ДЕКЛАРАЦИЯ

за гражданство и гражданско състояние
по чл. 25, ал. 7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност


 
Подписаният(ата) ............................................................................................................, с ЕГН .................................. (за чужденец – личен номер или дата и място на раждане) ........................

документ за самоличност, вид............................ .година от .........................................................,

държава ............................... град ................................

настоящ адрес .........................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1) съм гражданин на ...................................................................................................................
                                                                       (посочват се държавите)

постоянно живея в ......................................................................................................................

настоящ адрес: област ..................................................; община ……………………………,
град (село) ...............................................................,район.............................................,
ж.к. ....................................................................................... блок .................... вх. .........,
улица ................................................................................ № ..........,


2) гражданско състояние: ……………………………………………………………………..

                                          (женен, неженен, омъжена, неомъжена, вдовец (вдовица)
разведен (а)
(вярното се подчертава)

съпруг(а) .............................................................................................................................

брак, сключен на ........................... г.

3) предишни бракове: има / няма

1. брак, сключен на .................., прекратен на ......................, поради: смърт, развод
унищожаване на брака

2. брак, сключен на .................., прекратен на ......................, поради: смърт, развод
унищожаване на брака
(вярното се подчертава)
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313

от Наказателния кодекс.

гр. .........................,

Дата .............. 200....г.                                                                Декларатор: ……………