Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 А

abdicator - лице, което се отказва (от престол, права, длъжност)

abide
1.
спазвам, изпълнявам, съблюдавам (закон, решения); to ~ and satisfy цялостно изпълнение (на съдебно решение, заповед); to ~ by Common Market Regulations подчинявам се на наредбите на Общия пазар; to ~ by the law спазвам закона; to ~ by the rules съблюдавам, придържам се към правилата;
2.
приемам последствията; to ~ by an award очаквам произнасяне на решение;
3.
удовлетворен съм;
4.
съответствам

ablocation - наемане

abolitionism - ист. аболиционизъм, движение за освобождаване на негрите в САЩ

abscond - укривам се (от съда), избягвам; ~ing debtor укриващ се длъжник

absolutely

абсолютно, безусловно, напълно; ~ void напълно нищожен, недействителен (за договор и др.)

abstract
1.
откъс, извлечение; ~ of record 1) откъс от протокол, записки, документи по дело; 2) резюме на протоколи по дело; ~ of title 1) документ за право на собственост; 2) извлечение от нотариален акт; ~ transaction сделка, при която причината за възникването й не е част от съдържанието на сделката; to make an ~ of the company accounts правя извлечение от счетоводните книги на компанията;
2.
открадвам, присвоявам; извличам

acceleration
1.
ускоряване по реда на бързото съдебно производство;
2.
съкращаване на срока за придобиване на право;
~ of estate съкращаване на срока за придобиване на имуществено право;
3.
ускоряване на изплащане на салдо; ~ clause клауза за ускорение, условие за съкращаване на срока за изпълнение на задължение; ~ of maturity намаляване на срока на падежа

accidental
1.
случаен, неочакван; ~ death случайна, неочаквана смърт; ~ death benefit помощ при неочаквана смърт; ~ ignorance незнание на несъществени обстоятелства, извинително незнание; ~ injury случайна травма;
2.
непредумишлен; ~ killing случайно, непредумишлено убийство;
3.
второстепенен, допълнителен, спомагателен

accountable
1.
отговорен, отчетен, подотчетен; to be ~ to smb. подотчетен съм на някого;
2.
обясним; ~ receipt заверена разписка,  авансова разписка (за получени суми, които трябва да бъдат отчетени)

accretion - увеличение, увеличаване, прираст, алувиум, натрупване, капитализиране на лихва; ~ of power увеличаване на властта; ~ of territory увеличаване на територия

accusal - обвинение; to be under an ~ of обвинен съм в

acquaint запознавам, съобщавам, известявам; to ~ smb. of a fact съобщавам някому факт

acquit
1.
(of) оправдавам, обявявам за невинен в извършено престъпление; to be ~ted of 1) оправдан съм по; 2) освободен съм от отговорност; to be ~ted of a crime признавам за невинен в дадено престъпление;
2.
освобождавам (от отговорност, задължение, дълг), опростявам, опрощавам (задължение, дълг); to ~ smb. of his promise освобождавам някого от изпълнение на негово обещание;
3.
изпълнявам (задължение, обещание); уреждам, изплащам (сметка); to ~ a debt погасявам дълг

actionable
1.
имащ искова сила, даващ основание за предявяване на иск, даващ основание за съдебно преследване; ~ libel (писмена) клевета, даваща основание за преследване по граждански ред; ~ wrong деликт, даващ основание за преследване на субекта по реда на исковото производство;
2.
подсъден; ~ fraud 1) невярно и заблуждаващо представяне на качествата на предмета на договор, даващи основания за завеждане на дело за развалянето му; 2) подсъдна измама; ~ misrepresentation подвеждане, подсъдно укриване на факт; ~ negligence подсъдна небрежност
(даваща основание з разваляне на договор); ~ nuisance подсъдно нарушаване на обществения ред; ~ per ce подсъден сам по себе си; ~ tort подсъдно нарушение, деликт; ~ words подсъдни думи, злепоставяне; ~ wrong щета по непредпазливост, даваща основание за предявяване на иск;
3.
спор, който може да бъде отнесен до съд или арбитраж

ad damnum: ~ clause лат. част от иска, съдържаща изложение за щетите или изискване за компенсация на щетите

adeem
1.
лишавам от наследство;
2.
отнемам, анулирам (клауза в завещание и др.);
3.
отзовавам

ad hoc(c)ery / ad hockery решение, постановление, правила, приети за даден случай

adjournment
1.
отлагане, прекъсване, отсрочване (за неопределено време); ~ of the debate прекъсване на прения; ~ of meeting / session прекъсване на заседание; ~ of payment отсрочване на плащането ~ sine die лат. отсрочване, отлагане за неопределено време;
2.
ден за продължаване на отсрочено дело; ~ day ден, за който е пренесено гледането на делото;
3.
прекъсване (пауза) между заседания;
4.
разпускане, закриване на заседание;
5.
оттегляне

adjust
1.
съгласувам, привеждам в съответствие, изглаждам, отстранявам различия; to ~ the average изчислявам диспаша; to ~ the differences изглаждам, отстранявам различия; to ~ preliminaries договарям се за предварителните условия;
2.
решавам, разрешавам (спор и др.), регулирам, коригирам; to ~ current prices коригирам в съответствие с текущите цени;
3.
уреждам (застрахователна полица)

adminicle
1.
второстепенно, странично доказателство;
2.
неперфектно доказателство;
3.
ряд. подкрепа, помощ

admissible допустим, приемлив, можещ да бъде приет като доказателство; ~ evidence допустимо доказателство

adolescent
1.
юношество, следпубертетна възраст;
2.
юноша, младеж, девойка

adulterate
1.
фалшифицирам, подправям;
2.
фалшифициран, подправен;
3.
ост. извършвам прелюбодеяние;
4.
виновен в извършване на прелюбодеяние, блуден;
5.
извънбрачен, незаконороден

advance
1.
аванс, заплащане в аванс, предплата;
~  freight аванс на навло; ~ payment авансово плащане, аванс; ~ refunding 1) предварително финансиране; 2) удължаване срока на изплащането на държавен дълг;
2.
заем, предоставям заем; счетоводен кредит;
3.
издигам, правя (предложение, довод); предявявам (иск); ~ notice абруф (известие при търговски сделки за повикване на стоката); to ~ a claim предявявам иск;
4. амер. предварителна подготовка, мероприятия (за изборна кампания или за посещение на държавен деец); ~ information предварителна информация; 5. провеждам предварителна подготовка, мероприятия (за изборна кампания или посещение на държавен деец)

adversus лат. противоположен, насрещен; ~ bonos mores лат. противоположно на добрите нрави

advocate
1.
адвокат, защитник; A. General главен адвокат (кралски юрисконсулт по военноморско право, Великобр.); Lord A. шотл. главен прокурор; college of ~s адвокатска колегия; faculty of ~s шотл. адвокатска колегия; Judge A.-General's Department Централен отдел за съдии-адвокати (Великобр.);
2.
помощник (на съдията); ~-depute шотл. помощник-главен прокурор;
3.
съветник;
4.
пледирам за, защитавам (в съда), отстоявам

 

aerarian фискален

affidavit афидавит, писмена клетвена декларация, писмено показание, потвърдено под клетва или с тържествено заявление; ~ of absence of matrimonial impediments писмена клетвена декларация, че няма препятствия за встъпване в брак; ~ of affirmation писмено потвърждение на факти, които са от значение за даден съдебен процес; ~ of copyright claimant писмена клетвена декларация на претендиращия за авторско право; ~ of defence писмена клетвена декларация относно защитата; ~ of document писмено засвидетелстване в клетвена декларация, че искания от страната документ не е в нейно разпореждане; ~ of good cause писмена клетвена декларация за достатъчно основания (за лишаване от гражданство); ~ of increase 1) декларация за направени допълнителни съдебни разноски; 2) искане за допълнителен адвокатски хонорар; ~ of means декларация, че длъжникът по изпълнението има достатъчно средства за изплащане на задълженията; ~ of merits писмена клетвена декларация по същество; ~ of no collusion писмена клетвена декларация, че няма сговор между страните (в ущърб на трета страна); ~ of script декларация на страна по делото, че търсения документ не е в нейно разпореждане; ~ of service писмена клетвена декларация за съдебно съобщение (призовка и др.); ~ of support писмено потвърждение; ~ of verification 1) писмено потвърждение; 2)  овластяване за извършване на определено действие; ~ to hold to bail писмена клетвена декларация за пускане под гаранция; argumentative ~ аргументирана писмена клетвена декларация; falsification of an ~ лъжливо заявление, фалшифициране на заявление; to swear / to make an ~ давам показания под клетва; давам писмена декларация; to take an ~ снемам показания, писмена клетвена декларация

affirmance
1.
твърдение, потвърждение;
2.
потвърждаване решението на съда от по-висша съдебна инстанция; ~ day general ден за сесия на Върховния финансов съд за разглеждане на дела от низшестояща съдебна инстанция

affray
1.
публично сбиване, нарушение на обществения ред;
2.
метеж, смут;
3.
сплашвам, заплашване

aforethought умишлен, предварително обмислен, предумишлен, преднамерен, с умисъл

aggravate отежнявам, отегчавам (вината); ~ing circumstances отегчаващи вината обстоятелства

aggrieve
1.
нанасям вреди, щети;
2.
не удовлетворявам (изисквания)

agnatic родствен (по мъжка линия)

agriculture земеделие, селско стопанство; Board of A. Министерство на земеделието (Великобр.)

alderman
1.
олдърмен, (кооптиран) член на градски съвет или графство (Великобр.);
2.
градски общински съветник (САЩ);
3.
ист. управител на област;
4.
ист. глава на гилдия

alias лат.
1.
иначе наричан, наричан още; ~ writ повторна съдебна заповед, втора призовка;
2.
псевдоним, измислено име

alieni: ~ iuris лат. под контрола и пълномощията на друго лице, в правото на друг

aliunde лат. от друг източник, от другаде

allied съюзнически; ~ and associated powers съюзнически и присъединили се държави; ~ obligations съюзнически задължения; The A. Powers ист. Съюзените държави

allotment
1.
разпределяне (на средства, акции и др.), възлагане; ~ certificate 1) свидетелство за акции, документ за разпределение на акциите; 2) свидетелство за владение върху земя; ~ letter, letter of ~ уведомително писмо за разпределяне на акции и др.; share ~, ~ of shares разпределяне на акции и др.; return of the ~ документ за разпределение на акции;
2.
полагаема се част, дял; ~ note документ, по който морякът се задължава да дава на семейството си част от своята заплата (документ за изплащане);
3.
парче общинска земя за частно ползване; ~ system предоставяне на земни участъци (парцели) за обработка за лични нужди;
4.
участък, даван под аренда; ~ holder арендатор

 

alter променям, внасям изменение в; to ~ a clause променям клауза; to ~ a treaty внасям изменения в договор; to ~ smb.'s mind премислям, приемам друго решение

ambulance: ~ chaser амер. жарг. 1) адвокат, водещ дела за обезщетение на пострадали при катастрофа; 2) адвокат, търсещ клиенти; ~ chasing 1) оказване на адвокатски услуги на пострадали при катастрофа; 2) търсене на клиенти за завеждане на дела

amendment допълнение, поправка (в резолюция, законопроект, процес и др.), изменение на закон, коригиране; ~ as amended поправка с внесената в нея поправка; ~ list списък на поправките; ~ of a judg(e)ment поправка на съдебно решение; ~ of a treaty внасяне на поправки към договор; ~ procedure процедура на внасяне на поправки; ~ to an ~ поправка на поправката; clear-cut ~ ясно формулирана поправка; constitutional ~ конституционна поправка; draft ~s предложения за законодателни промени; legislative ~ законодателна промяна; oral / verbal ~ устна поправка; trial ~s изменение или допълване на искова молба; wrecking ~ поправка към законопроект с цел провалянето му; to move / to propose an ~ внасям / предлагам изменение, поправка (на закон)

amittere: ~ curiam лат. загуба на привилегии за присъствие пред съда

amtman ост. съдебен пристав (в Скандинавия)

anchorage
1.
място на закотвяне, закотвяне;
2.
данък за престой на кораб;
3.
акватория (на пристанище)

annexation
1.
анексия, анексиране, присъединяване, завладяване;
2.
включване (в състава)
;
3.
присъединяване на една вещ към друга, присъединяване на част от недвижим имот към съседен имот

annual годишен, ежегоден; ~ average earnings среден годишен доход; ~ balance / balancing годишен баланс; ~ depreciation / write-down allowance годишни амортизационни отчисления, годишна амортизация; ~ income годишен доход; ~ premium годишна застрахователна премия при имуществено застраховане; ~ report / station годишен доклад (за акционерите); ~ value чист годишен доход

anomy ост. беззаконие, нарушение на закона

antenati лат. pl. деца, родени преди брака на родителите или по време на брака им, но преди определен период от време

anticonstitutional противоконституционен

apparatus държавен или партиен апарат

appellant
1.
апелант, подател на апелативна жалба, лице, което обжалва;
2.
апелативен;
3.
ост. доносник, престъпник, изобличаващ съучастниците си

appendix
1.
приложение, притурка; ~ to the contract
приложение към договора;
2.
документи, изпращани за обжалване в Камарата на лордовете или Тайния съвет

appointee
1.
назначено лице;
2.
ползвател, плодоползвател, бенефициент

appraisement
1.
оценяване, остойностяване, определяне на цена, стойност;
2.
оценка, стойност

approbate
1.
одобрявам, санкционирам;
2.
шотл. признавам за валиден; to ~ and reprobate частично приемам и частично отхвърлям един и същ документ

appurtenance
1.
принадлежност, прибавка, притурка, придатък (към главната вещ);
2.
допълнително право

arbitrable подлежащ на арбитраж

arbitrator арбитър, третейски съдия, съдия в арбитражен съд; ad hoc ~ арбитър ад хок; challenge of an ~ отвод на арбитър; disqualification of an ~ дисквалификация на арбитър

arise
1.
възниквам; a question arose възниква въпрос; doubts arose възникват съмнения;
2.
произлизам; nothing ~s out of his statement нищо не произтича от неговото заявление

arra капаро

arrester
1.
лице, извършващо ареста или налагащо запор на имуществото;
2.
шотл. кредитор, по чието искане съдът дава заповед за запор на имуществото на длъжника, намиращо се в трето лице

arson палеж

ascendant
1.
влияние, власт;
2.
pl. родственици по възходяща линия

asportation изземване на вещ, незаконно транспортиране на чуждо имущество с цел присвояване

assecuration морска застраховка

assessment
1.
оценка; ~ of damages оценка на щетите;
2.
размер на облагане, размер на данък;
3.
данъчно облагане, оценка на недвижимо имущество при облагане с данъци; ~ area / district облагаем район
, фискален район; ~ fund оценъчен фонд; ~ list списък на оценено облагаемо имущество; ~ period данъчен период; ~ roll списък на облагаеми лица и имущества; erroneous ~ неправилно оценяване на имущества;
4.
амер. изискване за изплащане на вноската за акции;
5.
разпределяне на щетите по обща авария;
6.
отнемане на застрахователна вноска; ~ company застрахователна компания за взаимна застраховка живот; ~ contract взаимен застрахователен договор; ~ insurance взаимна застраховка;
7.
~ centre разпределителен център (за малолетни правонарушители)

assignment
1.
прехвърляне, предаване (на право, на имущество); ~ for benefit of creditors прехвърляне на имущество на длъжник при ликвидация; ~ in bankruptcy прехвърляне на имот на несъстоятелен длъжник на синдици; ~ of account
1) прехвърляне на сметка, вземане; 2) цесия за събиране на задълженията за удовлетворяване на кредиторите на несъстоятелността; ~ of (a) contract преотстъпване на договор; ~ of copyright предявяване на авторско право; ~ of dower установяване на вдовишката част от наследството, прехвърляне на наследствен дял на вдовица; ~ of error посочване на допуснатите от съда закононарушения в апелативна жалба при постановяване на решение;  ~ of wages амер. ипотекиране на заплата, прехвърляне на правото за получаване на трудово възнаграждение (на кредитора); ~ with preferences преференционно прехвърляне в полза на кредиторите;
2.
документ или акт за прехвърляне на имот или на право; ~ clause клауза за преотстъпка на застрахователна полица;
3.
асигниране, предназначаване; commercial ~ търговска асигнация;
4.
амер. назначаване на служба, възлагане (на задължения, функции)

associate
1.
свързвам, обединявам, асоциирам;
2.
съдружник, съучастник; ~s in office колеги; ~ participant участник с ограничени права;
business ~ бизнес партньор;
3.
сроден, присъединен, асоцииран; ~ bank асоциирана банка; ~ company асоциирана / дъщерна компания; ~ director асоцииран директор; ~ justice асоцииран съдия, A. Justice of the United States Supreme Court член на Върховния съд на САЩ; ~ member асоцииран член; ~ property имущество на дружеството, на асоциацията;
4.
член на съдебна колегия;
5.
ист. съдебен чиновник

assurance
1.
гарантиране, обезпечаване, осигуряване; common ~s общи гаранции (Великобр.); security ~s гаранции за сигурност; to give ~ давам уверения, гаранция;
2.
документ за прехвърляне на права върху недвижимо имущество, нотариален акт;
3.
животозастраховане, застраховка живот

at chamber(s) извън съдебно заседание (за действията на съда)

atone
1.
изкупвам (вина и др.); to ~ a sin изкупвам грях;
2.
компенсирам, обезщетявам;
3.
ост. помирявам, уреждам (спор)

attack
1.
нападение, настъпление, атака; ~ against the natural environment причиняване на щети на околната среда; armed ~ въоръжено нападение; means and methods of ~ средства и методи на нападение; provocative ~ (by a third party) провокационно нападение (на трета страна); to carry / to deliver / to make an ~ атакувам, настъпвам, нанасям удар;
2.
нападки, посегателство; ~ on the integrity of the human species посегателство върху живота на човечеството; ~ on the person, freedom or dignity of an internationality protected person посегателство върху личността, свободата или достойнството на лице, ползуващо се от международна защита; malicious ~s злобни нападки
;
3.
оспорване, обжалване;
direct ~ обжалване на присъда, съдебно решение за допуснати нарушения по съществото на спора

attenuate смекчавам (вина)

attorneyship
1.
професия на адвокат;
2.
звание на адвокат;
3.
адвокатство, пълномощничество

auditorial ревизионен, контролен

authenticity автентичност, истинност, достоверност; ~ of copies верност на преписите

authorship
1.
авторство; ~ claims for invention авторски претенции на изобретение; ~ right авторско право; certificate of ~ авторско свидетелство;
2.
начало, произход, източник

 

aviso авизо

avowal
1.
открито признание;
2.
обяснение пред съда, че посочените свидетели ще установят обстоятелствата

awareness
1.
съзнание, разбиране; ~ of the responsibility съзнаване на отговорността;
2.
осведоменост