем на работа;
6.
амер. участък земя (с определени и обозначени граници);
7.
шотл. договор за личен или имуществен заем

looting грабеж

love: ~-begotten / ~-child незаконороден; ~ day 1) ист. денят, в който приятелски се разрешава спор между съседи; 2) ден, в който съседите си помагат безплатно