Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 J

jail-delivery

1. предаване на затворници (от затвора) на съда;

2. освобождаване от затвор;

3. амер. бягство на затворници

Jew: J.-bail недостатъчна гаранция, недостатъчен залог (за пускане под гаранция)

jobseeker лице, търсещо работа; ~'s agreement споразумение за търсене на работа (Великобр.); ~'s allowance (JSA) надбавка за търсещи работа (НТР) (Великобр.)

jointress вдовица, наследница на имот на съпруга си

judge
1.
съдия; ~ de facto фактически съдия; ~ in chambers едноличен съдия; ~ in his own cause съдия по свое дело; ~ in lunacy съдия по дела на душевноболни лица; ~-made law 1) прецедентно право (създадено въз основа на съдебна практика); 2) съдийско право, съдебна интерпретация на закон; ~'s marshal чиновник със секретарски задължения, съпровождащ съдията в обиколките му в съдебния окръг; ~s minutes / notes записки на съдия; ~ ordinary 1) съдия от съда по семейни дела; 2) шотл. съдия; ~ of appeal апелативен съдия; J. of Arches главен съдия на Апелативния съд на Кентърберийския архиепископ (Великобр.); ~ of assizes / assises съдия от Върховния съд, провеждащ заседанията си в различни места на окръга; ~ of fact съдия, разглеждащ фактическите въпроси; ~ of probate съдия по дела за наследства и попечителства; ~ of the United States амер. федерален съдия; ~'s order заповед на съдия, произнесена извън съдебно заседание; ~'s rules съдийски правила; acting ~ изпълняващ длъжността съдия; ad hoc ~s специални съдии; administrative law ~ съдия по административни правонарушения; appellate ~ съдия от апелативен съд; associated ~ съдебен заседател; bankruptcy ~ съдия по дела за несъстоятелност; body of independent ~s колегия независими съдии; chief ~ 1) председателстващ съдия, председател на съдебен състав; 2) председател на съд; chief ~ of common pleas председателстващ съдия в съда по граждански искове; circuit ~ окръжен съдия; city ~ амер. градски мирови съдия; civil ~съдия по граждански дела; commercial ~ съдия по търговски дела; competence of a ~ компетенция на съдия; county court ~ местен съдия, съдия на графство; corruptible ~ съдия, поддаващ се на корумпиране; criminal ~ съдия по наказателни дела; deputy ~ помощник-съдия; dissenting ~ съдия с особено мнение; district ~ 1) амер. федерален районен съдия; 2) съдия от местен съд; election ~ съдия по дела за действителността на избори; examining ~ съдия, водещ разпит, съдия-следовател; federal ~ федерален съдия; first ~ of common pleas председателстващ съдия в съда по граждански искове; foreign ~ чуждестранен съдия; individual ~ едноличен съдия; inspection by ~ инспектиране от съдия; investigating ~ съдия, водещ следствие или участващ в съдебно следствие; itinerant ~ съдия, който обикаля своя район; lay ~ съдия без юридическо образование; New Procedure / N.P. ~ съдия, водещ дело по бързата процедура; ordinary ~ член на съда; police ~  полицейски съдия; presiding / president ~ председателстващ съдия; probate ~ съдия по дела за наследства; regular ~ постоянен съдия; respondent ~ съдия, към когото са адресирани заявление, апелативна жалба и др.; senior ~ старши съдия; sentencing ~ съдия, произнасящ присъда; single / sole ~ едноличен съдия; sitting ~ съдия в заседание, съдия, участващ в разглеждане на дело; trial ~ 1) съдия от първа инстанция; 2) съдия, участващ в разглеждането на дело;
2.
арбитър, експерт; третейски съдия;
3.
съдя, произнасям решение, присъда; изслушвам процес;
to ~ in favo(u)r of отсъждам в полза на;
4. ~
of election амер. член на избирателна комисия; ~ of the International Court of Justice членове на Международния съд (ООН); lay ~ заседател; puisne ~ член-съдия във Висшия съд (Великобр.)

judicially по съдебен ред

jural
1.
юридически, законен, легален; ~ facts юридически факти; ~ relations правоотношения;
2.
свързан с морални задължения

jurisdiction
1.
съдопроизводство, правосъдие, правораздаване; court of summary ~ съд по бързото производство;
2.
юрисдикция, подсъдност; власт, (сфера на) пълномощия, компетенция, компетентност, подведомствена област; ~ in straits юрисдикция по отношение на проливите; ~ of court martial юрисдикция на военен съд; ~ of the subject matter юрисдикция относно спорен предмет, родова подсъдност; ~ on the high / open seas юрисдикция по отношение на откритите морета; administrative ~ административна юрисдикция; advisory ~ консултативна юрисдикция; appellate ~ апелативна юрисдикция; auxiliary ~ спомагателна юрисдикция; automobile accident ~ юрисдикция по отношение на автомобилен инцидент; civil ~ гражданска юрисдикция; coastal ~ юрисдикция на крайбрежни държави; court of inquiry ~ юрисдикция на следствена комисия; common law ~ 1) юрисдикция на съда на общото право; 2) практика на съдилищата на общото право; 3) съд на общото право; compulsory ~ принудителна подсъдност; concurrent ~ паралелна юрисдикция, съвместна юрисдикция; contentious ~ подсъдност по спорни дела; criminal ~ наказателна юрисдикция; domestic ~ вътрешна компетенция; excess of ~ превишаване на компетентността на съда при постановяване на съдебно решение; exclusive ~ изключителна подсъдност; flag state ~ юрисдикция на държавния флаг на кораб; general ~ 1) обща подсъдност; 2) общи съдилища; lack of ~ 1) некомпетентност на съда, пред който е висящ спора; 2) възражение срещу некомпетентност на съд
; local ~ местна юрисдикция; maritime ~ юрисдикция по морски дела; matrimonial ~ компетентност, юрисдикция по семейни дела; military ~ военна юрисдикция; national ~ национална юрисдикция; nature and extend of ~ характер и предели на юрисдикцията; original ~ юрисдикция от първа инстанция, първа съдебна инстанция; outside the ~ извън юрисдикция; plea to the ~ възражение относно неподсъдността на дело на (даден) съд; service out of the ~ връчване на съдебен документ извън юрисдикцията; special ~ специална юрисдикция; state ~ 1) държавна юрисдикция; 2) орган на държавната власт; 3) територия, подчинена на органа на държавната власт; 4) юрисдикция на щат; 5) практика на съдилищата на щата; 6) орган на властта на щата; Territorial Waters J. Act Закон за юрисдикцията в териториални води; voluntary ~ 1) доброволна юрисдикция; 2) изборна подсъдност; want of ~ 1) липса на правораздаване; 2) липса на юрисдикция; to accept one's ~ признавам нечия юрисдикция; to be subject to the ~ of one's own country намирам се под юрисдикцията на своята страна; to be under the territorial and administrative ~ of a state намирам се под териториалната и административна юрисдикция на държава; to decline ~ отказвам се от юрисдикция; to establish one's ~ over a crime / an offence установявам юрисдикция над престъпление; to exercise ~ осъществявам юрисдикция; to exercise ~ over aliens осъществявам юрисдикция над чуждестранни лица; to extend the ~ over smth. разпространявам юрисдикция върху нещо; to grand exemption from civil and criminal ~ освобождавам от гражданска и наказателна юрисдикция; to fall / to come under / within smb.'s ~ of подпадам под нечия юрисдикция, от компетенцията съм; to have ~ over имам власт над; want of ~ 1) неподсъдност; 2) некомпетентност;
3.
подведомствена област, сфера на пълномощия

jury-box ложа, място на съдебните заседатели, банка за журито

justice
1.
справедливост, правда; to treat smb. with ~ справедливо, безпристрастно се отнасям към някого;
2.
правосъдие, законност, юстиция; ~ ejectment съдебно отстраняване (на арендатор); ~ of (the) quorum кворум на Върховния съд; accusatorial ~ обвинително съдопроизводство; administration of ~ правораздаване; administrative ~ административно правосъдие; civil ~ гражданско съдопроизводство; Court of J. of the European Communities Съд на Европейските общности; criminal ~ наказателно съдопроизводство; Department of J. / J. Department Министерство на правосъдието (САЩ); equal ~ равно правосъдие; European Court of J. Европейски съд; Hight Court of J. Висш съд (Великобр.); industrial ~ правосъдие по трудови дела; Jedburgh / Jeddart / Jedwood ~ неформално правосъдие по бързата процедура, линчуване; juvenile ~ 1) правосъдие по дела на непълнолетни лица; 2) съдия по дела на непълнолетни лица; miscarriage of ~ 1) съдебна грешка; 2) предварително нагласен процес; military ~ военно правосъдие; natural ~ 1) естествена справедливост; 2) правосъдие въз основа на принципите на естественото право; obstructing ~ пречене на правелното протичане на съдебен процес; Permanent Court of International J. Постоянен съд за международно правосъдие; perverting the course of ~ заблуждаване на правосъдието; public ~ правосъдие; punitive ~ наказателно правосъдие; Royal Courts of J. Кралски съдилища на справедливостта (Великобр.); social ~ социална справедливост; street ~ разг. улично правосъдие; to administer / to dispense ~ раздавам правосъдие; to bring smb. to ~ привличам, подвеждам някого под отговорност, предавам на съда; travesty ~ нагласен съдебен процес
; to deliver smb. up to ~ предавам някого в ръцете на правосъдието; to deny ~ отказвам правосъдие; to flee from ~ бягам от правосъдието;
3.
съдия; ~s' clerk, clerk to the ~s съдебен секретар; ~ in eyre ист. странстващ съдия (Великобр.); ~ of appeal съдия от апелативния съд (Великобр.); ~s of assize / of nisi prius лат. съдии, провеждащи заседанията си в различни места на окръга (вън от седалището на съда) (Великобр.); ~ of (the) bench съдия от съдилищата по общото право; ~ of (the) forest съдия от горско съдилище; ~ of goal delivery ист. съдия по затворнически дела; ~ of labo(u)rers ист. съдия по трудови дела, налагащ санкции на недобросъвестни работници; ~ of oyer and terminer ист. съдия, натоварен да обикаля всички графства на кралството и да разглежда дела; J. of (the) Peace мирови съдия (Великобр.); ~s of the quorum съдии на кворума (Великобр.); chicane ~ председател на съдебен състав; circuit ~ съдия от Върховния съд на САЩ, прикрепен към определен съдебен окръг; examining ~s съдии-следователи; Lord Chief J. (LCJ), Chief J. of England председател на Върховния съд в Англия; Lords J.s членовете на Върховен касационен съд в Англия; Lord J. of Appeal (LJ) съдия в Апелативния съд (Великобр.); J.(-)General шотл. председател на Върховния съд; ~'s court / Court of J. съдилища, председателствани от мирови съдии (в редица щати на САЩ); J. in Petty Sessions съд на колегията на мировите съдии; ~ seat ист. главния съд на гората (Великобр.);
4.
ист. юрисдикция, компетенция на съда (във феод. пр.); basse ~ ист. съд на феодала

justifiable оправдан, оправдателен, законен, извиним; ~ act оправдано действие; ~ behavio(u)r оправдано поведение; ~ cause оправдателна / извинителна причина; ~ claims законни изисквания, претенции; ~ homicide оправдано, извинително убийство, убийство със смекчаващи вината обстоятелства, убийство при самозащита; legally ~ правно допустим

justly
1.
законно; to act ~ постъпвам законно;
2.
справедливо, заслужено; to be ~ punished заслужено съм наказан