Юридически речник - изберете буква от списъка:

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

S

sacrilege
1.
светотатство, кощунство; to commit ~ извършвам светотатство;
2.
ограбване на църква, кражба от църква

salaried (работник / служител) на заплата, платен; man човек на / със заплата

salvation спасение, избавление; S. Army Армия на спасението (религиозно-благотворителна организация)

sanctuary
1.
право на убежище, място, където човек не може да бъде арестуван; privilege / right of ~ право на убежище; to violate / to break ~ нарушавам неприкосновеността на убежище;
2.
светилище, храм;
3.
резерват

say
1.
изказване, мнение;
2.
авторитет, влияние; ~-so амер. разг. 1) “висша инстанция”, неоспорим авторитет; 2) безоснователни твърдения, слухове; to have the ~ амер. имам право на заключително решение;
3.
говоря, утвърждавам;
4.
глася; ~ about около, повече или по-малко (употребява се в договори за продажба, нотариални актове и др.); the law ~s законът гласи

script
1.
оригинал (на документ и др.); affidavit of ~ декларация на страна по дело, че търсеният от нея документ не е в нейно владение или разпореждане
;
2.
проектозавещание;
3.
ръкопис

seaboard морско крайбрежие, крайбрежна зона

seasonal: ~ employment сезонна работа

seclude
1.
отделям, изолирам;
2.
ост. лишавам от привилегии, права и др.;
3.
ост. изключвам от списъка за разглеждане

secular
1.
светски, не църковен; ~ arm ист. светски съд, държавна власт, която привежда в изпълнение присъдите на църковен съд; ~ courts светски съдилища; ~ education светско образование; ~ power държавна (нецърковна) власт, държава;
2.
неръкоположен църковен служител;
3.
свещеник; ~ clergy свещеници, бяло духовенство; ~ service бяло духовенство

segregate отделям, изолирам (хора от социалната общност)

selection подбор; judicial ~ подбор на кандидати за съдии

self-destruction самоубийство

self-insurance самоосигуряване

self-slaughter самоубийство

senatorial
1.
сенаторски, сенатски; ~ powers сенаторски правомощия; ~ rank звание на сенатор; ~ term срок на пълномощия на сенатор;
2.
амер. имащ право да участва в избори за сенатор; ~ courtesy традиция, изискваща съгласието на сенатора за назначаване на държавна длъжност на лице, живеещо в даден щат; ~ district избирателен окръг, избиращ сенатор (САЩ)

seniority
1.
старшинство; ~ of the head of mission старшинство на глава на мисия; in order of ~ по ред на старшинството;
2.
превъзходство (в звание, ранг и др.);
3.
трудов стаж, отслужени години

separation
1.
отделяне, разделяне, подялба; ~ of Church and State отделяне на църквата от държавата; ~ of goods делба на имуществото; ~ of patrimony наследствена подялба; ~ of powers разделение на властите;
2.
раздяла (и на съпрузи по споразумение или със съдебно решение); ~ agreement 1) споразумение за подялба; 2) споразумение между съпрузи за разделно живеене; ~ a mensa et thoro лат., ~ from bed and board раздяла от маса и легло (частично прекратяване на съпружеските отношения); ~ by consent споразумение за развод по взаимно съгласие; ~ contract договор за раздяла на съпрузи; ~ of property имуществено разделяне (на съпрузи); ~-order заповед за отделяне, решение на съда за фактическа раздяла на съпрузи; deed of ~ писмено споразумение за раздяла между съпрузи; judicial ~ съдебна раздяла (на съпрузи); legal ~ разделно живеене на съпрузи по съдебно решение; voluntary ~ спогодба между съпрузи за разделно живеене; to get ~ from wife разделям се (по взаимно съгласие или по решение на съда);
3.
уволнение от армия, демобилизация; ~ allowance 1) парична помощ на войник или моряк (във военно време); 2) издръжка на съпруга на войник или моряк
; labour ~ 1) напускане на работа; 2) уволняване, прекратяване на трудов договор

sequestrator конфискатор, секвестратор, лице, което секвестира, конфискува, отчуждава

servant служещ (от държавно учреждение), служител, лице, работещо по трудов договор; ~ of the justice служител на правосъдието; ~ of the State държавен служител; Crown ~s 1) държавни служители; 2) служители на Короната (Великобр.); hired ~ наето местно лице за обслужване на персонала (на посолство, консулство); public / civil ~ държавен служител

set
1.
комплект, набор; ~ of rules списък на правила;
2.
установен (от закон, традиция), съответстващ на определена форма, официален; ~ arrangements предварително установени задължения; ~ form of oath установена форма на клетва;
~ wage твърда заплата;
3.
предварително уговорен, умишлен, преднамерен; of ~ purpose с умисъл;
4.
насочвам; установявам, определям; to ~ free on bail освобождавам под гаранция; to ~ at liberty освобождавам; to ~ at naught ликвидирам, анулирам; to ~ the requirements определям изискванията; to ~ the police after a criminal насочвам полицията по следите на престъпника; to ~ aside 1) анулирам, отменям, разтрогвам; 2) отхвърлям, отклонявам; 3) амер. обявявам за неконституционен (за закон); to ~ down 1) насрочвам дело; 2) поставям на разглеждане; to ~ for trial насрочвам дело; to ~ up a defence / plea повдигам възражение; to ~ up the statute of limitations защитавам позовавайки се на изтичане на исковата давност;
5.
слагам (име, подпис, печат);
6.
ост. давам под аренда; аренда;
7.
ост. давам като залог, гаранция
;
8.
компенсация;
~-off 1) компенсация (за дълг); 2) искане за прихващане под формата на възражение, което е направено по висящо дело; to ~ precedent установявам прецедент; as a ~-off against smth. като компенсация за нещо; 2) насрещна претенция, обратен (компенсиращ) иск, контраиск

settlor завещател, попечител, лице, осигурило някому рента, пенсия, лице, което прехвърля / приписва имот, учредител на доверителна собственост

sexism сексизъм, дискриминация на жените

share
1.
част, пай, дял, участие; ~ and ~ alike в равни начала, в равни дялове; ~ in the profit участие в печалбите, част от печалбата; ~-out делба, разпределение на доходи; fare ~ полагаемата се част; undivided ~s цели дялове; to demand a ~ in smth. изисквам частта си от нещо; to get one's due ~ of smth. получавам своята част от нещо;
2.
акция, ценни книги; ~
s are down курса на акциите спада; ~-broker фондов брокер; ~ capital акционерен дялов капитал; ~ certificate акционерен, дялов сертификат; ~-list 1) списък на акции; 2) фондова курсова таблица, бюлетин на котировките на акции; ~ premium премия по акции; ~ premium account сметка за премии по акции; ~-pusher амер. борсов посредник (обикн. нечестен); ~ transfer, transfer of ~s (документ за) прехвърляне на акции; ~ warrant удостоверение за притежаване на акция, свидетелство на предявител на акции; прехвърляне на акции; alternation of ~ capital изменение на акционерен капитал; cumulative ~s кумулативни акции; deferred / ordinary ~s обикновени акции (с нефиксиран дивидент); golden ~s акции, даващи повече гласове при гласуване; participating preference ~s привилегировани акции с участие; preferred / preference ~s привилегировани акции; redeemable ~s подлежащи на откупуване акции; transmission of ~s 1) преотстъпване на акции; 2) автоматично прехвърляне на акции; to hold ~s in a company имам акции в компания;
3.
деля, разпределям;
to ~ borders with a country деля граница с някоя страна; to ~ the cost поемам част от разходите;
4.
участвам, имам дял в;
to ~ the blame разделям вината; to ~ in an inheritance участвам в наследство; to ~ responsibility разделям отговорност

shelf шелф; continental ~ континентален шелф

shore бряг; ~ lands брегови земи

shuffle премествам, прехвърлям; to ~ off the blame on smb. прехвърлям вината върху друг; to ~ off the responsibility on smb. прехвърлям отговорността на друг

sickness болест; ~ allowance застрахователна сума, получена при боледуване; ~ fund болнична каса

sigil печат

signify
1.
подписвам;
2.
изразявам, показвам, обявявам, декларирам; please ~ моля да се изкажете (да се вдигне ръка, да се гласува)

sinner нарушител на установен ред, виновник

situational: ~ criminal случаен престъпник, лице извършило престъпление при случайни обстоятелства

skyjack
1.
отвличане на самолет, акт на въздушно пиратство;
2.
похитител на самолети, въздушен пират;
3.
отвличам самолет, занимавам се с въздушно пиратство

slaughterer виновник или участник в масови убийства

slip
1.
пропускам, неспоменавам, премълчавам; to ~ over a question отминавам с мълчание някакъв въпрос;
2.
талон, бланка, бележка; ~ book банкова книжка; ~ law отпечатъци на законодателни актове, публикувани закони в отделни издания през годината; sales ~ касова бележка;
3.
допълнителни застрахователни условия (върху лентички прикрепени към полицата);
4.
грешка, пропуск; ~ of the pen грешка при писането; ~ rule правило за отстраняване на чиновнически грешки

smear
1.
клевета; ~ campaign клеветническа кампания; ~ tactics клеветническа тактика (по време на избори);
2.
клеветя;
3.
подкупвам

sola полица или чек, издаден в един екземпляр

solemn
1.
сериозен; ~ warning сериозно предупреждение;
2.
официален, церемониален, формален; ~ declaration официална декларация, официално заявление; ~ oath тържествена клетва; ~ promise тържествено обещание; ~ war формално, официално обявена война;
3.
свещен, свят; ~ rite свещен обред

solidarity
1.
солидарност, единство; ~ of interests единство на интересите; national ~ национално единство;
2.
взаимна гаранция, солидарна отговорност;
3.
общност, единство

sorocide убийство на сестра

space
1.
космос; ~ law космическо право; judicial nature of the air ~ юридически характер на въздушното пространство; outer ~ космос, космическо пространство; peaceful use of outer ~ мирно използване на космоса, използване на космоса за мирни цели;
2.
пространство; maritime ~ морско пространство

specialize
1.
уточнявам, детайлизирам;
2.
специализирам, индивидуализирам; ограничавам

specify
1.
точно определям, установявам;
2.
уговарям;
3.
специално споменавам, преброявам, посочвам;
4.
специфицирам, давам номинални или паспортни данни (на стока и др.)

speeding превишаване на позволената скорост

splitting разделяне; ~ cause of action разделяне исковете по дело

sponsor
1.
поръчител; ~ for a loan гарант на заем; to be / to stand ~ for smb. гарантирам за някого, поръчител съм на някого;
2.
спонсор;
3.
организатор, инициатор, автор (на законопроект); S.ing States дипл. държави-инициатори, държави, предлагащи резолюция, поправка; ~ of draft resolution един от авторите на проекторезолюция;
4.
опекун, приемен баща или майка, кръстник, кръстница;
5.
амер. гарантирам, поръчителствам;
6.
амер. спонсорирам;
7.
амер. организирам, поддържам;
8.
амер. предлагам, внасям (проект, резолюция), издигам (кандидатура); to ~ a bill внасям законопроект

spout заложна къща, заложна банка; up the ~ заложено (за вещ и др.)

squad: flying ~ дежурни полицейски коли с екипа им

squirearchy съсловие, класа, власт на едрите земевладелци

staged
1.
инсцениран, подправен; ~ photographs подправени, фалшиви снимки; ~ reduction (of weapon) поетапно съкращаване (на въоръжението);
2.
(нещо) извършвано поетапно

standard
1.
стандарт, норма, ниво, критерий; ~ of credit worthiness / credit ~s стандарти на кредитоспособността; ~ of evidence правила за даване на свидетелски показания; ~s of international law норми на международното право; ~s of judg(e)ment критерий за оценка; ~s of jurisprudence 1) правни традиции; 2) норми, изработени от съдебната практика; ~s of justice стандарти на правосъдието; ~ of law / legal ~ 1) правен стандарт, критерий; 2) узаконен стандарт; ~ of living жизнен стандарт; ~ of procedure процесуална норма, критерий; ~ of proof доказателствена сила, критерий за доказаност; ~ established by law правна норма, изведена за определени обстоятелства; civil ~s 1) норми на гражданското право; 2) норми на граждански процес; commercial / trade ~ търговски стандарт; contractual ~s нормативи, предвидени от договора; criminal ~s 1) норми на наказателното право; 2) норми на наказателен процес; 3) стандарти на поведение, приети в престъпния свят; international labo(u)r ~s международни трудовоправни норми; international minimum ~ международна минимална норма; legal ~ правен стандарт, норма; mandatory ~ задължителен стандарт, норма; national ~ национален стандарт; national treatment ~ национална норма за третиране; reasonable doubt ~ критерий на доказаност при липса на обосновано съмнение (в наказ. процес); Statements of S. Accounting Practice (SSAP) изложения на изискванията към счетоводната практика; summary ~s сборник нормативи;
2.
образец, модел, еталон;
3.
паричен стандарт, система;
4.
знаме, флаг;
royal ~ кралско знаме;
5.
технически изисквания;
6.
стандартен, типов, нормативен, общоприет, обикновен; ~
basis of taxation стандартна база за определяне на съдебни разноски; ~ clause стандартна клауза; ~ deduction стандартна удръжка; discretionary ~ дискреционна норма; ~-form contract типов договор

stateless
1.
лишен от гражданство, поданство;
2.
без гражданство, поданство; ~ person апатрид, лице без гражданство

status лат.
1.
статут, гражданско състояние; ~ obligation задължение, произтичащо от статута; ~ of implementation ход на изпълнението (на споразумение, съглашение и др.); belligerent ~ статут на воюваща страна; caretaker ~ статут на правителството, временно изпълняващо своите задължения до общите избори; civil ~ гражданско състояние; common law ~ статут по общото право; disability ~ нетрудоспособност; dominion ~ статут на доминион; financial ~ финансово положение; interim ~ временен статут; international ~ международен статут; majority ~ пълнолетие; minority ~ непълнолетие; national ~ гражданство; permanent ~ 1) постоянен статут; 2) статут на щатен работник; prisoner-of-war ~ / ~ of the prisoners of war статут на военнопленници; property ~ имуществено положение; territorial ~ quo териториално статукво (запазване на непроменени граници);
2.
правно положение; ~ of legitimacy правен статут; ~ quo лат. статукво, съществуващо, фактическо положение; ~ quo ante лат. предишно положение; ~ quo ante bellum лат. положение, съществуващо преди войната; legal ~ правно положение;
3.
обществено положение, ранг, чин; ~ of civil servants статут на държавните служители; ~ of a diplomat статут на дипломат; diplomatic ~ дипломатически статут; social ~ социално положение

stepfather втори баща, пастрок, отчов

stiffen
1.
ожесточавам, усилвам (изискване, условие и др.); to ~ a (trade) embargo усилвам (търговското) ембарго;
2.
повишавам (за цена и др.);
3.
разг. умирам;
4.
жарг. убивам

stipital изначален, свързан с произхода

stockbrokerage / stockbroking борсова агенция

store
1.
запас, резерв; ~ of money парични спестявания;
2.
pl. имущество, материални средства;
3.
склад, влагалище; public ~ обществен, публичен склад;
4.
амер. магазин; ~ prices пазарни цени;
5.
снабдявам;
6.
давам на съхранение;
7.
запасявам, натрупвам

strained
1.
изопачен; ~ interpretation изопачено, неправилно тълкуване;
2.
напрегнат

stratocracy военна диктатура, военно управление, стратокрация

strife борба, спор, конфликт; civil ~ граждански вълнения, гражданска война; to be at ~ with в конфликт съм с

strong
1.
силен; ~ arm of the law силата на закона;
2.
убедителен; ~
case for smb. силни, убедителни факти в полза на някого; ~ conviction твърдо убеждение; ~ evidence убедително доказателство; ~ opinion твърдо мнение; ~ presumption решителна, силна презумпция;
3.
имащ власт, преимущество; ~
candidate кандидат, имащ големи шансове за успех;
4.
многочислен;
5.
решителен; ~
measures решителни мерки; ~ protest твърд, решителен протест;
6.
растящ, устойчиво висок (за цени); ~
market пазар с бързо растящи цени; prices are ~ цените растат;
6. ~
prison добре охраняван затвор; ~ room 1) сейф, трезор, помещение за ценности; 2) помещение за буйни душевноболни лица

student: ~ interpreter държавен чиновник, изучаващ чужд език за постъпване на дипломатическа служба

stupefy притъпявам (съзнание или чувства с алкохол, наркотик и др.)

sub(-)lessee пренаемател

subcontract
1.
поддоговор, допълнително споразумение към договор;
2.
сключвам допълнително споразумение към договор

subjection
1.
покоряване, подчиняване, поробване;
2.
зависимост, подчинение; ~ to particular forms of treatment / punishment използване на особен режим / на особени наказателни мерки (за специални категории престъпници); ~ to police supervision поставяне под полицейски надзор; to hold / to keep sоmebody in ~ държа някого в зависимост;
3.
ост. задължение;
4.
ост. дълг

submission
1.
подчинение; compulsory ~ принудително подчиняване; mute ~ мълчаливо подчинение; to refuse ~ отказвам да се подчиня;
2.
аргумент, довод, твърдение, заявление; in my ~ според моята теза, аз твърдя;
3.
предявяване, подаване, представяне (на документи); ~ of a passport (for inspection) представяне на паспорт (за проверка); ~ of proof of identity представям доказателства за установяване на личността; deadline / the latest date for the ~ of smth. краен срок за представяне на нещо;
4.
споразумение за предаване на спор в арбитража; ~ to arbitration споразумение за предаване на спора за разглеждането му от третейски, арбитражен съд; ~ bond 1) задължение за подчинение (на спора от арбитраж); 2) парична гаранция за спазване на арбитражно решение
; 3) арбитражен запис; 4) арбитражна клауза

subparagraph подточка, подпараграф (на договор и др.)

subscribe
1.
споразумявам се, присъединявам се; оказвам поддръжка, санкционирам; to ~ to an opinion съгласявам се с мнение; to ~ to a proposal присъединявам се към предложение;
2.
подписвам (документ и др.); to ~ one's name to a document подписвам документ;
3.
ост. гарантирам (за някого)

subsidiary
1.
помощник, помагач;
2.
дъщерна, подчинена компания; филиал; ~ company филиал, дъщерна компания; ~ corporation дъщерно дружество; foreign ~ задграничен филиал (на компания);
3.
субсидиарен, спомагателен, допълнителен; ~ body спомагателен орган (към ООН); ~ law субсидиарно право;
4.
pl. ряд. спомагателни средства;
5.
субсидиран

substantial
1.
съществен, важен, значителен; S. Acquisition Rules (SARs) правила при съществено придобиване (на съществен акционерен дял в публично акционерно дружество); ~ compliance спазване, съблюдаване на закона; ~ damages съществени щети; ~ equivalent (of pretended device) съществена еднаквост (за патентовани открития); ~ evidence съществено доказателство; ~ harm съществена вреда; ~ risk значима опасност;
2.
състоятелен; ~ landlord едър земевладелец;
3.
основен, главен; ~ compliance rule правило за съгласие по основните въпроси (на договор, закон и др.);
4.
реален, веществен, материален; ~ law материално право; ~ performance реално изпълнение (на всички съществуващи условия на договора); ~ rights
1) материални права; 2) основни права;
5.
неоспорим; ~ justice неоспоримо правосъдие

substitutionally в качеството на замяна

subunderwriter подзастраховател

successful сполучлив, успешен; ~ candidates избраните кандидати (при избори); ~ party страна, спечелила дело

suffer
1.
претърпявам; to ~ losses претърпявам загуби; to ~ by default загубвам дело поради неявяване в съда;
2.
наказан съм, претърпявам наказание; to ~ death осъден съм на смъртно наказание; to ~ a punishment претърпявам наказание;
3.
позволявам, разрешавам, допускам, съгласявам се; to ~ a person to escape допускам бягство на арестувано лице;
4.
ост. екзекутиран съм

suggest
1.
предлагам, намеквам, съветвам;
2.
изказвам предположение; I ~ that предполагам, че;
3.
подсказвам (напр. техническо решение) (в пат. пр.)

suitor
1.
просител, молител;
2.
ищец, страна в дело; ~
s' deposit account сметка на депозита на ищеца; ~s' fee fund такса за фонда на ищците (фонд във Върховния съд на Великобр.)

superinducement / superinduction
1.
увод, допълнително пояснение;
2.
ост. преместване (на по-висока длъжност)

supplement
1.
допълнение, добавка (към документ и др.); current ~s текущи допълнения;
2.
приложение;
3.
oath in ~ шотл. повторна клетва

supply
1.
снабдяване, доставка; competitive ~ предложение (за доставка) от страна на конкуренцията; contract for the ~ договор за доставка; direct ~ies преки доставки; exempt ~ освободена доставка; international ~ contract международен договор за доставка; taxable ~ облагаеми стоки и услуги; zero-rated ~ 1) стоки и услуги с нулева данъчна ставка; 2) доставки с нулева данъчна ставка;
2.
pl. утвърдени от Парламента суми (за издръжка на Короната и обществените служби); to vote for ~ies парл. одобрявам отпускането на парични средства;
3.
pl. (парична) издръжка; ~ service ведомство, финансирано от бюджетни средства;
4.
временна замяна;
5.
разходната част в бюджет; ~ days дни за обсъждане на разходната част в Парламента;
6.
снабдявам, доставям; to ~ information давам информация; to ~ proofs давам, представям доказателства;
7.
(временно) замествам;
8. labour ~
трудови ресурси, ресурси на работна ръка; monetary ~ количество пари в обръщение

suppress
1.
потискам, потушавам; to ~ riots потушавам безредици;
2.
изземвам от печат, не разрешавам продажба (на вестник, книга), конфискувам; to ~ a document изземвам документ;
3.
скривам, премълчавам (факт, истина и др.); to ~ a fact укривам факт

suretyship поръчителство, гаранция, обезпечение; ~ bond обезпечителна облигация; contract of ~ договор за поръчителство

surrebutter дуплициране, отговор на ищеца на възражението на ответника

surtax
1.
допълнителен данък;
2.
облагам с допълнителен данък

survivorship
1.
оцеляване; chance of ~ шанс за преживяване
;
2.
право на наследника, възникнало в резултат на смъртта на единия или няколкото сънаследници; ~ annuity надживяващ анюитет (вид годишна рента по договор)

suspicion подозрение, съмнение; above ~ извън подозрение; liable to ~ можещ да предизвика подозрение, съмнение; on ~ по подозрение; under ~ под подозрение, заподозрян; to arrest smb. on ~ of... арестувам някого по подозрение в...

sweep спечелвам с голямо мнозинство; to ~ a constituency спечелвам с голямо мнозинство в избирателен район; to ~ the election спечелвам изборите с пълна победа

sworn
1.
заклел се, заклет; ~ evidence показание под клетва; ~ statement твърдение под клетва;
2.
лице, положило клетва; ~ official чиновник, положил служебна клетва; ~ witness свидетел, положил клетва;
3.
удостоверен в своята автентичност (за документ);
4. ~ brothers
побратими (в староангл. пр.)

syndicus лат. синдик, пълномощник, юридически съветник