Бланки

1 Договор за продажба на МПС /бланка/
2 Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър
3 Заявление Г2 /за обявяване на годишен финансов отчет/
4 Дружествен договор на ООД
5 Заявление Г1 /за обявяване на актове/
6 Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър
7 Заявление А4 /за вписване на обстоятелства, относно ООД/
8 Декларация-образец от подпис на управител на ООД
9 Декларация а гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД
10 Moлба за издаване на свидетелство за съдимост /бланка/
11 Декларация по чл. 142 от Търговския закон
12 Декларация по чл. 264, ал. 2 ДОПК
13 Предизвестие за уволнение поради съкращаване на щата /бланка/
14 Молба-декларация за обстоятелствена проверка
15 Пълномощно за подаване на заявления в Търговския регистър
16 Заявление А1 /за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец/
17 Заповед за утвърждаване на щатно разписание /бланка/
18 Протокол от учредително заседание на ООД
19 Договор за продажба на дружествени дялове /бланка/
20 Декларация за автомобил
21 Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон /за регистрация на ЕТ/
22 Заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ /бланка/
23 Договор за цесия /бланка/
24 Заповед за прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата /бланка/
25 Декларация за фирми, които не са осъществявали дейност (по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството)
26 Декларация за нотариална заверка на подпис на ЕТ
27 Заповед за назначаване на комисия за извършване на подбор /бланка/
28 Заявление за издаване на заповед за изпълнение /чл. 410 ГПК/
29 Декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за МПС без лек автомобил
30 Молба за заявяване на отдалечен Интернет-достъп до Имотния регистър и АГКК
31 Общи условия за Интернет - магазин
32 Декларация по чл. 129, ал. 1 от Търговския закон
33 Заявление Д1 /за запазване на име/
34 Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация
35 Заявление за регистрация по ЗДДС
36 Молба за издаване на препис от нотариален акт до Служба по вписвания
37 Декларация по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ
38 Заявление Б6 /за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация/
39 Протокол за подбор /бланка/
40 Заявление Ж1 /за изпълнение на указания/
41 Заявление А5 /за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество/
42 Протокол-решение за съкращаване на щата /бланка/
43 Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон
44 Заявление Б1 /за вписване на обстоятелства, относно прокура/
45 Заявление А7 /за вписване на обстоятелства относно кооперация/
46 Декларация за прекратяване собствеността върху автомобил
47 Договор за продажба на сайт и отстъпване на домейн
48 Заявление В1 /за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие/
49 Заявление за издаване на удостоверение за пререгистрация на фирма /бланка/
50 Заявление А2 /за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество/

Страница 1 от 2