Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 Q

qualificatory
1.
определящ, квалифициращ;
2.
ограничаващ

quayage
1.
такса за акостиране;
2.
място за акостиране на кораб

question
1.
въпрос, проблем; ~ in issue спорен въпрос; ~ for the jury въпрос, подлежащ на разглеждане и разрешаване от съдебно жури; ~ of fact фактически въпрос; ~ of law правен въпрос (засягащ приложението и интерпретацията на закон); ~ to the defence въпрос към защитата; ~ to the prosecution въпрос към обвинението; admissible ~ допустим въпрос; catch ~ въпрос-капан; collateral ~ страничен въпрос; cross ~ въпрос на адвокат към противната страна в процес; federal ~ 1) въпрос от федерална компетенция; 2) дело, което е подсъдно на федерален съд; in ~ даден, обсъждан въпрос; incriminating ~ инкриминиращ въпрос; jury ~ въпрос, поставен на журито; justiciable ~ въпрос, отнасящ се до компетенцията на съдебната власт; lawful ~ допустим въпрос; leading ~s подсказващи, подвеждащи въпроси; open / unsettled ~ нерешен въпрос; parliamentary ~ питане в Парламента; pending ~ разглеждан въпрос; pivotal / primal ~ главен въпрос; preliminary ~ въпрос, разглеждан и решаван при предварително разглеждане на делото; procedural ~ процедурен въпрос, процесуален въпрос; technical legal ~ правнотехнически въпрос; to raise / to open / to bring up a ~ повдигам въпрос;
2.
парл. предложение; Q. ! Към въпроса! (обръщение на председател на събрание към изказващия сe в случай на отклонението му от въпроса); ~ before the House предложение в Камарата; ~ hour / time време на задаване на въпроси към правителството; to put the ~ поставям на гласуване;
3.
съмнение, възражение; to ~ a decision съмнявам се в правилността на решение; to ~ smb.'s right to smth. поставям под въпрос нечие право върху нещо; to call smth. in ~ поставям нещо под съмнение, възразявам срещу нещо;
4.
разпит, следствие; to call smb. in ~ 1) подлагам някого на разпит; 2) давам някого под съд;
5.
разпитвам; to ~ abusively разпитвам с използване на незаконни средства; to leave a ~ to the court предавам на разглеждане на съда; to ~ a witness разпитвам свидетел;
6.
ист. мъчение, изтезание за изтръгване на сведения; to put to the ~ подлагам на мъчение, изтезавам за да изтръгна признания

quick
1.
ликвиден, лесно реализуем; ~ assets 1) ликвидни средства; 2) налични пари, парична наличнност;
2.
незабавен; ~ dispatch незабавно разтоварване; ~ payment незабавно плащане;
3.
ост. (имущество) състоящо се от домашни животни;
4.
~ chattels домашни животни; ~ child дете, вече движещо се в утробата на майката; ~ with child заченала, в напреднала бременност

quisle предавам родината си, предател съм

quota
1.
дял, квота, контингент; норма; ~-share дял от; bilateral ~s двустранни квоти; immigration ~ имиграционна квота; inspection ~ инспекционна квота за: 1) наблюдаване на разоръжаването; 2) провеждане на гласуване; tariff ~ митнически контингент; taxable ~ част на облагаемите стоки или доходи;
2.
идеална част от имот;
3.
минимален брой, необходим за гласуване;
4.
икон. квота; to be subjected to ~ завися от установената квота;
5.
амер. количество на емигранти, на които е разрешено влизането в страната