Бланка /свидетелство за съдимост/. За да изтеглите бланката, натиснете на връзката с приложението в дъното.

Молба за издаване на свидетелство за съдимост се депозира в районния съд по постоянното местожителство на лицето. След заплащане на такса се попълва молбата, представят се и Удостоверение за раждане на лицето /оригинал/, както и лична карта. Когато молбата се подава чрез пълномощник, служителите изискват нотариално заверено пълномощно и лична карта на подателя. Свидетелството за съдимост става готово веднага или до три дни в зависимост от това къде е месторождението на лицето.