ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

 

Долуподписаният .......................................................................................................................

С ЕГН ....................................., притежаващ л.к. No. ……………………., издадена на ..............................от МВР ............................. декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените от мен актове.

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс за деклариране на неверни данни.

 

 

 

Дата: ..............                                                                

Гр. ....................                                                                    Декларатор: ................................