Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 G

gale плащане на такса, рента, анюитет

garble
1.
фалшификация, преиначаване (на факти, документи);
2.
фалшифицирам, преиначавам (факти, документи); to ~ evidence преиначавам, фалшифицирам свидетелски показания

gather
1.
събирам, получавам (сведения, данни); to ~ alms събирам милостиня; to ~ facts / information събирам факти / сведения;
2.
правя извод, стигам до заключение; to ~ from facts стигам до заключение от фактите

gazette
1.
(G.) Държавен вестник (Великобр.);
2.
публикувам в, обявявам чрез Държавен вестник; to be ~d бивам обявен чрез Държавен вестник (и в несъстоятелност)

general
1.
общ, всеобщ; ~ act общ закон (за разлика от закон, отнасящ се за отделни лица); G. Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ); ~ and special damages общи и специални вреди; ~ armistice общо примирие; G. Assembly of the UN Общо събрание на ООН; G. Assembly 1) амер. общо събрание, законодателен орган на държавата; 2) Общото събрание, политически орган на ООН; 3) всенароден църковен съвет в Шотландия, заседаващ веднъж годишно; 4) висшестоящ орган на Презвитерианската църква; ~ assign(e)ment 1) общо прехвърляне на имуществото на длъжник върху кредитора му; 2) отстъпване на цялото имущество; ~ assumpsit общо поемане, дело за поемане на обещание за действие, направено в договор; ~ authority общо овластяване (на пълномощник); ~ average обща авария; ~-average act действие при обща авария; ~-average contribution обезщетение при обща авария; ~ average loss общо разпределение на загубите от морска авария; ~ bequest общо дарение по завещание; ~ conditions (of delivery) общи условия (на доставка); ~ consent всеобщо одобрение; ~ covenant общо споразумение (свързано със зем ята); ~ credit обща доказателствена сила (за заслужаващи доверие свидетел или доказателство); ~ damages общи загуби (настъпили от нарушеното право на ищеца); ~ debate общи дискусии, прения, дебати; ~ defences общи защити; ~ demurrer общо възражение, правно възражение по същността на иска с цел прекратяване на делото; ~ denial общо отричане, отричане на всички съществени факти, дадени в исковата молба; ~ deposit общ депозит; ~ devise общо завещание на цялата недвижима собственост; ~ election общи избори; ~ endorsement общ индосамент; ~ equitable charge общо задължение по правото на справедливостта; ~ exception общо възражение (по същество на делото); ~ execution общ изпълнителен лист; ~ favorite най-вероятната кандидатура (при избори); ~ finding общо заключение на съда (че са налице всички факти в полза на страната за да получи правосъдие); ~ fund общ фонд; ~ insurance обща застраховка (в мор. пр.); ~ intent общ умисъл, намерение; ~ jurisdiction обща юрисдикция, обща компетентност на правораздаващ орган; ~ law / statute общ закон; ~ legacy общо завещание, завещано имущество, платено от общите активи на завещателя; ~ licence общ лиценз; ~ meeting общо събрание (на акционери, кредитори и др.); ~ mischief всеобщо бедствие; ~ monition обща призовка (до всички заинтересовани страни по дело за вземане на отношение по решението на съда); ~ mortgage обща ипотека (върху цялото имущество на длъжника); ~ mortgage bond полица за обща ипотека; ~ pardon обща амнистия; ~ participation clause клауза за общо участие; ~ post общо разместване (напр. на министри в правителството); ~ principles of law общи принципи на правото; ~ reprisals общи репресалии (спрямо победени), състоящи се в отнемане на собствеността и насилие над личността във всякакъв вид; ~ revenue fund основен бюджетен фонд на община; ~ rule обща норма, правило; ~ safety requirement изискване за обща безопасност; ~ ship общ кораб (превозващ стоки на няколко клиенти без споразумение между тях и общ спедитор); ~ statement заявление от общ характер; ~ strike обща стачка; ~ support всеобща поддръжка; ~ tenancy общо, неограничено във времето владение; ~ ticket амер. общ списък, избирателна бюлетина с представени от щат или град кандидати в цяло, а не по отделни райони; ~ traverse общо опровержение; ~ verdict решение на съдебни заседатели от общ характер (с което се уважава или отхвърля иска); ~ warrant 1) обща съдебна заповед; 2) ист. заповед за арест, издадена от държавния секретар за задържане на автор, печатар и издател на противодържавни плакати (Англия); ~ warranty обща гаранция, общо поръчителство; ~ words обща формулировка; annual ~ meeting годишно общо събрание; declaration concerning public or ~ rights декларация относно публични и общи права; public or ~ rights публични и общи права; tail ~ собственост с общо ограничение по отношение на кръга от наследници;
2.
главен, основен, генерален, ръководещ; G. Accounting Office Централно финансово-контролно управление, Сметна палата (САЩ); ~ act генерален акт; ~ agency генерално представителство; ~ agent генерален представител, генерален (търговски) агент; ~ appearance главно явяване, съгласие с присъденото от съда и отказ от право да се предявят дефектите на решението; ~ challenge генерален отвод (на отделен съдебен заседател с обосновка за некомпетентност); G. Committee Генерален комитет (ООН); Council G. Генерален консул; G. Council of the Bar Генерален съвет на адвокатите (Великобр.); ~ count главна точка в обвинението или иска; G. Court 1) ист. Генерален съд в Масачусетс и Ню Хемпшир в колониално време (САЩ); 2) полугодишно събрание на Английската банка; ~ executor генерален изпълнител (на завещание); ~ issue генерално възражение; G. Land Office ист. Главна поземлена служба; ~ legacy генерално завещание; ~ lien главна привилегия, право на задържане на имот от кредитор; ~ manager главен управител (на компания); ~ power 1) генерални пълномощия; 2) генерално право; ~ power / power of attorney генерално пълномощно, общо овластяване; ~ power of appointment овластяване на едно лице от завещание или дарител да посочи кой да се ползва от дарения или завещания имот или от приходите от него след смъртта на овластеното лице; G. Session of the Peace генерална сесия на колегията на мировите съдии; ~ verdict генерална присъда; Advocate G. Генерален адвокат (член на Европейския съд); Attorney G. Генерален адвокат (Великобр.); Director G. of Fair Trading Генерален директор по почтена търговия (Великобр.); Solicitor G. Генерален солиситор (заместник на Генералния адвокат) (Великобр.);
3.
обичаен; ~ term редовно съдебно заседание; ~ usage обща употреба, обичай, практика в цялата страна; as a ~ rule обикновено;
4.
генерал; G.-in-Chief главнокомандващ;
5.
пълен, безусловен; ~ acceptance безусловен акцепт; ~ disability пълна недееспособност; ~ estate целият имот, собственост на едно лице; ~ property пълно право на собственост;
6.
~ appraiser митнически служител, отговарящ за оценката на внасяните стоки; G. Certificate of Education зрелостно свидетелство (в Англия и Уелс); ~ charge заключително обръщение на съдия към съдебни заседатели; G. Claims Tribunal съд с юрисдикция да определя компенсации при принудително отчуждаване на имущество (Великобр.); ~ creditor кредитор без покритие на дълга; ~ guardian настойник, попечител; ~ imparlance 1) срок за представяне на обяснение по същество на иска; 2) невъзможност (за ищеца и ответника) да отправят твърдения и възражения между две съдебни заседания; G. Laws сборник закони (приети от сесия на законодателно събрание на щат); ~ occupant лице, което придобива владение на поземлен имот при липса на други законни претенденти за правото; ~ orders тълкувателни решения на съдилищата; ~ owner пълноправен собственик; ~ partner неограничено отговорен съдружник (в търг. дружество); ~ partnership събирателно дружество; ~ plea (вид) пледоария, отхвърлящи всички твърдения и доводи на предходната пледоария; ~ special imparlance запазване правото на ответник да предяви свои възражения, направени непосредствено след пледоарията на ищеца (вид процесуално действие); HM Procurator G. Кралски юрисконсулт на държавната хазна (Великобр.); marriage by Registrar-G.'s licence брак чрез разрешение на Завеждащ регистъра (Великобр.)

give
1.
давам, предоставям безплатно или безвъзмездно (име, стипендия, обезщетение, показания, помощ), подарявам, завещавам; ~ and bequeath давам и завещавам (в завещания); to ~ aid / comfort to a criminal оказвам съдействие, помощ на престъпник; to ~ an answer давам отговор; to ~ a bail давам, плащам гаранция; to ~ a child a name кръщавам дете, давам име на дете; to ~ the floor давам думата; to ~ quarter пощадявам, щадя; to ~ security давам гаранция; to ~ smb. smth. in one's will завещавам някому нещо; to ~ wound нанасям рана;
2.
съобщавам, уведомявам, предавам (на полицията); ~-away самопризнание; изобличаване; to ~ details съобщавам подробности; to ~ evidence давам показания; to ~ information съобщавам сведения; to ~ notice предупреждавам, уведомявам, правя предизвестие; to ~ smb. into custody into the hands / in charge of the police предавам някого на полицията; to ~ testimony давам показания под клетва; to ~ to the public обнародвам;
3.
определям, налагам (наказание, решение); осъждам на, наказвам, заповядвам, обосновавам се, признавам; to ~ colo(u)r признавам явно или съмнително право на другата страна; to ~ a handle служа за основание, давам повод; to ~ instructions инструктирам; to ~ a life sentence осъждам на доживотен затвор; to ~ orders давам заповеди; to ~ punishment наказвам; to ~ rise to an action давам основание за иск; to ~ six month hard labo(u)r осъждам на 6 месеца каторжна работа; judg(e)ment is ~n against him признат е за виновен; to ~ judg(e)ment раздавам правосъдие, произнасям съдебно решение, присъда;
4.
давам, докарвам, нося (доходи);
5.
прехвърлям собственост или владение без компенсации;
6.
~ up 1) отказвам се; to ~ up a claim отказвам се от иск; 2) предавам се; to ~ oneself up предавам се

G-man амер. разг. агент на тайната полиция

golden: ~ balls 1) златни топки - емблема на заложна къща; 2) заложна къща; ~ case безнадежден случай

gown мантия, расо, наметало; judge's ~ съдийска мантия; to take the ~ ставам свещеник

grant
1.
дар, дарение; ~ed powers “подарени пълномощия”; ~ of lands отпускане, предоставяне на земи; to bestow / to confer a ~ on smb. предоставям, подарявам нещо някому;
2.
документ за предаване на права, за отчуждаване на имущество и др.; ~, bargain and sell “освобождавам и продавам” - ключов термин в договори за прехвърляне на недвижимости; ~ing clause клауза за даване
3.
дотация, субсидия; ~-aided съществуващ благодарение на субсидия; ~-in-aid 1) дотация, субсидия; 2) целева субсидия на органите на местно самоуправление; ~ of money отпускане на пари; government ~s държавни субсидии; to adjudge smb. a ~ давам някому субсидия;
4.
стипендия;
5.
съгласие, разрешение; the ~ or refusal of съгласие или отказ; to ~ a charter давам привилегия
;
6.
присъждане, предоставяне; ~ of dignity присъждане на почетно звание; ~ of patent 1) издаване патент; 2) прехвърляне на права по патент; ~ of permission даване на разрешение; ~ of personal property прехвърляне на движима собственост; ~ of probate утвърждаване на завещание; ~ of title of hono(u)r подаряване, предоставяне на право на собственост;
7.
дарявам, отпускам, давам, предавам, отчуждавам; to ~ custody прехвърлям родителските права; to ~ independence предоставям независимост; to ~ rights давам права;
8.
давам дотация, субсидия; to ~ an allowance of отпускам парична сума в размер;
9.
разрешавам, давам съгласие, удовлетворявам молба; to ~ access to разрешавам достъп до; to ~ a delay разрешавам отсрочка; to ~ a hearing удовлетворявам молба за разглеждане на дело; to ~ injunction временно се разпореждам; to ~ a motion / request удовлетворявам молба;
10.
присъждам;
11.
допускам, признавам правилността (на нещо); to ~ the force of the argument признавам справедливостта на довода

great
1.
голям, велик, изключителен; the G. Charter ист. Великата харта на свободите, Магна харта либертатум, 1215 г.; ~ damage голяма вреда; ~ diligence изключително старание; ~ fee ист. голямо имение, даване на имот във феодално владение пряко от краля; ~ insult тежка обида; the G. Law ист. първият кодекс на Пенсилвания, провъзгласяващ свободата на съвестта (1682 г.); ~ majority голямо мнозинство; ~ power велика сила (за държава); the G. Seal голям държавен печат;
2.
благороден (по произход); the ~ families аристократични семейства;
3.
светски (не църковен); ~ tithes църк. големите десятъци, по-скъпите десятъци от жито, дърва и др.

grouping групировка, фракция, крило

guardianship
1.
опека, настойничество, попечителство;
2.
закрила, покровителство; under the ~ of the law под закрилата на закона