Правно основание

Закон за опазване на земеделските земи

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи


Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за извършване на промяна на предназначението на земеделските земи. Промяната на предназначението се извършва с цел използване на земята за неземеделски нужди или включване й в граници на населено място.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е областна дирекция "Земеделие и гори" към Министерството на земеделието и горите.

2. Заявител

Заявител на административната услуга може да бъде собственик на имота или заинтересовано лице.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят следва да подаде писмено искане, към което се прилагат подробен устройствен план и други документи, определени от комисията към областната дирекция "Земеделие и гори".

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заинтересованото лице трябва да отправи искането си до:

- комисията към областната дирекция "Земеделие и гори" по местонахождение на имота, когато исканата площ е до 50 дка;
- комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и горите - за останалите случаи.

Срокът за издаване на решение на комисията е тридесет работни дни. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

При внасяне на искане за промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди за разглеждане в комисиите, се заплаща еднократно такса в размер на 30 лв. за обекти с площ до 50 дка и 100 лв. за обекти с площ над 50 дка.

Таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди се определя по Раздел II от Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.