ПЪЛНОМОЩНО

от.............................................................................

ЕГН ………………………….

Адрес: област ………………………., община …………………….., гр. ................................ ул. .....................................

Долуподписаният ...................................................... в качеството ми на управляващ и представляващ дружеството ....................................................... ООД

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.................................................., ЕГН ................................................................, лична карта номер ....................................... издадена на ................................ г. от МВР ............................, адрес гр. ............................., ул. .............................................................да ме представлява пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания, където да подаде от името на представляваното от мен дружество необходимите документи и заявления за първоначална регистрация на дружество с ограничена отговорност ........................................................................

Упълномощител: ..........................................................

/............................................../