Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 U

unabolished неотменен, оставащ в сила

unacknowledged
1.
непризнат (за вина, престъпление и др.); ~ fault простъпка, която не е призната от извършителя; ~ member (of the family) непризнат член (на семейството);
2.
останал без отговор;
3.
непотвърден, неутвърден

unaided без чужда помощ

unanimous единодушен; ~ opinion единодушно мнение; ~ rule принцип на единодушието; to be elected by ~ vote избран съм единодушно

unarm разоръжавам; обезоръжавам

unattested незасвидетелстван

unbalance
1.
липса на равновесие; ~ in foreign trade несъответствие между вноса и износа;
2.
неуравновесеност, душевно разстройство

unblamable невинен, безукорен

unchallenged непредизвикващ възражения, съмнения

uncompensability невъзстановимост

unconformable
1.
несъответстващ; testimony is ~ to the real state of the case показанието не съответства на действителните обстоятелства по делото;
2.
не придържащ се към догмите на англиканската църква

uncontestable неоспорим, безспорен; his rights are ~ неговите права са безспорни

uncrossed
1.
безпрепятствен (за достъп);
2.
непресечен, небариран (за чек за изплащане по сметка); ~
cheque непресечен, небариран чек

undefended
1.
незащитен, не защитаван;
2.
неподкрепен (с аргументи и др.);
3.
неоспорен (за дело, обвинение), без защита, без адвокат (за обвиняем), ответник, не отговорил на искова молба или не явил се в съда; ~
cause неоспорен съдебен иск; ~ prisoner затворник без защита

under
1.
под; ~-age непълнолетен; ~ and subject под и подлагам (при прехвърляне на земя под ипотека за посочване, че гарантът поема гаранциите на ипотеката); ~ colo(u)r of law под привидно право; ~ colo(u)r of office под предлог за изпълнение на длъжността; ~ control под контрол (за МПС); ~ the influence of intoxicating liquor под влиянието на интоксикиращ алкохол; ~ pretence под претенцията; ~ protest под протест (за плащане или друго действие); ~ reservations с уговорки, че; ~ sentence for по присъда за (някакво престъпление); ~ terms при условия;
2.
в силата на, съгласно, в съответствие с, на основание на; ~
authority of в силата на, на основание на; ~ claim of right изхождайки от наличието на право (за извършване на някакво действие)

underground таен, нелегален; ~ activities нелегална дейност

undersigned: the ~ долуподписаният

under-tenant пренаемател

underwriter
1.
поръчител, поемател (който се наема да откупи всички новоиздадени непродадени акции);
2.
застрахователно дружество, застраховател (особ. морски); ~'
s policy морска застрахователна полица;
3.
гарант за котиране на непродадени акции, ценни книги

undisclosed неразкрит; ~ agency тайна агенция; ~ buyer неназован купувач; ~ principal неназован, “скрит” ръководител; information from an ~ source информация от неразкрит, неизвестен източник

undivided
1.
неразделен, цял; ~ assignment пълно, изцяло прехвърляне на права; ~ opinion единогласие, единодушно мнение; ~ right 1) неразделено право, право на част, дял (от наследство и др.); 2) съсобственост; 3) съвладение; ~ shares 1) цели дялове, неподелени / общи дялове; 2)съсобствен дял;
2.
неразпределен; ~
profits 1) неразпределени печалби (на акционерно дружество); 2) неподелени печалби; ~ property неразделено имущество

unearned неспечелен, незаслужен; ~ income 1) нетрудов доход; 2) непроизводствен доход, доход от ренти или капиталовложения; ~ increment повишена стойност на имот; ~ premium върната премия, възвръщаема част от застрахователна премия (при анулиране на полица)

unenforceable невлизане в законна сила, в изпълнение, неизпълнение; ~ contract договор, който не може да бъде принудително осъществен; ~ trust доверителна собственост, която не може да бъде принудително осъществена

unexchangeable негоден за замяна, незаменим

unfathered
1.
без баща;
2.
незаконороден;
3.
с неизвестен произход (за информация и др.)

unforbidden незабранен

ungarbled нефалшифициран, неподправен

unhypothecated незаложен, неипотекиран (за недвижимост)

unimpeached необвинен в извършване на тежко престъпление

uninjured
1.
неповреден, непострадал;
2.
неоскърбен, необиден

unknown неизвестен, неустановен; ~ delinquent неустановен престъпник; ~ persons непознати лица (чиято личност не може да се установи)

unlimited неограничен; ~ authority неограничени пълномощия, неограничена власт; ~ company дружество с неограничена отговорност; ~ liability неограничена отговорност; ~ monarchy неограничена, абсолютна монархия; ~ partnership дружество с неограничена отговорност; for an ~ period безсрочно, за неограничено време

unmarry
1.
разтрогвам брак;
2.
развеждам се

unnaturalization денатурализация, лишаване от гражданство

unoffending невинен, неизвършващ нарушение

unparented
1.
нямащ родители, осиротял;
2.
изоставен от родители

unpossessed
1.
нямащ собственост; ~ of smth. невладеещ, непритежаващ нещо;
2.
нямащ собственик, притежател, намиращ се в ничие владение

unpromulgated необнародван

unpunished ненаказан, безнаказан

unreasonable
1.
неразумен, неоправдан, безразсъден, неблагоразумен; ~ conduct безразсъдно, неразумно поведение;
2.
неприемлив, необоснован, несправедлив; ~
claim необоснована претенция; ~ delay необосновано задържане (напр. за подаване на възражение и др.); ~ refusal (to submit to operation) необоснован отказ (за предоставяне право на действие); ~ restraint (of trade) необосновано ограничаване (на търговията); ~ search немотивирано търсене, издирване; on ~ terms при неприемливи условия

unredeemed
1.
неизпълнен; ~ promise неизпълнено обещание;
2.
неоткупен, неосвободен (за заложена вещ);
sale of ~ pledges продажба на неоткупени заложени вещи;
3.
неизплатен, непогасен (за полица); ~
bill of exchange неизплатена полица;
4.
неосвободен (за област под чуждо влияние)

unremitted неопростен (за дълг)

unrepugnant
1.
непротиворечащ, съвместим;
2.
покорен

unrifled неограбен, неплячкосан

unseat
1.
лишавам от пост, положение;
2.
лишавам от парламентарен мандат; анулирам избора (на член на Парламента)

unsigned неподписан

unsure ненадежден, небезопасен

untenantable непригоден, неподходящ за даване под наем

untrustworthy незаслужаващ доверие, ненадежден, недостоверен; ~ authorities неавторитетни източници

unwarrantable
1.
противозаконен, непозволен, недопустим; ~ assumption недопустимо предположение; ~ conduct безотговорно поведение;
2.
неоправдан

uprovable недоказуем

user
1.
потребител;
2.
(упражняване на) право на ползване (на нещо); ползване (на право или нещо), право на ползване по давност;
adverse ~ 1) владение въз основа на потвърдени права на собственост, въпреки претенциите на друго лице; 2) владелец, твърдящ, че има право на собственост, въпреки претенциите на друго лице; authorized ~ 1) правомерно ползване; 2) правомощен ползувател; evidence of ~ доказателства за използване; exclusive ~ 1) изключително ползване; 2) лице, имащо изключително право на ползване; non-~ неупражняване на право; right of ~ право на ползване, право по давност;
3.
разг. алкохолик; наркоман;
drug / narcotic ~ наркоман; part-time ~ лице, несистематично употребяващо наркотици