ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 142 от ТЗ

 

от ...................................................................... в качеството ми управител на ................................ ЕООД/ООД

Аз ........................................................, ЕГН ................................, лична карта номер .............................. изд. на ...................... г. от ......................

ДЕКЛАРИРАМ:

Че в качеството ми на управител на ………………………………………. ЕООД/ООД без съгласието на дружеството няма да:

1. извършвам търговски сделки, от свое или от чуждо име, които са сходни с дейността на Дружеството.;

2. да участвам в събирателни и командитни дружества, и дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на Дружеството.;

3. да заемам длъжност в ръководни органи на други дружества, които извършват дейност, сходна с дейността на Дружеството..

 

ДЕКЛАРАТОР:

..................................................................

/........................................../