Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 O

object
1.
предмет, вещ, обект; ~ competence предметна компетенция; ~s of common use предмети от първа необходимост; ~ of international law обект на международното право; ~ of reprisals обект на репресалии; ~s of power субекти на правомощия; ~ of a statute обект, цел на закона; ~ of a treaty обект на договора;
2.
цел, умисъл, намерение; ~s clause клауза за целите; ~ of an action цел, обект на иск, на съдебно дело; ~ of an agreement цел на споразумение; with the ~ с цел, с намерение;
3.
възразявам, протестирам, изказвам неодобрение; to ~ in principle възразявам по принцип; to ~ a juror правя отвод на съдебен заседател

obliterate премахвам, изтривам, унищожавам; to ~ one's signature заличавам подписа си; to ~ one's footprints унищожавам следи

obscene
1.
непристоен, неприличен; ~ language непристоен език; ~ publication порнографско издание;
2.
оскърбителен; ~ libel злостна, мръсна клевета

obvious
1.
явен, очевиден; ~ danger очевидна, несъмнена опасност;~ intention ясно намерение; ~ risk явен риск;
2.
ясен, подразбиращ се

occupy
1.
завоювам, окупирам, завладявам;
2.
временно ползвам, във владение съм, арендувам; ~ of premises действителния притежател на недвижим имот или на част от него;
3.
заемам (пост); to ~ a position in the Ministry заемам пост в министерство

offence
1.
нарушение, простъпка; to commit an ~ извършвам нарушение;
2.
правонарушение, престъпление; ~ against the law нарушаване на закона; ~ against morality престъпление против нравствеността; ~ against the person престъпление против личността; ~ aided and abetted престъпление, за извършването на което е оказана помощ; ~ at common law престъпление по нормите на общото право; ~ charged against a person престъпление, в което се обвинява лице; ~ of assault престъпно нападение (с думи или физическо насилие); ~ of attempting to commit a crime опит за извършване на престъпление; ~ of drunkenness наказуемо пребиваване на обществено място в състояние на явно опиянение; ~ of gross indecency цинично престъпление, престъпление от откровено неприличен характер; ~ punishable by law престъпление, наказуемо по закон; ~ triable on indictment престъпление, подлежащо на съдебно разглеждане по обвинителен акт; abortive ~ опит за престъпление; actual ~ фактически извършено престъпление; administrative ~ административно нарушение
; admitted ~ престъпление, за което извършителят е направил признание; aggravated ~, aggravated nature of an ~ правонарушение при отегчаващи вината обстоятелства; archaic capital ~ остарели положения за престъпленията, наказуеми със смърт; alleged ~ предполагаемо престъпление; assaultive ~ 1) престъпление от агресивен характер; 2) престъпно нападение (с думи или действия); bailable ~ престъпление, за което обвиняемият може да бъде освободен под гаранция; capital ~ тежко престъпление, наказуемо със смърт; circumstances of an ~ обстоятелства на престъпление; civil ~ гражданско правонарушение; cognate ~ родствено престъпление; common-law ~ престъпление по общото право; consensual sex ~ полово престъпление, извършено със съгласието на жертвата; criminal ~ углавно престъпление; currency ~ валутно престъпление; customs ~ митническо нарушение; detected ~ разкрито престъпление; disorderly ~ нарушение на обществения ред; doctrinal ~ престъпление срещу догмите на църквата; element of the ~ признак от фактическия състав на престъпление; enormous ~ тежко престъпление; extraditable ~ престъпление, правонарушение, за извършването на което следва екстрадирането на престъпника; federal ~ амер. 1) нарушение на федерален закон; 2) престъпление по федералното наказателно право; first ~ първо, за първи път извършено престъпление; gang ~ 1) групово престъпление; 2) гангстерско престъпление; gravity of an ~ тежест на престъплението; hybrid ~ хибридно престъпление (може да се преследва както по обвинителен акт, така и по общия ред); jail / penitentiary / prison ~ 1) престъпление, извършено в затвора; 2) престъпление, за което може да се получи присъда лишаване от свобода; justifiable ~ престъпление, извършено при смекчаващи вината обстоятелство; indictable ~ наказуемо деяние; legal ~ закононарушение; legislative ~ посегателство върху правата на законодателен орган; less(er) ~ по-малко опасно престъпление; licensing ~ нарушаване на законите за лицензиране; major ~ голямо, сериозно, тежко престъпление; military ~ военно престъпление; minor ~ незначително престъпление, простъпка; non-capital ~ сериозно престъпление; petit / petty ~ дребно, незначително престъпление; pleaded ~ престъпление, за извършването на което е направено признание от извършителя; police ~ 1) престъпление, подсъдно на полицейски съд; 2) престъпление на полицай; predatory ~ извършване на полово престъпление и ограбване на жертвата; property ~ престъпление срещу собствеността, имуществено престъпление; proved ~ доказано престъпление; punishable ~ наказуемо правонарушение, деяние; repetition ~s рецидив на престъплението; revenue ~ данъчно престъпление; sex ~ полово престъпление; street ~ улично престъпление; theft ~ кражба; trial for an ~ съд за правонарушение; unnatural ~ противоестествено престъпление; to further an ~ способствам за извършване на престъпление;
3.
обида, оскърбление; ~ to human dignity оскърбление, посегателство на човешкото достойнство; to cause / to give ~ to smb. нанасям обида, обиждам, оскърбявам някого;
4.
нападение, посегателство; weapon of ~ оръжие, средство на нападението; ~s against the liberty of a person посегателство върху личната свобода

officer
1.
чиновник, длъжностно лице, служещ; ~ de facto служител де факто; ~ de iure официален служител; ~ of the court / justice 1) служител на правосъдието (обикн. за администрацията и съдебната власт); 2) съдебен изпълнител, съдебен служител, следовател, пристав; ~ of sheriff длъжностно лице от ведомството на шерифа; ~ of state 1) държавно длъжностно лице; 2) министър; ~ of the United States служители на Съединените щати (за назначени от президента, Конгреса); administrative ~ административен служител; cabinet ~ член на правителство; certifying ~ лице, или сътрудник, заверяващ документи; custom ~ митнически чиновник, митничар; diplomatic ~ сътрудник на дипломатическа мисия; enforcement ~ лице, осигуряващо изпълнението (на закон, конвенция и др.); extraordinary diplomatic ~ извънреден дипломатически представител; fiscal ~ финансов чиновник; Hearing O. длъжностно лице, ръководещо устното разглеждане (в Европейския съд); the great ~s of state висши държавни чиновници; law enforcement ~ полицай, “блюстител на реда”; police ~ / ~ of police полицай, полицейски чиновник; relieving ~ попечител на бедните; rent ~ длъжностно лице по наемите (Великобр.);
2.
секретар, член на ръководство (на клуб, дружество и др.);
3.
офицер, командир

offscreen таен, задкулисен; ~ violence насилия, за които няма гласност

ombudsman омбудсман, длъжностно лице или орган, които разследват и дават мнение по жалби на гражданите

once: ~ in jeopardy повторно подсъден

oppressor обществен служител, незаконно използващ властта си

oral устен, словесен; ~ agreement устно споразумение, спогодба; ~ amendment устна поправка; ~ argument изказвания по време на пренията на страните, изказвания в съда; ~ confession устно признание; ~ contract устен договор; ~ evidence устно доказателство, устни свидетелски показания; ~ hearing прения на страните; ~ pleading устна пледоария, защита; ~ proceedings устни производства; ~ treaty устен договор; ~ trust устно попечителство; ~ will устно завещание

orderly
1.
с добро поведение, дисциплиниран; ~ behavio(u)r добро поведение;
2.
организиран;
3.
по надлежен ред, правилно

orthodox
1.
ортодоксален;
2.
православен; O. Church Православната църква

outcome резултат, последствие; ~ of an election резултат от избори; ~ of a trial резултат от съдебно разследване

outlet
1.
пасище;
2.
двор или поле близо до постройка;
3.
пласментен пазар

outsider
1.
външно лице, непринадлежащ към дадено учреждение, организация, кръг;
2.
аутсайдер, предприятие, което не влиза в монополно обединение;
3.
непрофесионален борсов агент

overdraft
1.
овърдрафт, превишаване на кредит (в банка), сума над кредита;
2.
издавам чек без покритие

overlying: ~ right принадлежащо право (напр. на собственик на земя да вади подземна вода)

oversee
1.
надзиравам, ръководя;
2.
наблюдавам, разглеждам;
3.
ост. преглеждам, инспектирам

overtime
1.
извънредни часове, работа, труд; ~ goods непоискани в срок стоки; to work ~ работя в извънработно време;
2.
заплащане за извънредни часове, работа; ~ wage заплащане на извънреден труд; no ~ забранена е извънредната работа; to pay extra for ~ заплащам допълнително за извънработно време