Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ)

Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Поместеното изложение указва редът и условията за издаване на разрешение за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) от граждани.

Разрешението е необходима предпоставка, за да може да бъде извършена дейността "носене" на ООБ законосъобразно. Получените разрешения могат да бъдат използвани единствено от лицата, на които са предоставени. Преотстъпването на разрешения или на права по тях на друго лице прави разрешенията невалидни.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси се издава от директора на Национална служба "Полиция" (НСП) или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление (РПУ) по постоянния адрес или по мястото на съхраняване на оръжието.

Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели на физически лица се издава от директора на НСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния адрес на лицата.

II. Заявител

Заявители за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси могат да бъдат физически лица, служители на юридически лица и еднолични търговци. Заявители за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели могат да бъдат физически лица.

III. Необходими документи

За издаване на разрешения, предмет на разглежданата услуга лицата, които притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, подават искане, към което прилагат 2 снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

За издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси лица, които не притежават разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават искане, към което прилагат:

- 2 снимки с размер 3 на 4 см;

- свидетелство за съдимост;

- документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;

-разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;

- удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

- документ за платена държавна такса.

Забележка: Европейски паспорт на огнестрелно оръжие за самоотбрана се издава от директора на НСП или от упълномощено от него длъжностно лице на лица, притежаващи разрешение за носене и употреба и представили разрешение за внасяне или транзитно преминаване на оръжието от съответната държава - членка на ЕС, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса. Европейски паспорт на огнестрелно оръжие за ловни, спортни и културни цели се издава от директора на НСП или от упълномощено от него длъжностно лице на лица, притежаващи валидно разрешение за носене и употреба и представили уведомление или покана от съответната държава - членка на ЕС, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава искането заедно с необходимите документи. Компетентният орган следва да се произнесе в едномесечен срок. Разрешенията, предмет на разглежданата услуга, се издават за срок от 3 години.

Отказът за издаване на разрешение може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

V. Такси

За издаване на разрешение за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани се събира такса в размер на 5 лв. Размерът на таксата е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.