Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 H

habitatio лат.

1. обитаване;

2. жилище;

3. наем;

4. пожизнено вещно право за живеене в чужда къща

hand-picked избран, подбран; ~ government специално избран състав на правителството; ~ jury специално избран съдебен състав

harlot проститутка, блудница; to play the ~ блудствам, ставам проститутка

harry
1.
грабя, опустошавам, разграбвам;
2.
безпокоя, тормозя

hazardable рискован, опасен

heart
1.
прен. същина, същност; ~ of the matter същността на въпроса;
2.
the ~ of Mid-Lothian ист. Единбургският затвор

heirless без наследник; ~ property безнаследствено, безстопанствено имущество

helotage робство

hereinafter по-долу, по-нататък (в документ)

heritability право на наследяване

hetaerism
1.
извънбрачно съжителство;
2.
общ брак

high
1.
висш, главен, върховен; H. Commissioner Върховен комисар, представител на доминион (Великобр.); H. Court of Admiralty Върховен съд на Адмиралтейството (Великобр. до 1873 г.); H. Court of Chancery Висш канцлерски съд (Великобр. до 1873 г.); H. Court of Delegates апелативен съд по църковни дела (отменен) (Великобр.); H. Court of Justice Висш съд на правосъдието (влиза в състава на Върховния съд)(Великобр.); H. Court of Justiciary шотл. Върховен наказателен съд; H. Court of Parliament Върховен съд на Парламента (съставен от двете камари или Камарата на лордовете като съдебна инстанция); ~ office 1) главна кантора; 2) висша длъжност; ~ official висш служител; ~-power(ed) с широки пълномощия; ~ probability rule правило на високата степен на вероятност (в застраховането); Divisions of the H. Court Отделения на Висшия съд (Великобр.);
2.
важен, сериозен, тежък (за последици, престъпление и др.); ~ misdemeanour държавно престъпление (по-леко от felony), мисдиминор, вид измяна според английското наказателно право; ~ treason държавна измяна;
3.
висок (за длъжност, положение, произход и др.); ~ blood / -born аристократичен произход, род; ~ contracting parties договарящи се страни с високо положение; ~ level conference съвещание на високо равнище; ~ readiness reserve резерв с висока степен на готовност; person in ~ position лице, заемащо високо положение;
4.
~ and dry 1) изхвърлен на брега плавателен съд; 2) изоставен в бедствено положение (за плавателен съд); ~ bailiff съдебен пристав (в съд на графство) (Великобр.); ~ change голямо оживление на борсата; H. Commission посолство на една страна на Британската общност в друга; H. Commission Court ист. Църковен съд с юрисдикция за защита на мира и достойнството на църквата (1583-1640); ~-rate пътна такса; ~ seas открито море, извънтериториални води

holograph
1.
саморъчно завещание, олограф (саморъчно написан документ);
2.
напълно, изцяло саморъчен

householder стопанин, глава на домакинство

hurt
1.
накърнявам, увреждам, повреждам, наранявам (и морално);
2.
наскърбявам, обиждам;
3.
вреда, ущърб; to receive a mortal ~ смъртно ранен съм; ~ certificate медицинско свидетелство за нараняване; to ~ smb.'s reputation увреждам нечия репутация;
4.
обида, оскърбление

hush: ~-money подкуп (за мълчание)

hypothetical: ~ question хипотетичен въпрос (въпрос към вещо лице, който трябва да съдържа освен предположението по фактите и обстоятелствата и всички доказателства, събрани по делото); ~ yearly tenancy предполагаемо годишно наемане (на земя) - база за изчисляване данъка за издръжка на бедните и др. данъци (Великобр.)