ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.141 ал. 8 от Търговския закон

Долуподписаният .................................................., ЕГН ..............................., лична карта №, ........................, издадена на ........................... г. от ....................., в качеството си на законен представител на ..................................................................., със седалище и адрес на управление: ................................................................., наричано по-долу за краткост „Дружеството” с настоящето

ДЕКЛАРИРАМ


1. Не съм обявен в несъстоятелност, не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Дата:

Декларатор:

_______________________________
Три имена