Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 V

validated утвърден, потвърден; ~ licence утвърден лиценз

value
1.
стойност (в парично отношение), цена, еквивалент; ~ added / added ~ tax (VAT) данък върху добавената стойност (ДДС); ~ appraisement оценка на стойността; ~ in damages размер на действително понесените щети; ~ in matter of controversy 1) цена на иска; 2) стойността на спорното право; 3) сумата, която е присъдена от съда по дело; ~ of currency стойност на валутата; ~ received 1) получена цена; 2) получената в брой сума (при изплащане на ценна книга); at ~ по курса на деня; book ~ счетоводна стойност на акции и облигации на дружество; capital ~ 1) стойност на реалния основен капитал; 2) дисконтирана стойност; capitalised ~ капитализирана, дисконтирана стойност; cash ~ парична стойност, стойност в брой; cash market ~ пазарна цена на стока; clear ~ стойност на имущество след изплащане на дългове; commercial ~ 1) пазарна цена; 2) търговска цена; contract(ual) ~ договорна цена; declared ~ обявена, декларирана стойност; double ~ двоен размер на наем след осъждане на наемател да освободи заеманите помещения; economic ~ 1) пазарна цена; 2) продажна цена; exchangeable ~ 1) пазарна цена; 2) клирингова цена; 3) разменна цена; face ~ 1) номинална стойност на ценни книги; 2) част от главницата и лихвите, платими при ценни книги; going ~ действителната стойност по баланса на дадено предприятие; insured ~ стойност на застраховане; intrinsic ~ 1) себестойност; 2) вътрешна стойност; loan ~ стойност на заем; market ~ пазарна цена; net ~ 1) чиста стойност; 2) натрупани премии по застраховка живот; nominal ~ номинална стойност; not for ~ безвъзмездно; official ~ стойност по митническа оценка; original ~ първоначална стойност; par ~ номинална стойност; ratable ~ данъчна оценка на имот; probative ~ доказателствена сила; purchaser for ~ without notice възмезден купувач без известие; social ~ обществена стойност; stated ~ обявена цена; surplus ~ принадена стойност; things of ~ ценности, скъпоценности; true ~ действителна цена / стойност; under ~ под стойността;
2.
валута, сума, цена на полица, еквивалент (на сумата на полицата);
gold ~ clause златновалутна клауза;
3.
ценност, важност, значителност; ~
judg(e)ment субективна оценка; evidential / evidentiary ~ доказателствена сила;
4.
pl. ценности; ethical ~s морални ценности; moral ~s морални ценности; spiritual ~s духовни ценности;
5.
оценявам, давам оценка;
6.
трасирам, издавам полица; ~
date срок на полица; to ~ on a person издавам полица някому

vandalize безсмисленно разрушавам, варварски, вандалски се отнасям (към нещо), унищожавам, обезобразявам (произведения на изкуството)

vassal
1.
васал, зависимо лице; great ~ васал на краля; rear ~ подвасал;
2.
зависима, васална държава; ~
state 1) васална държава; 2) васално имение;
3.
васален, намиращ се във васална зависимост;
4.
ист. правя васал, поставям във васална зависимост;
5.
подчинявам (някому или на нещо)

veiled скрит, замаскиран; ~ hostility прикрита враждебност; ~ threats скрити, прикрити заплахи

vendition продажба

venial извинителен, простим, дребен, незначителен (за грешка, простъпка); ~ offence дребно, незначително престъпление

venue
1.
съдебен окръг (в който ще се гледа дело); ~ jurisdiction право на определен съд да функционира; to change the ~ прехвърлям, предавам дело за разглеждане в друг съдебен окръг; to lay the ~ of the court hearing определям мястото за провеждане на съдебния процес;
2.
подсъдност на дело по местоизвършване на деяние; ~
facts факти, изслушвани с привилегия в съда, факти, които изменят местната подсъдност; ~ in prosecution място на наказателно преследване; ~ of action място на разглеждане на иска; ~ of indictment място на произнасяне или представяне в съда на обвинителния акт; ~ of proceedings място на разглеждане на дело; change of ~ промяна на местната подсъдност; laying the ~ посочване на местната подсъдност в искова молба / тъжба; local ~ местна подсъдност;
3.
част от исковата молба, посочваща териториалната подсъдност;
4.
място на извършване на деяние;
5.
ист. местност, от където трябва да бъдат избрани съдебни заседатели за участие в дело

verge / virge
1.
граница, предел; on the ~ of war на границата на война; to be brought to the ~ of bankruptcy докаран съм почти до несъстоятелност; to go beyond the ~ of constitutional powers излизам извън пределите на конституционните пълномощия;
2.
жезъл (като символ на държавата);
3.
жезъл, символизиращ правото на наемателя на имението;
4.
ист. предели на властта (на феодал), територия под нечия власт;
5.
ист. обсег (на кралския съд)

versus лат. срещу, против (в наименования на съдебни дела за назоваване на страните в процес); Robinson v. Brown делото Робинсън срещу Браун

vexatious
1.
обременителен (за правило и др.); ~ tax обременителен данък;
2.
неоснователен, целящ единствено да дразни, обезпокоява ответника; ~
action / proceeding / suit иск, дело, заведено само за обезпокояване, за дразнене; V. Actions Act Закон против неоснователните дела (1896 г.); ~ delay to pay неоснователно забавяне на плащането; ~ litigant недобросъвестна страна по съдебен спор; ~ proceeding неоснователен процес, необоснован процесц ~ refusal to pay неоснователен отказ за плащане

vice
1.
порок; inherited ~ наследствен порок (заболяване на организма);
2.
зло, неморално поведение; ~
squad нравствена полиция, отдел на полицията за борба с проституцията, наркоманията и др.; organized ~ (нелегални) концерни на публични и хазартни домове;
3.
недостатък, дефект; ~
of form дефект на формата; inherent ~ вътрешен, скрит порок (на стоки);
4.
заместник; ~-
admiral вицеадмирал; ~-admiralty courts съдилища на адмиралтейското правосъдие (за морските владения на Великобр.); ~-agent упълномощен представител, доверено лице; ~-chairman заместник-председател; ~-chancellor вицеканцлер; ~-consul вицеконсул; ~-governor вицегубернатор; ~-legate съветник на папския нунций; ~-president 1) вицепрезидент; 2) заместник-председател (на фирма); ~-regal вицекралски, отнасящ се към кралски наместник; ~-treasurer заместник на ковчежника;
5.
лат. вместо (някого, нещо)

vindicate
1.
доказвам, потвърждавам; to ~ one's claim доказвам справедливостта на претенцията си;
2.
защитавам, поддържам;
to ~ the law опазвам законността; to ~ smb.'s conduct защитавам, поддържам нечие поведение; to ~ one's claim to a privilege защитавам правото си на предимство;
3.
оправдавам, реабилитирам;
to ~ smb. from a charge (of) прекратявам нечие дело по обвинение (в нещо);
4.
ост. отмъщавам;
5.
събирам, търся, изисквам по съдебен ред

violate
1.
нарушавам, престъпвам; to ~ the law нарушавам закон; to ~ an oath престъпвам клетва;
2.
насилвам, използвам насилие; изнасилвам;
3.
осквернявам, оскърбявам;
to ~ a church осквернявам църква;
4.
ост. обиждам

virocracy власт на мъжете, мъжевластие

visitor
1.
посетител;
2.
временно пребиваващо лице;
3.
инспектор, ревизор, контрольор; ~
of manners лесничей

vote
1.
гласуване, гласоподаване; ~ by correspondence / by mail гласуване по пощата, задочно гласуване; ~ by proxy гласуване по пълномощие; ~ by roll-call поименно гласуване; ~ by show of hands гласуване с вдигане на ръка; ~ by sitting and standing гласуване със ставане; ~ byyesandno гласуване с “да” и “не”; ~ en bloc единодушно гласуване; ~ indicator показател за резултати от гласуване; ~ on the motion as a whole гласуване по предложението изцяло; absentee ~ задочно гласуване; correspondence / mail / postal ~ гласуване по пощата; cross ~ гласуване срещу своята партия; explanation of ~ обяснение на гласуването; final ~ окончателно гласуване; free ~ парл. свободно гласуване (по лични убеждения, независимо от партийната принадлежност); inconclusive ~ безрезултатно гласуване; nation-wide ~ всенародно гласуване; open ~ открито, явно гласуване; plural ~ гласуване от страна на едно и също лице в различни избирателни секции; popular ~ 1) народно гласуване; 2) преки избори; proxy ~ гласуване по довереност; secret ~ тайно гласуване; staw ~ амер. предварително неофициално гласуване; tombstone ~ гласуване вместо починали лица (злоупотреба чрез включване на починали лица в избирателните списъци); voice ~ устно гласуване; to take a ~ провеждам гласуване; to put to the ~ поставям на гласуване;
2.
(решаващ) глас, вот; ~
of censure 1) вот на порицание (осъждане действията на член от законодателно събрание); 2) вот на недоверие; ~ of confidence [non(-)confidence] вот на доверие [недоверие]; affirmative ~ глас “за”; block ~ механично мнозинство; casting ~ решаващ глас; cemetry ~ “мъртви” гласове; close ~ почти еднакво число гласове; dissentient ~ глас против; direct ~ пряко гласуване; floating ~ несигурни гласове (на колебаещите се избиратели); invalid ~ невалиден глас; one man one ~ всеки има право само на един глас (на избори); number of ~s recorded брой на подадените гласове, на пуснатите бюлетини; passed without a dissentient приет единогласно; protest ~ амер. глас, подаден за кандидат, който няма шансове да бъде избран (в знак на протест против другия кандидат); to cast a ~ гласувам, подавам гласа си;
3.
право на глас, на гласуване;
without ~ без право на глас; women have the ~ жените се ползват с избирателно право, жените имат право на глас;
4.
вот, резолюция, решение (прието с гласуване); ~
s and proceedings of parliament протоколи на парламентарни заседания; to reject a ~ отхвърлям предложение, проекто-резолюция;
5.
избирателна бюлетина;
to cast / to give one's ~ into urn пускам бюлетината в урната;
6.
парл. парични суми, кредити (приети от законодателен орган);
7.
гласувам (бюджет и др.);
without the right to ~ със съвещателен глас; to ~ by ballot решавам с тайно гласуване; to ~ by snap амер. гласувам с вдигане на ръка; to ~ down отхвърлям (при гласуване); to ~ for a candidate гласувам за кандидат; to ~ in избирам чрез гласуване; to ~ in negative гласувам против; to ~ through прокарвам чрез гласуване (закон и др.);
8.
амер. събирам гласове, събирам гласоподаватели;
9.
постановявам с мнозинство от гласовете;
the assembly ~d a petition събранието прие петиция с мнозинство от гласовете;
10.
избирател(и); 1
1.
отделям, асигнирам (средства);
to ~ a sum асигнирам, отделям сума; 1
2.
(брой на) гласове