Договор за покупко-продажба на дружествен дял/дялове.

Може да се използва и за други видове прехвърляния, след преработка.