Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 Е

earnest
1.
търг. капаро, депозит; ~-money / penny капаро;
2.
сериозен, важен

ebriety пияно състояние, алкохолно опиянение

economy
1.
икономика, стопанство; domestic ~ домакинство; free enterprise ~ свободно пазарно стопанство; private ~ частен сектор в икономиката; state-run ~ държавен сектор в икономиката;
2.
стопанисване

effect
1.
ефект, резултат, последица, следствие; cause and ~ причина и следствие; of no ~ безрезултатен, безплоден;
2.
действие, въздействие, влияние; binding ~ задължаващ сервитут; condemnatory ~ (предупредителен) ефект от осъждане (на смърт); lack of ~ недействителност;
3.
сила, изпълнение, приложение; evidential ~ доказателствена сила; final ~ окончателна законна сила; legal ~ 1) правно действие, правна последица; 2) юридическа сила, юридическо значение; retroactive / retrospective ~ обратна сила; the law takes / comes / goes into ~ законът влиза в сила; to be in ~ в сила съм, действам; to deprive from ~ отменям to give ~ to изпълнявам, прилагам; to go into ~ влизам в действие (за закон); to have a binding ~ on имам задължителен характер; to take ~ влизам в сила / действие;
4.
pl. движимо имущество, собственост, вещи; household ~s покъщнина; movable ~s движимо имущество; personal ~s лично имущество
, лични / движими вещи; portable ~s движимо имущество; to leave no ~s нищо не оставям (на наследниците);
5.
ценни книги;
6.
фин. покритие; no ~s (N/E) без покритие (за чек);
7.
извършвам, постигам, сключвам; to bring / to carry / to put into ~ привеждам в изпълнение, изпълнявам, реализирам, осъществявам; to ~ a contract сключвам договор; to ~ an entrance влизам насила; to ~ a marriage сключвам брак; to ~ a payment извършвам плащане; to ~ a policy (of insurance) застраховам се, получавам застрахователна полица; to ~ a settlement between two parties постигам споразумение между две страни

efforce
1.
влизам със сила;
2.
издърпвам, отскубвам (насила)

eigne
1.
първороден, по-голям (за син); ~ estate майорат;
2.
неотчуждаем

electioneering агитация, предизборна кампания

element
1.
съставна част; ~s essential to the offence съществени елементи от престъплението, признаци на състава на престъплението; ~ of crime елемент на (състава на) престъпление;
2.
pl. основи, принципи;
3.
pl. непреодолима сила, форс мажор, стихия, природна сила;
4.
слой на обществото, група хора

elude отбягвам, измъквам се, заобикалям (закон); to ~ payment измъквам се от плащане; to ~ pursuit изплъзвам се от преследване; to ~ a treaty не спазвам договор

embassador
1.
посланик;
2.
пратеник, представител

embracement
1.
възприемане, присъединяване, влизане в; ~ of a doctrine възприемане на доктрина;
2.
опит за оказване на влияние върху съдебните заседатели чрез подкуп или друго незаконно средство

emigrate
1.
емигрирам, изселвам се;
2.
сменям местожителството си (в същата страна);
3.
изселвам населението, уреждам изселването на населението

emolument pl.
1.
възнаграждение, заплата, хонорар, доходи;
2.
печалба, изгода, приход

emplead подвеждам под отговорност, предявявам обвинение срещу, обвинявам

empoisonment отравяне

enable
1.
давам възможност на;
2.
давам юридически статус, упълномощавам;
3.
разрешавам

enclose / inclose
1.
обграждам, заграждам;
2.
ист. обграждам, обсебвам (общински земи);
3.
прилагам

encumber учредявам вещни права / тежести върху недвижим имот, натоварвам със задължение, обременявам (имущество), затруднявам; ~ed estate обремен имот; заложен недвижим имот

endorse / indorse
1.
джиросвам, индосирам; to ~ over джиросвам, прехвърлям; ; ~ a bill /cheque джиросвам полица / чек;
2.
отбелязвам, вписвам върху обратната страна (на документ), подписвам се като поръчител (на полица и др.);
3.
визирам (паспорт), правя забележка на гърба на документ;
to ~ a motorolist's / driving licence вписвам нарушение в шофьорска книжка; to ~ a passport визирам паспорт;
4.
потвърждавам, одобрявам, подкрепям;
to ~ a candidate поддържам кандидат; to ~ a peace treaty подписвам мирен договор; to ~ a resolution подписвам се, одобрявам резолюция; to ~ a contract заверявам договор

endurance срок на действие, продължителност, времетраене

enfranchise
1.
давам политически права (особ. избирателни права);
2.
предоставям право на самоуправление (за град); предоставям право на град да бъде представен в Парламента;
3.
приемам за гражданин, натурализирам;
4.
освобождавам (от робство и др.);
5.
превръщам арендувана земя в собственост
, превръщам държане на недвижим имот в собственост посредством сделка; to ~ a copyhold ист. превръщане на феодално владение в абсолютно

enjoyment
1.
развлечение;
2.
притежание;
3.
използване, ползване (на право); ~ of smb.'s legal right използвам, осъществявам законното си право

enormity чудовищно престъпление, престъпно деяние

 

enseal подпечатвам, слагам печат на документ

entangling: ~ alliance амер. договор с чужда държава, въвличащ страната в неизгодни действия

entice
1.
примамвам, привличам, съблазнявам;
2.
своднича

entrenchment нарушение, посегателство; an ~ upon smb.'s prerogatives нарушение на нечии прерогативи

enure / inure
1.
влизам в сила, в употреба (за закон);
2.
имам юридическа сила

equilibrium лат. равновесие, положение на равноправие; concept of “~” концепция за “равновесие на силите”

erection
1.
учредяване, създаване (на съд, организация и др.);
2.
изграждане

escalation ескалация, увеличаване; ~ clause клауза за индексация колективен трудов договор)

escuage ист.
1.
служене във войска (вид феодална повинност);
2.
данък, изплащан на феодал за освобождаване от военна служба

essoin ист.
1.
уважителна причина за неявяване в съда; ~
roll ист. регистър за вписване на извиненията за неявяване в съда и на деня, в който са представени;
2.
предоставяне, даване на уважителна причина за неявяване в съда (за лице, призовано в съда); ~
day ист. първият общ ден за възобновяване на сесия, на която се приемат извиненията на страна, неявила се в съда въпреки призовките

estimate
1.
приблизителна оценка, преценка, калкулация; ~ of damages оценка на вредите;
2.
оферта;
to put on an ~ правя оферта (при търг);
3.
pl. бюджетни предвиждания, кредити; army ~s военни кредити;
4.
изчислявам, пресмятам, оценявам

estrepe повреждам, ограбвам (имот, в който съм наемател)

European европейски; E. Atomic Energy Community (Euratom) Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ); E. Coal and Steel Community (ECSC) Европейско обединение за въглища и стомана (ЕОВС); EE. Economic Community (the Common Market, Euro-market) Европейска икономическа общност (Общия пазар); E. Free Trade Association (EFTA) Европейска асоциация за свободна търговия (EАСТ)

eventual
1.
възможен, евентуален; ~ losses възможни загуби;
2.
краен, окончателен; ~
result краен резултат; ~ success успешен край

evocation предаване на дело във висшестояща инстанция, препращане на дело в друг съд поради подсъдност

examination
1.
изпит;
2.
оглед, проверка, експертиза; ~ of accounts проверка на сметката; ~ of prospective juror предварителна проверка на допустимостта на лицето да бъде съдебен заседател по дело; ~ of title проверка за право на собственост; custom-house ~ митническа проверка; expert ~ експертиза; forensic ~ съдебна експертиза; luggage ~ проверка на багажа; medical ~ съдебно-медицинска експертиза; passport ~ паспортна проверка; post-mortem ~ аутопсия; premartial ~ медицинско освидетелстване за определяне наличието или отсъствието на обстоятелства, явяващи се пречки за сключване на брак; psychiatric ~ психиатрично освидетелстване; routine ~ обичаен контрол; sanitary ~ санитарен контрол; to cause an expert ~ to be made заповядвам извършване на експертиза;
3.
изследване, проучване, анкетиране;
4.
дознание, следствие, разследване; разпит; ~ de bene esse лат. предварителен условен разпит на свидетел, разпит по делегация; ~ in chicane първи разпит на свидетел от страната, която го е посочила
; ~-in chief първоначален разпит, задаване на въпроси на свидетел от страна на тези, които са го призовали; ~ of bankruptcy разследване за банкрут; ~ of cases by several judges колегиално разглеждане на дело; ~ of a claim разглеждане на иск; ~ of witness 1) освидетелстване на свидетел; 2) разпит на свидетел; bar ~ 1) разпит от защитата; 2) изпит при встъпване в адвокатската колегия; cross ~ кръстосан разпит; direct ~ пряк разпит; judicial ~ 1) разпит от съдията; 2) съдебно следствие; preliminary ~ предварително следствие в съда; preliminary ~ of witness предварителна проверка на допустимостта на лице да бъде свидетел; pretrial ~ предварително съдебно следствие; prosecution ~ разпит от обвинението; unfair ~ пристрастно водене на разпит; to put smb. through a searching ~ подлагам някого на щателно следствие, разпит; to take the ~ of smb. снемам нечии показания

except
1.
изключвам, отстранявам;
2.
отхвърлям, не признавам, възразявам; правя отвод; to ~ to a tribunal оспорвам компетентността на съд; to ~ against the statement възразявам против заявлението;
3.
освен, освен друго, невключващо; ~ as provided in с изключение на предвидените в

excessus: ~ mandati лат. превишаване пределите на представителната власт

exclusa ист. плащане на такса за ползване на шлюз на воден път

exculpatory оправдателен

execution
1.
изпълнение, извършване( и на съдебно решение); ~ against property изпълнително производство по отношение на имущество; ~ creditor кредитор, завел изпълнително дело; ~ debtor длъжник, против когото е издаден изпълнителен лист; ~ docket
1) регистър на изпълнителни дела (водени или предстоящи за изпълнение в службата на шерифа); 2) описна книга на изпълнителните дела на съдия-изпълнител; ~ lien 1) право на задържане на изпълнение; 2) оставяне на (описаните от съдия-изпълнител) вещи за пазене от кредитора по изпълнението; ~ of a contract изпълнение на договор; ~ of a decree изпълнение на съдебно решение; ~ of judg(e)ment изпълнение на съдебно решение; ~ of legal process движение на съдебния процес; ~ of sale продажба по изпълнение (на имущество на длъжник с цел покриване на дълга по реда на изпълнение на съдебно решение); writ of ~ 1) заповед за изпълнение; 2) изпълнителен лист за присъдени суми; to serve an ~ 1) предприемам принудителни действия; 2) образувам изпълнително дело; to put / to carry into ~ осъществявам, изпълнявам;
2.
регламентиране, оформяне, уреждане (на документи); ~ of instruments окончателно оформяне на документи; ~ of a will оформяне на завещание;
3.
екзекуция, налагане на смъртно наказание; ~ by hanging екзекутиране чрез обесване; ~ dock ист. място на Лондонското пристанище, където са обесвали пирати; ~ in private тайно изпълняване на смъртна присъда (в затвора, а не публично); ~ within prison изпълнение на смъртна присъда в затвора; to put to ~ екзекутирам
;
4.
принудително събиране на присъдена сума

exemplified заверен; ~ copy заверено копие

exhibit
1.
показвам, излагам, представям;
2.
предявявам; to ~ a charge предявявам, отправям обвинение; to ~ smb.'s powers предявявам пълномощията си;
3.
документ, веществено доказателство (представено в съда)

exile
1.
изгнание, изселване, заточение; ~ for life доживотно заточение; administrative ~ административно изселване; to live in ~ живея в изгнание;
2.
изгнаник, заточеник, емигрант; political ~ политически емигрант;
3.
заточавам, изпращам, осъждам на изгнание; to condemn to ~ осъждам на изгнание; to go into ~ бивам заточен (предимно по политически причини)

exodus прен. масово изселване

expectancy
1.
очакване (за евентуално притежание); ~ of life вероятна продължителност на живота (по отношение на пожизнена годишна рента); interest in ~ очакван интерес;
2.
отсроченост на владение или ползване; ~ tables очаквана продължителност на живот (в застрахователното дело)

expertise
1.
компетентност;
2.
експертиза, заключение на специалисти

explicit изричен, недвусмислен, ясен; ~ assurances недвусмислени уверения; ~ consent ясно изразено съгласие

expostulate
1.
споря, възразявам;
2.
протестирам, противопоставям се

expulsion
1.
изгонване, експулсиране; ~ of an alien експулсиране на чужденец; ~ of diplomats изгонване на дипломати от страната;
2.
изгнание

extent
1.
степен, размер, количество, обсег; ~ of damages размер на вредите; ~ of obligations обсег на задълженията; ~ of performance граници на изпълнение; ~ of power обсег на властта; to a great ~ до голяма степен;
2.
съдебна заповед за конфискация на имущество; ~-in aid 1) запор върху имуществото на длъжник от страна на негов кредитор, който има задължения към държавата; 2) ист. съдебно нареждане, издадено по искане и в полза на длъжник на Короната за покриване на дълг, дължим на самия него; 3) ист. съдебно нареждане срещу длъжник на краля за да наложи правото на преференция, дадено му поради неговата задълженост към краля; ~ in chief 1) запор върху имущество на лице, което има задължения към държавата; 2) ист. процес по бързата процедура срещу длъжник на краля (като се конфискува всичко за погасяване на дълга към краля); 3) ист. съдебно нареждане, издавано по кралско дело за покриване на дълг към Короната; 4) ист. процедура, предприемана от краля за погасяване на негов собствен дълг; writ of ~ изпълнителен лист за запор;
3.
амер. (заповед за) оценяване и прехвърляне на земя от длъжник на кредитор;
4.
шотл. стойност на недвижимо имущество, оценка на недвижимо имущество;
5.
доклад от недвижимо имущество

extinguishment
1.
прекратяване, анулиране (на договор, документ и др.); ~ of legacy анулиране на завещание; ~ of rent прекратяване на аренда;
2.
погасяване (на дълг и др.); ~ of debts погасяване на дългове;
3.
отменяне (на закон, право и др.); ~ of common загуба на правото на ползване на общинско имущество; ~ of ways отпадане на правото на път

extramural: ~ employment използване на затворници за работа извън затвора; ~ powers права, упражнявани от общинска корпорация извън нейните граници