Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 N

narcotic
1.
наркотично средство, наркотик; ~ drug наркотично средство;
2.
наркотичен;
3.
наркоман; ~ addiction наркомания

nationalisation
1.
национализация;
2.
ряд. натурализация

naturalised
1.
натурализиран; ~ citizen натурализиран гражданин;
2.
приспособен към нови условия; ~ name фамилия или име на чужденец, изменено в съответствие с имената на дадена страна

nay
1.
отрицателен отговор;
2.
глас “против”; the ~s have it мнозинството са против (при гласуване); yeas and ~s гласове “за” и “против”;
3.
отказ, забрана; to say ~ отказвам, възразявам

necropsy аутопсия

negligent небрежен, невнимателен; ~ of smb.'s duty небрежност по отношение на нечии задължения; ~ escape бягство поради небрежност (на затворник поради небрежност на длъжностно лице); ~ homicide убийство по невнимание, поради престъпна небрежност; ~ ignorance of the fact незнание на факт поради небрежност; ~ manslaughter неумишлено убийство, извършено поради небрежност; ~ offence правонарушение, извършено поради небрежност; ~ person лице, извършило простъпка или престъпление поради небрежност; ~ treatment небрежно третиране; ~ violation of statute нарушение на закон поради небрежност

neutralise
1.
обявявам (територия) за неутрална;
2.
неутрализирам; to ~ military danger неутрализирам военна опасност

nice: ~ point of law сложен юридически въпрос

nobbler жарг.
1.
лице, което подкупва;
2.
измамник, мошеник

nominator лице, предлагащо кандидат или назначаващо на длъжност

non(-)cumulative некумулативен; ~ dividends некумулативни дивиденти (от преференциални акции); ~ preferred stock некумулативни привилегировани акции

non-aggression ненападение; ~ pact пакт за ненападение; mutual ~ взаимно ненападение; treaty of ~ договор за ненападение

non-bailable
1.
лице, което не се нуждае от гаранции;
2.
лице, което няма право на гаранции

noncomercial нетърговски; ~ agreement нетърговско споразумение; ~ purposes нетърговски цели

non-detected неотчетен, неоткрит; ~ delinquency латентна, скрита престъпност

non-execution неизпълнение

non-medical: ~ policy застрахователна полица, издадена без медицински преглед на застрахованото лице

non-partisan
1.
безпартиен; ~ ballot амер. избирателна бюлетина без посочване на партийната принадлежност на кандидатите; ~ board амер. комисия, състояща се от представители на няколко партии; ~ election амер. избори за съдебни органи (за които по закон партиите не издигат свои кандидати);
2.
безпристрастен

non-quota извън квотата; ~ immigrants амер. имигранти извън квотата (жените и децата на американски граждани, студенти и др.)

non-user
1.
неупражняване на дадено право;
2.
право, погасено по давност поради неупражняването му в определените от закона срокове

normative нормативен

note
1.
забележка;
2.
писмено уведомяване; ~ of allowance уверение за съдебна, процесуална грешка; ~ of a fine ист. една от частите на документ за прехвърляне на собственост, в която са посочени страните, поземления участък и договореността; bankruptcy ~ призовка до длъжник-търговец за доброволно изплащане на задълженията му по издаден изпълнителен лист в определен от съда срок; confirmation ~ (писмено) потвърждение на договор; cover ~ застрахователен сертификат;
3.
(дипломатическа) нота; ~ of protest протестна нота; ~ of understanding меморандум за договореност; exchange of ~s размяна на ноти; diplomatic ~ дипломатическа нота; official ~ официална нота; verbal ~ вербална нота; to initial a ~ парафирам нота;
4.
платежно нареждане, фактура, товарителница; ~s payable сметка за задължение; ~s receivable сметки за натрупаните задължения към този, който води сметките; consignment ~ товарителница; recharge ~ оправдателен документ;
5.
запис на заповед, облигация, полица
, разписка за получени в заем пари с отбелязване падежа на връщането им; ~ broker брокер, договарящ отстъпката и продажбата на полици и др.; ~ of hand 1) разписка за получен заем, която посочва размера на сумата и падежа на връщането й; 2) ост. полица; accommodation ~ полица / запис на заповед, издадена за услуга; circular ~s пътнически чекове; collateral ~ гарантирана полица; credit ~ кредитно авизо; coupon ~s купоните за изплащане на лихва и дивидент на облигации при настъпване на падежа им; demand ~ 1) ценна книга на приносител на заповед с обозначение “без протест”; 2) ценна книга, платима при предявяване; judg(e)ment ~ разписка, която е издадена от получател на пари, с която съдът постановява решението си; promissory ~ полица, запис на заповед, разписка за получен заем с размера на сумата и падежа за връщането й; sale ~ разписка, която е издадена от борсов посредник за получени от него ценни книги за продажба; treasury ~s 1) съкровищни бонове; 2) амер. данъчни сертификати; 3) държавни ценни книги;
6.
банкнота; ~s in circulation банкноти в обръщение; banker's ~ банкнота / ценна книга на приносител, издадена от банка; cash ~ 1) банкнота; 2) касова разписка;
7.
авизо; advise ~ авизо;
8.
репутация, реноме;
9.
протестирам (полица); to ~ a bill протестирам полица, съставям акт за протестиране на полица
;
10.
отбелязвам, забелязвам; to ~ an exception отбелязвам направено възражение в протокола на съдебно заседание; to ~ a protest извършвам отбелязване на протест на полица;
11.
~ broker посредник при търговия с ценни книги и валута; traversing ~ 1) оспорване на иск в писмена форма; 2) отговор на искова молба, която оспорва предявения иск

nourishment издръжка

nubility брачна възраст, зрялост

nullifier
1.
лице, което анулира;

nuncio
1.
папски нунций;
2.
ост. посланик

nurse-mother приемна майка