Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 M

madhouse лудница, психиатрия

maiden
1.
млада, неомъжена жена; ~ name бащино име (за омъжена жена); ~ rent ист. моминска рента (плащана на феодала от крепостния селянин срещу отказа да прекара първата брачна нощ с булката);
2.
~ assize / assise “чисто заседание”, заседание на съда, по време на което не са представени за разглеждане наказателни дела, не е произнесена смъртна присъда или не са присъствали обвиняеми

major
1.
(по)-голям, (по)-важен, главен; ~ and minor fault rule правило за по-съществена и по-несъществена вина;
2.
старши (след фамилия);
3.
пълнолетно лице, пълнолетие;
4. ~ medical insurance
пълна медицинска застраховка

maladministration
1.
лошо управление, стопанисване;
2.
злоупотреба

maligner клеветник

man
1.
човек, мъж; ~ of property собственик; ~ of straw 1) подставено, фиктивно лице; 2) въображаем противник; the rights of ~ правата на човека; ~-hour амер. човекочас;
2.
съпруг, мъж; ~
of family семейно лице;
3.
ист. васал;
4. ~
of law 1) правник, юрист; 2) адвокат; broken ~ шотл. разбойник; career ~ амер. професионален дипломат; odd ~ 1) решаващ глас; 2) лице, изпълняващо случайна работа

mancipation
1.
манципация, въвеждане във владение;
2.
заробване, закрепостяване;
3.
робство

manhood
1.
зряла възраст, зрелост, пълнолетие; to reach / to arrive at ~ достигам пълнолетие;
2.
мъжете, мъжкото население на страна; ~
suffrage избирателно право само за пълнолетни мъже;
3.
церемониално оказване на почит на феодала към неговия лорд

manipulation
1.
манипулиране, манипулация;
2.
изопачаване, машинация

manslayer
1.
човекоубиец;
2.
убиец по невнимание, без умисъл

manufacture
1.
съчинявам, изфабрикувам (лъжа и др.); to ~ false evidence изфабрикувам доказателство; to ~ a charge измислям обвинение;
2.
ръчна изработка;
3.
манифактура

marauder мародер

marriageability
1.
състояние, даващо възможност за сключване на брак;
2.
брачна (възраст)

mastery господство, власт; ~ of sea господство по море

matrix оригинален протокол, първи екземпляр от официален документ

mayhem
1.
тежка телесна повреда, осакатяване;
2.
амер. скандал, хулиганство

meet
1.
срещам; to ~ with resistance срещам съпротива;
2.
отговарям (на изискванията), изпълнявам (задължения); to ~ a commitment изпълнявам задължения; to ~ the conditions отговарям на условията; to ~ the requirements отговарям на изискванията; to ~ a threat приемам мерки при възникнала опасност;
3.
опровергавам (доводи и др.); to ~ a claim подготвям възражения по иск, оспорвам иск; to ~ objections опровергавам възражения;
4.
заплащам, покривам; to ~ a bill изплащам полица; to ~ the expenses покривам разходи; to ~ the financial obligations изпълнявам финансови задължения

merge
1.
сливам, съединявам; these banks were ~d тези банки се сляха;
2.
придобивам качество на кредитор и длъжник едновременно

mind
1.
психическо здраве; state of ~ състояние на духа;
2.
разсъдък, съзнание, воля, намерение; ~
affected by drink помрачен от опиянение ум

misadventure
1.
нещастен случай, злополука; by ~ по нещастна случайност, по съвпадение; death by ~ смърт при злополука;
2.
непреднамерено убийство; homicide by ~ непреднамерено убийство

misbirth помятане, аборт

misconduct
1.
неправомерно поведение, държане, нарушение, простъпка; ~ in office правонарушение, извършено при изпълнение на служебни задължения;
2.
държа се лошо, нарушавам дисциплина;
3.
лошо ръководене, администриране;
4.
съпружеска изневяра;
5.
лошо изпълнявам задълженията си

misdirect давам погрешни указания, зле осведомявам (жури за съдия)

mishap злополука, нещастен случай

mislead
1.
заблуждавам, въвеждам в заблуждение; to ~ the public opinion въвеждам в заблуждение общественото мнение;
2.
измамвам

misrepresent
1.
заблуждаващо и неправилно представяне (на качества, вида на стока и др.); actionable ~ невярно представяне / описание на вещи / предмет на договор, което дава основание за предявяване на иск;
2. невярно рекламиране
(на качествата на стока, на предмет на договор и др.), довеждащо до сключването му

mistaken погрешен; ~ belief погрешно предположение; ~ identification погрешна идентификация; ~ statement 1) погрешно заявление; 2) неправилно разбрано заявление

mitter прехвърлям, предавам (имение, право); ~ avant лат. фр. да представи в съда

modal обусловен, поставящ определени условия; ~ legacy модално наследство (придружено с наставления как да бъде използвано от наследника)

monetize
1.
избирам, установявам метал за основа на парична система, установявам металното съдържание на пари;
2.
сека (метални) монети;
3.
пускам в обръщение (пари)

monitory
1.
предупредителен;
2.
църк. послание от епископа (владиката) с наставления

moronity слабоумие

mother
1.
майка;
2.
осиновявам;
to ~ another child осиновявам чуждо дете;
3.
признавам, приписвам авторство на (само за жена);
4.
~-
church 1) катедрален събор; 2) църква, от която са се отделили други църкви; ~ country 1) родина, отечество; 2) метрополия (по отношение на колониите)

multipartite
1.
многостранен;
2.
състоящ се от много части

murder
1.
(предумишлено) убийство; ~ in the first degree амер. убийство без смекчаващи вината обстоятелства; ~ in the second degree амер. убийство със смекчаващи вината обстоятелства; ~ trial съдебен процес за убийство; ~ with roberry убийство с грабеж; calculated ~ преднамерено, тежко убийство; capital ~ убийство, наказуемо със смърт; first-degree ~ тежко убийство, убийство от първа степен; gang ~ групово тежко убийство; judicial ~ съдебна грешка, юридическо убийство; multiple ~ тежко убийство на няколко лица; non-capital ~ тежко убийство, ненаказуемо със смърт; on a charge of ~ по обвинение в убийство; premeditated ~ предумишлено убийство; rape and ~ сексуално убийство; torso ~ убийство и разчленяване на трупа; torture ~ убийство в резултат или по време на мъчения;
2.
извършвам (предумишлено) убийство; to commit ~ извършвам убийство

mute
1.
ням;
2.
мълчание на подсъдимия в отговор на въпрос на съда дали се признава за виновен] ответник, отказващ да говори пред съда; standing ~ отказ на ответник да говори пред съда; to stand ~ of malice отказвам да говоря (пред съда, поради злоумишленост)

mutually взаимно, съвместно; under ~ acceptable conditions при взаимоприемливи условия