Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 B

backing
1.
поддръжка, одобрение; ~ and filling фин. “поддръжка и напълване”; financial ~ финансиране, финансова поддръжка; to secure the ~ (of) застраховам се с поддръжка на;
2.
джиросване, преподписване, индосиране;
3.
субсидиране, финансиране; state financing of ~ държавна финансова поддръжка;
4.
покритие; ~ support обезпечение на банкнотите със злато или сребро; asset ~ покритие / обезпечаване на цената на акция; gold ~
, ~ of gold златно покритие; gold ~ of currency обезпечаване на парите със злато; currency ~, ~ of currency обезпечаване на валута;  обезпечаване на национална парична единица; ~ of notes issues обезпечаване на емитирани банкноти; ~ support обезпечение на банкнотите със злато или сребро;
5.
вариране на цените на спекулативния пазар;
6.
оставяне в сила на обжалвано действие на низшестоящ съд

bag
1.
дипломатическа поща; green / blue ~ адвокатска чанта;
2.
уволнявам, освобождавам от работа;
3.
арестувам; to be ~ged by police хванат съм от полицията;
4.
~ job амер. жарг. незаконно нахлуване с цел обиск

bailor
1.
депонент, лице, даващо имущество на съхранение по договор;
2.
залогодател, кредитор под договор за поръчителство;
3.
арендодател

banc
1.
съдийска скамейка, (заседателска) скамейка в съда; ~ le roy фр. кралската скамейка; ~ le common pleas скамейката за спорове между частни лица;
2.
съд, пълен състав на съда; to be in ~ / banco в заседание съм; en / in ~ в пълен състав, събиране на всички съдии от съда на заседание

bankbook влогова книжка, спестовна книжка

baptize кръщавам, извършвам кръщелен обред

barker
1.
жарг. огнестрелно оръжие; пистолет;
2.
аукционер

barratrous носещ характер на престъпна небрежност, виновен в кверуланство

basic
1.
основен, главен, съществен; ~ argument основно, главно съображение; ~ fact съществен, главен факт; ~ instrument учредителен акт; ~ issues основни, жизненоважни въпроси; ~ patent основен патент; ~ rights основни права;
2.
първичен, изходен (за цена); ~ budget изходен бюджет; ~ data изходни данни; ~ document основен / първичен документ;
3.
икон. номинален;
4. ~ justice
съд на феодала

baton
1.
жезъл;
2.
палка (полицейска);
3.
бия с полицейска палка

beams: ~ and balance везни, теглилки, кантари

before пред, в присъствието на; ~-mentioned горе споменат; ~-tax изчислен преди изплащането на данъците; ~ tax profits приходи преди изплащането на данъци; the case ~ the court делото, което се разглежда от съда; the subject is ~ the House въпросът се разисква от Парламента; to appear ~ the Court явявам се пред съда

believer привърженик, защитник; ~ in universal suffrage привърженик на всеобщото избирателно право

bemuse упойвам, замайвам, зашеметявам

bent склонност, влечение

bestiality скотоложство, содомия

 

betterment
1.
подобрение (на недвижими имоти); ~ acts закони за подобренията, т. нар. закони за владеещия тъжител (право на задържане на имот от страна на подобрителя му до заплащане на направените в имота подобрения);
2.
подобряване, подобрение, напредък;
3.
подобрения, извършените от застрахователя на застрахования обект

bidding

1. наддаване, търг; brisk ~ оживен търг;

2. оферта, предложение за цена (на търг), добавка към цена;

3. ост. заповед, нареждане; to do smb.'s ~ изпълнявам нечии заповеди

bilateralism принцип на двустранност в отношенията (напр. предоставяне на взаимни привилегии в международната търговия)

blackball
1.
черна топка за гласуване “против”;
2.
глас, вот против;
3.
гласувам срещу (с черна топка при тайно гласуване);
4.
отлъчвам от обществото

blanchefarms ист. сребърен данък, такса (за владение на недвижим имот), платима в сребро

blockade
1.
блокада; ~ of exchange замразяване на валутни средства; ~ runner човек или кораб, нарушаващ блокадата; breach of ~ разкъсване на блокадата; close ~ пълна блокада; economic ~ икономическа блокада; paper ~ фиктивна, неефективна блокада; war ~ военна блокада; to raise the ~ вдигам блокадата; to run the ~ промъквам се през блокадата;
2.
блокирам

blueprint план, проект, програма; national referendum ~ проект за на;ионален референдум

bona лат. собственост, облага, имущество; ~ confiscata лат. конфискувано имущество; ~ fide лат. 1) искрено, с най-добри намерения, добросъвестен; ~ fide creditor истинския кредитор; действителен кредитор; добросъвестен кредитор; ~ fide holder for value добросъвестен държател (на ценни книги, платими на приносителя); ~ fide holder without notice добросъвестен държател (на ценни книги, платими на приносителя), незнаещ за нарушение на правото на собственост на джиранта, индосанта; ~ fide holding добросъвестно владение; ~ fide judg(e)ment creditor кредитор, добросъвестно удържащ дълга си по съдебно решение; ~ fide possessor добросъвестен владелец; 2) добросъвестно, честно; ~ fide purchaser добросъвестен купувач; ~ fide third parties трети добросъвестни лица; ~ mobilia лат. движимо имущество; ~ vacantia лат. ничия собственост, безстопанствено имущество, собственост без собственик (обикн. става държавна собственост)

bonum: ~ mecratorium, negociatorium лат. придобито имущество (за разлика от унаследеното); ~ publicum лат. държавни блага

bookmaking залагане

borderland
1.
погранична област;
2.
погранично владение;
3.
неопределено състояние

bot / bote ист. обезщетение, компенсация, печалба, изгода

boundary
1.
граница, синор; ~ commission погранична комисия; ~ conditions гранични условия; ~ dispute пограничен спор; ~ established by a treaty установена по договор граница; ~ regime граничен режим; ~ river погранична река; ~ treaty договор за граничен режим; ~ sign пограничен знак; ~ suit иск за определяне на граници; ~ value гранично значение; ~ waters погранични води; artificial ~ies изкуствено създадени граници; confusion of ~s иск за определяне на граници между съседни имоти; domestic ~ies of a state национални граници на държава; land ~ies сухопътни граници; natural ~ies естествени граници; private ~ граница, очертаваща имота; state ~ies държавни граници; territorial ~ies териториални граници;
2.
пограничен знак

brainstrust вещи лица, съветници

breakdown: ~ of marriage разстройване на брака; ~ of negotiations прекратяване на преговорите

brevi: ~ manu лат. 1) без формалности, не по служебен път; 2) без посредничеството на съда

briefing
1.
инструктаж, инструкция, указание;
2.
инструктирам;
3.
брифинг

broker
1.
брокер, фондов посредник, агент, комисионер, представител, дилър на ценни книги; ~'s open cover право на презастрахователен брокер да извършва автоматично презастраховане; insurance ~ застрахователен агент / брокер
; stock (exchange) ~ борсов посредник;
2.
търговец на стари вещи, собственик на оказионен магазин;
3.
оценител на описано имущество, съдия-изпълнител;
4.
амер. търговец на наркотици

bucket: ~-shop 1) амер. фин. кантора, в която се извършват измамнически борсови операции; 2) пътническа агенция за продажба на билети с намаление (Великобр.); 3) незаконна брокерска фирма

bulge рязко повишаване (на цена, курс, раждаемост и др.)

bum: ~-bailiff съдебен пристав, бирник (за събиране на дългове, за арестуване на длъжници)

burgh
1.
шотл. град със самоуправление;
2.
~ English наследяване на имот от по-млад син

burking / burkism убийство чрез удушване

bust
1.
срив, спадане на икономическата активност;
2.
разг. фалит; to be ~ банкрутирам, фалирам, изпадам в несъстоятелност;
3.
арест, задържане;
4.
полицейска хайка

buying купуване; ~ in изкупуване (на търг); 2) закупуване на право на участие в капитала на компания; ~ on margin покупка на ценни книги (от брокер) на кредит