Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 D

damnatory
1.
който води към осъждане, изобличаващ; ~ evidence показания, водещи към осъждане, съкрушителни доказателства;
2.
който осъжда, проклина, анатемосва

data pl. данни, факти, информация; actual ~ фактически данни; adequate ~ достатъчни данни; available ~ налични данни, достъпни данни; conflicting ~ противоречиви данни; crude ~ приблизителни, неточни данни; discrepant ~ несъвпадащи данни; inadequacy of ~ недостатъчност на данните; limited ~ ограничени данни; official ~ официални данни; personal ~ лично дело; social ~ данни за социалния състав на населението; sources of ~ източници на данни

de arbitratione: ~ facta лат. писмена заповед, разпореждане на съда за решен от арбитража случай

de injuria лат. по негова (собствена) вина

dealing
1.
pl. сделки (търговски); делови отношения; exclusive ~s сделки с предоставяне на изключителни права; intergovernmental ~s междуправителствени сделки; insider ~ инсайдерска търговия;
2.
държане, поведение, отношение, третиране

debauch
1.
оргия; развратна постъпка; напиване;
2.
развращавам, покварявам, прелъстявам;
3.
ост. подмамвам, отклонявам;
4.
ост. развратнича, безпътствам

debrief изслушвам доклад или отчет (на официален представител на правителството за посещение в друга страна)

deceit измама, лъжа; by ~ по измамен начин; flagrant ~ груба измама

decide решавам, вземам решение; to ~ against вземам решение против; to ~ by toss решавам чрез жребий; to ~ a case произнасям се по делото (за съд); to ~ differences разрешавам спор; to ~ in favour of вземам решение в полза на

declaim протестирам, нападам, хуля

declination
1.
отказ, документ, попълнен в съда от довереник, който избира да не служи на определената му длъжност;
2.
шотл. отвод на съдия поради заинтересоваността му от изхода на дело;
3.
жалба против компетенцията на местния съд, че съдията е лично заинтересован по делото

decorum благоприличие, приличие, етикет; breach of ~ нарушение на правилата на добрия тон

decriminalization декриминализация, изключване (на деяния) от числото на наказуемите; ~ of abortion отмяна на забраната на абортите

deductible удържима (сума); ~ clause клауза за удръжка (в застрахователна полица)

defamatory клеветнически, опозоряващ; ~ libel клеветническо злословие; ~ per quod клеветнически по смисъл; ~ per se клеветнически сам по себе си; ~ statement клеветническо твърдение

defeated победен, загубил (дело и др.); ~ party губеща страна

defendant
1.
подсъдим, обвиняем; ~ pleading guilty обвиняем, който се признава за виновен; non-convicted ~ обвиняем, очакващ решението на съда; to find against the ~ признавам обвиняемия за виновен; to find for the ~ признавам обвиняемия за невинен;
2.
ответник; ~ in error ответник по жалба

defensum ист.
1.
забрана;
2.
заградена земя

defiler осквернител

deforcement
1.
незаконно присвояване (на чужда собственост);
2.
шотл. съпротива
, съпротивление (на орган на властта)

defrayable
1.
за, на сметка;
2.
подлежащ на плащане
, дължим, платим, който се плаща; expenses ~ out of local rates разноски, които се покриват от местни данъци

delation обвинение, донос

deliberate
1.
предумишлен, преднамерен, съзнателен; ~ distortion of facts умишлено изопачаване на фактите; ~ insult преднамерена обида; ~ intent предварително обмислено намерение; ~ murder преднамерено убийство;
2.
обмислям

deliver
1.
избавям, спасявам, освобождавам; to ~ smb. from death спасявам някого от смърт;
2.
предавам, отстъпвам; to ~ by hand against acknowledgement предавам лично срещу разписка; to ~ oneself up предавам се на властта на; 4. произнасям (присъда, реч); to ~ judg(e)ment изнасям решение, присъда; to ~ a report изнасям доклад; 5. официално връчвам (документ); to ~ credentials предавам, връчвам акредитивни писма; 6. спечелвам на своя страна; to ~ ward vote осигурявам си гласове на избиратели

demens слабоумен

demit напускам (служба), подавам оставка, абдикирам, отказвам се (от престола)

demote понижавам (в служба)

denaturalization денатурализация, лишаване от поданство или от граждански права

denizen
1.
натурализиран гражданин на някоя страна, давам някому поданство;
2.
населявам (страна)

deposable лице, което може да бъде свалено, снето (от служба, длъжност и др.)

deprecate не одобрявам, осъждам, силно възразявам

depute
1.
делегирам, назначавам като заместник, представител;
2.
възлагам

derelict
1.
изоставен, напуснат, безстопанствен (за кораб, имот, стока);
2.
амер. изменник, неверен;
3.
суша, земя, получена от оттегляне на море, река

descend
1.
произхождам, произлизам;
2.
произтичам
;
3.
предаване (по наследство); to ~ from father to son предава се от баща на син (за имот)

desist въздържам се, отказвам се; to ~ from attempts отказвам се от опити; to ~ from crime отказвам се от извършване на престъпление; to ~ from prosecution въздържам се от преследване

despoliation грабеж, разхищение

detailed подробен; ~ interrogation пълен разпит

detector: lie ~ детектор на лъжата

determine
1.
определям, установявам; to ~ on a course of action определям линия на действие;
2.
приключвам, изтичам (за срок);
3.
разрешавам, решавам (спор и др.); to ~ the case решавам дело, произнасям решение по дело

detraction
1.
снижаване, намаляване, накърняване (на достойнство);
2.
злословие, клевета;
3.
смяна на режима на собствеността (при прехвърляне на правото на собственост по завещание или наследство)

devest
1.
лишавам (от право на собственост, пълномощия и др.); to ~ oneself of one's right отказвам се от свои права;
2.
отчуждавам, отклонявам, отнемам

devisor завещател (на недвижима собственост)

dictation заповед, разпореждане, диктат; under smb.'s ~ под нечий натиск; to yield to ~ подчинявам се на диктат

difficulty
1.
трудност, затруднение; verbal ~ies затруднения, предизвикани от неясна формулировка; to raise / to make ~ies създавам трудност, спънки, повдигам възражения;
2.
pl. материални затруднения; financial / money ~ies финансови затруднения;
3.
pl. амер. разногласия, спорове

dilatory отсрочващ, отлагателен, изчаквателен (за решение и др.); ~ defence забавяща защита; ~ exceptions забавящи / отлагателни възражения; ~ method тактика за бавене и отлагане; ~ motion проект или поправка, внесени с цел забавяне преминаването на законопроект или с цел да попречи приемането на решение; ~ pleas 1) забавящи пледоарии (вид защита в гражд. пр.); 2) отлагателни възражения (не по съществото на иска)

dinner: ~ without grace съжителство до сключването на брак

diplomatize водя дипломатически преговори

directness непосредственост, прямота; ~ of information сведение от първа ръка, от първоизточника

disablement инвалидност, нетрудоспособност, загуба на трудоспособност; degree of ~ степен на инвалидност; permanent ~ постоянна нетрудоспособност

discard
1.
уволнявам, съкращавам;
2.
отхвърлям, отказвам

disclose разкривам, откривам, издавам

discovered: ~ peril doctrine доктрина за откритата опасност, принцип за необходимото внимание за предпазване от евентуална опасност, независимо от наличието на вина на потърпевшия

discretionary дискреционен, неограничен, предоставен на нечие усмотрение; ~ account брокерска сметка, партида “по усмотрение”; ~ clause диспозитивна норма; ~ decision дикреционно решение; ~ jurisdiction правомощие за вземане на решения самостоятелно; ~ power(s) дискреционна власт, пълномощия със свободна воля; ~ trust попечителство при свободна воля, дискреционен, попечителски тръст, предполагащ свобода на действие по усмотрение на собственика

discussion
1.
дискусия, разискване, обсъждане; преговори; nationwide ~ всенародно обсъждане; the question under ~ разисквания въпрос;
2.
преследване на длъжник; погасяване на дълга на първо място от имуществото на главния длъжник;
3.
поредност на отговорност на наследниците за погасяване на дългове на починало лице (първо наследниците по закон, а след това наследниците по завещание)

disentailment прекъсване на наследствена верига (при прехвърляне на наследство)

dishonesty нечестност, непочтеност, мошеничество, измама; a piece of ~ нечестна постъпка, мошеничество

disinterested незаинтересован, безпристрастен, непредубеден; ~ witness безпристрастен свидетел

dismortgage погасяване, изплащане на ипотека, откупуване на заложена вещ

disparaging пренебрежителен, непочтителен; ~ acts унизителни действия; ~ words унизителни думи

disperse
1.
разгонвам, разпръсквам, разтурям; to ~ demonstrators разгонвам демонстранти; to ~ stockholdings разсредоточавам владението на акции;
2.
разпространявам (новини)

disposing: ~ capacity / mind способност да завещавам, здрав разум

disproval опровержение

disrate понижавам в чин

disseise / disseize отнемам, лишавам от собственост, отнемам правото на владение

disservice вреда, ущърб, лоша услуга

dissolve
1.
анулирам, разтрогвам; to ~ an injuction отменям разпореждане на съда; to ~ a marriage разтрогвам брак;
2.
разпускам, закривам (събрание); to ~ Parliament разпускам Парламента;
3.
ликвидирам

distort изопачавам, изкривявам, извращавам; to ~ facts изопачавам факти

disturbance
1.
смущение, разстройване, безредие, смут; ~ of the public peace нарушаване на обществения ред; ~ of public or religious worship нарушаване на църковно или религиозно богослужение; internal ~s вътрешни безредици; to create / to make a ~ създавам безредици, нарушавам обществения ред; to cause ~s причинявам безредици;
2.
нарушение (на права); ~ of common нарушаване на общото; ~ of franchise 1) нарушаване на избирателното право, недопускане до избори; 2) нарушаване на привилегия; ~ of tenure
1) нарушаване на владение; 2) насилствено отнемане на владение; ~ of ways нарушаване на право на преминаване през чужд имот, учредено със сервитут за преминаване;
3.
възпрепятствам упражняването на право;
4.
причиняване на вреда на вещ поради възпрепятстването на собственика й да упражнява правото си върху нея

divide
1.
деля, разделям, разединявам; ~ among between разделям помежду; to ~ out the expenses разделям разноските;
2.
различавам се от, разминавам се в мнение;
3.
парл. гласувам; to ~ the House пристъпвам към гласуване; ~ ! ~ ! “Да се гласува!”, възглас за прекратяване на разискванията и пристъпване към гласуване

divisive причиняващ разногласия, разкол

docimasy ист. разглеждане на кандидатури за държавна служба или за получаване на право на гражданство (в древна Гърция)

documentation
1.
документиране, документация, потвърждаване с документи;
2.
снабдяване с документи (особ. корабни)

dollar долар; ~-a-year man държавен служител със символична заплата (обикн. представител на голяма фирма); federal ~s държавни средства; in constant ~s с постоянна цена; investment ~s капиталовложения; tax ~s данъчни постъпления

domiciled домицилиран, установен на дадено местожителство; ~ bill домицилирана полица; to be ~ имам постоянно местожителство

dominion
1.
доминион;
2.
суверенитет, суверенно право, суверенна власт;
3.
pl. земи, владения (на краля);
4.
владение, право на владение, право на собственост върху един предмет от имуществото, произтичащо от правото на разпореждане и от правото на претендиране за това

donatorius лат.
1.
дарополучател;
2.
купувач

doubt
1.
съмнение, несигурност; to give a person the benefit of the ~ оправдавам поради липса на доказателства;
2.
съмнявам се, подозирам;
3.
ост. страхувам се, боя се

draft
1.
проект, законопроект; ~ regulation проектоустав; to submit a ~ внасям проектодоговор; ~ constitution проектоконституция;
2.
ордер, платежна заповед, чек;
3.
повинност, повиквателна; ~ board наборна комисия;
4.
отделям, подбирам; to ~ a vice-presidential candidate подбирам кандидат за вице-президент;
5.
трата, полица

driver
1.
шофьор; ~'s license книжка за правоуправление, шофьорска книжка; private ~ любител шофьор;
2.
надзирател (на роби)

duly в реда на, редно, правилно, надлежно

duplicity обединяване (на различни основания на иска в една искова претенция, на различни аргументи на защитата в една точка на възражението по иска, на различни правонарушения в една точка на обвинението)

dutiable обмитяем, подлежащ на облагане; ~ articles обмитяеми стоки