Молба до Служба по вписвания за издаване на препис от нотариален акт.