Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 F

facility
1.
средство, умение, способност;
2.
pl. благоприятни условия; улеснения, удобства;
3.
pl. (парични) средства; ~ of payment clause договаряне в полза на трето лице; capital ~ies 1) основен капитал; 2) недвижимо имущество; credit ~ies източници на кредитиране;
4.
съоръжения;
5. commercial ~ies
търговски предприятия; company-owned ~ies частни предприятия; correctional ~ies поправителни заведения; government ~ies държавни предприятия; government-furnished ~ies държавни предприятия, дадени за експлоатация или под аренда на частна компания

factorize налагам запор, запорирам вземания от трето лице; ~ing process запорирам вземания

fail
1.
пропадам, не успявам, отпадам (за насрещна престация и др.); the attempt has ~ed опитът не успя; to ~ in a suit загубвам дело;
2.
липсвам; to ~ to appear не се явявам (като свидетел);
3.
претърпявам крах, фалирам, обявявам несъстоятелност (за фирма); прекратявам плащане (за банка); ~ed firm фалирала фирма; to ~ in business фалирам;
4.
пренебрегвам, пропускам (клауза, изпълнение, иск), губя поради давност (напр. завет);
5.
изпадам в забава

fake
1.
фалшифицирам, подправям; to ~ a result подправям резултат;
2.
симулирам; to ~ an illness симулирам болест;
3.
фалшификация, подправка, имитация;
4.
фалшификатор, измамник;
5.
фалшив, подправен

falseness: ~ of charge погрешност на обвинението

famacide лат. клеветник

farm
1.
ферма, селско стопанство; cooperative ~ трудово-кооперативно земеделско стопанство; home ~ стопанство на земевладелец за собствени нужди; individual ~ еднолично стопанство; state ~ държавно земеделско стопанство;
2.
дом, в който се отглеждат чужди деца;
3.
давам под наем, под аренда; to ~ out давам под аренда, давам право на плодоползване; to ~ let давам под аренда при условия за изплащане в натура;
4.
гледам деца срещу заплащане;
5.
откупвам получаването на данък, приход и др.; ~ mortgage ипотека върху селскостопанска земя

fateful важен, от решаващо значение; ~ decision важно решение

feasible
1.
изпълним, осъществим, приложим;
2.
правдоподобен; ~ statement правдоподобно твърдение; an explanation ~ enough напълно подходящо обяснение

feeble слаб, неубедителен; ~ argument неубедителен аргумент; ~ minded слабоумен, лице, страдащо от умствена недостатъчност

fellow-countryman сънародник

felonice углавно, престъпно

fencer жарг. укривател на крадени вещи

feoffment ист.
1.
отдаване, отчуждаване на феодално владение; ~ to uses отдаване на феодално имение за доверително ползване;
2.
документ, оформящ отчуждаването на феодално владение

fiction: legal ~ / ~ of law правна фикция, нещо, което се приема за факт, независимо дали наистина е такъв с цел избягване технически затруднения

fiduciary
1.
фидуциар, довереник, доверено лице; ~ bond писмено задължение на фидуциара; ~ capacity като фидуциар; in a ~ capacity в положение на доверено лице;
2.
доверителен, поверителен, конфиденциален; ~ contract фидуциарен договор за продажба; ~ debt фидуциарен дълг; ~ heir фидуциарен наследник; ~ relation фидуциарни отношения;
3.
основан на доверие, чиято стойност се гради върху общественото доверие (за книжни пари); ~ issue банкноти без златно покритие; ~ money книжни пари без покритие;
4.
попечител, опекун

filiation
1.
произход, родство;
2.
състояние, положение на син или дъщеря;
3.
присъждане, установяване на бащинство (на незаконородено дете);
4.
филиал;
5.
образуване на филиал

finality
1.
окончателност; ~ of criminal judg(e)ment окончателност на решение по наказателно дело; ~ of a decision окончателност на решение;
2.
завършване, крайна процедура

fingerprint
1.
отпечатък от пръсти;
2.
вземам отпечатъци от пръсти; to lift ~s вземам отпечатъци от пръсти

flag знаме, флаг; ~ of convenience “удобен флаг” предвид данъчното облагане (обикн. на малка страна) ; ~ of distress полуспуснато знаме (в знак на траур); ~ of the sending state знаме на акредитиращата страна; ~ of truce бяло знаме; commercial ~ търговски флаг (знак за желание за контакти и спиране на враждебните действия); duty of the ~ дължимо на знамето, церемония на спускане на знамето при среща на кораби; law of the ~ закон на знамето, право на държавата върху знаме на плавателен съд; national ~ държавен флаг, знаме; yellow / sick ~ жълто, карантинно знаме; unlawful use of the ~ незаконно използване на знаме; verification of ~ проверка на флага; to fly a ~ at half-mast спускам знаме наполовина (в знак на траур); to lower the ~ предавам се; to refuse to show the ~ отказвам да вдигна знаме (с цел опознаване на плавателния съд)

fleet
1.
флота, военноморска флота; ~ air (военно) морска авиация; the F. 1) английската военна флота; 2) ист. затвор в Лондон; mercantile ~ търговска флота;
2.
залив;
3.
~ marriage незаконна венчавка; ~ policy застраховка на автомобилен парк; F.-Street улица в Лондон, център на английската преса; прен. пресата

floorage жилищна площ

folk-leasing публична клетва

forbid
1.
забранявам;
2.
възпрепятствам, правя невъзможно

fore-date датиране с по-ранна дата

foreigner
1.
чужденец; transient ~ временно пребиваващ в страната чужденец;
2.
трето лице

forgery
1.
фалшификация, фалшификат;
2.
подправен подпис, документ; testimonial is a ~ свидетелството е фалшиво;
3.
подправяне, фалшификация на документ

forlornness
1.
безнадеждно състояние, отчаяно положение;
2.
изоставеност, запуснатост (на място)

former
1.
бивш, предишен;
2.
първият (от двама споменати);
3. ~ adjudication
сила на присъдено нещо; ~ jeopardy не два пъти за едно и също нещо, “двоен риск”, никой не може да бъде съден два пъти за едно и също престъпление

fortify потвърждавам, подкрепям; to ~ a statement with facts потвърждавам заявлението с факти

forwarding изпращане, експедиране; ~ agency транспортна агенция, къща; ~ agent спедитор, комисионер

franchising франчайзинг, изземване на правата за някои услуги и производства или имуществото им от съответните институции

fratricide
1.
братоубиец;
2.
братоубийство;
3.
убиец на сестра;
4.
сестроубийство

freebooting пиратство, разбойничество, мародерство, грабеж

freighter
1.
товарен кораб;
2.
товарител, спедитор;
3.
наемател на товарен кораб, фрахтовател

frivolous
1.
незначителен, без тежест; ~ answer фриволен отговор (в съда); ~ appeal несериозна жалба; ~ argument несериозен довод; ~ defence несериозна
, неаргументирана защита;
2.
необоснован (за иск и др.); ~ arrest произволен, необоснован арест; ~ objection необосновано възражение

frustrate
1.
развалям, нарушавам (планове);
2.
побеждавам

function
1.
функция, служба, длъжност; ~ and powers задачи и пълномощия; consular ~s консулски функции; executive ~s изпълнителски функции; to carry out / to perform smb.'s daily ~s изпълнявам ежедневните си служебни задължения; to exercise administrative ~s изпълнявам административни задължения;
2.
церемония, събрание; to speak at a ~ изказвам се по време на тържествена церемония

funding финансиране;~ system вземане на средства назаем за погасяване на лихвите и на част от главницата на съществуващи заеми

furnish
1.
доставям, снабдявам;
2.
предоставям, давам; to ~ benefits предоставям привилегии; to ~ proof / evidence представям доказателство;
3.
to ~ resistance оказвам съпротива