Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 I

identity
1.
тъждественост;
2.
самоличност; ~ card лична карта, карта за самоличност; ~ declaration удостоверение за самоличност (при избори); national ~ национална принадлежност (на компания и др.); proof of ~ доказване на самоличността; separate ~ разделителна правосубектност; to recognaize smb.'s ~ доказвам нечия самоличност

illegitimacy
1.
незаконност, неузаконеност;
2.
незаконно лице, положение на незаконороден;
3.
погрешност, неправилност

imagine
1.
предполагам, мисля;
2.
ист. представям си, че кралят е умрял (престъпление, наказвано като предателство)

immortalise развращавам

impanel / empanel
1.
назначавам за съдебен заседател; to ~ a jury свиквам състав от съдебни заседатели;
2.
съставям списък на съдебни заседатели, процедура по избиране и регистриране на жури от съдебни заседатели

impermissable недопустим, непозволен

impledge залагам

importance важност, значение; a matter of great ~ въпрос от голямо значение; of vital ~ жизненоважен, крайно необходим

imposter / impostor
1.
измамник, мошеник;
2.
самозванец

impression отпечатък, белег следа; ~ of fingers отпечатък на пръсти

impulse подбуда, подтик, стимул, порив

imputedly косвено

in faith whereof в удостоверение на

inadequate недостатъчен, непълен несъответстващ (на изискванията), неподходящ, неадекватен; ~ compensation недостатъчна, неадекватна компенсация; ~ damages несъответстващо обезщетение (за вреди); ~ remedy of law неподходящ избор на иск; ~ terms нетъждествени, неподходящи термини; constitutionally ~ физически непълноценен

inapplicability неприложимост, несъответствие

inbound
1.
идващ, връщащ се от чужбина (за кораб);
2.
~ common оградена общинска земя

incapacity
1.
ограничаване на правоспособност или дееспособност; ~ to sue процесуална недееспособност;
2.
неправоспособност, некомпетентност;
3.
неспособност, нетрудоспособност; ~ to work нетрудоспособен

incestuous
1.
кръвосмесителен; ~ adultery кръвосмесително прелюбодеяние; ~ bastards извънбрачни деца от кръвосмесителни връзка;
2.
виновен в кръвосмешение

incite подбуждам, подтиквам, провокирам, подстрекавам; ~d person лице, което са склонили към извършване на престъпление; ~d offence престъпление, за извършването на което е имало подстрекателство

incognisance незнаене, несъзнаване

incompetence
1.
неправоспособност, липса на право;
2.
некомпетентност, неспособност; ~ of a conclusion некомпетентност на заключението; ~ to testify неспособност да свидетелства
;
3.
негодност

inconformity несъответствие, несъгласуваност

incontrovertible безспорен, неоспорим, неопровержим; ~ evidence неопровержимо доказателство; ~ fact безспорен факт

incorrect
1.
неверен, грешен;
2.
некоректен, неприличен, недостоен; ~ conduct / behavio(u)r недостойно поведение

increment
1.
нарастване; прираст;
2.
печалба, приход; unearned ~ повишена стойност (на имот)

indebtedness
1.
задлъжнялост; дълг, дългове; amount of ~ размер на дълговете; certificate of ~ полица; heavy ~ голям дълг; to incur ~ поемам задължения по дълг;
2.
чувство на задължение, признателност

indefinite неокончателен, незавършен, за неопределено време, неопределен; ~ failure of issue липса на наследници (изобщо); ~ legacy общо завещание; ~ payment шотл. платеж, не отнесен към погасяването на определен дълг

indent
1.
издавам документ в два екземпляра;
2.
откъсвам на перфорираното място (документ, написан в два екземпляра така че да личи, че двата екземпляра са идентични);
3.
договор, който трябва да се подпише;
4.
ост. сключвам договор между чирак и майстор;
5.
(вид) нотариален акт, съставен от няколко страни (за разлика от едностранните актове, напр. за дарение)

indifferent неутрален, безпристрастен, безучастен, безразличен; ~ decision безпристрастно решение; ~ judge безпристрастен съдия

individual
1.
личност, човек, индивид, физическо лице; concept of the ~ концепция на личността; foreign-born ~ лице, родило се в чужбина; native-born ~ местно лице; rights of the ~ правата на човека; stateless ~ лице без гражданство;
2.
личен, индивидуален, частен; ~
assets лична собственост; ~ case частен случай; ~ debts лични дългове; ~ opinion особено мнение; ~ property лична собственост; ~ proprietorship еднолично предприятие

indubitably несъмнено, безспорно, очевидно; ~ proof несъмнено доказателство

ineffectual безрезултатен, лишен от (законна) сила

inexcusable непростим, неизвиним; ~ deed непростима, неоправдана постъпка; ~ negligence непростима небрежност

infliction
1.
налагане (на наказание, глоба и др.); ~ of a penalty налагане на глоба;
2.
нанасям (удар, щета и др.);
3.
наказание

infringer
1.
(право)нарушител;
2.
нарушител на патентни права, на интелектуална собственост

inhabitation
1.
обитаване;
2.
жилище;
3.
местожителство;
4.
ост. жители

inheritable
1.
унаследим, наследяван, предаващ се по наследство (за имоти, титла); ~ property наследствено имущество; ~ title наследствен титул;
2.
лице, способно, имащо право да наследява; ~
blood кръвна връзка, която дава право на наследяване; to be ~ to an estate имам право да наследя имот

inhumanity жестокост, бруталност

initiator
1.
инициатор;
2.
лице, извършващо церемонията по приемането (в тайно дружество)

inmate
1.
наемател, квартирант;
2.
обитател (на сиропиталище, затвор за малолетни, затвор, лудница и др.), затворник, съкилийник;
convicted ~ 1) лице, осъдено на затвор; 2) затворник, изтърпяващ наказанието си; to be an ~ of a mental hospital намирам се в психиатрична болница

innominate
1.
ненаименуван, безименен, некласифициран; ~ contracts ненаименувани договори, “некласифицирани” договори за замяна, консигнация и др.;
2.
(вид) договор без точно определено средство за правна защита освен общ иск по конкретното дело

input
1.
входен, входящ; ~ tax входящ данък;
2.
шотл. принос, сътрудничество

inquisitorial следствен; ~ procedure следствена процедура

insensible намиращ се в безсъзнание; ~ condition условие, несъвместимо с целта на договор

inspect
1.
разследвам, проучвам;
2.
наблюдавам, надзиравам;
3.
ревизирам, инспектирам; ~ing officer инспектор

instalment вноска, частично плащане (на дълг); ~ buying покупки на изплащане; ~ contract договор за изплащане на вноски; ~ house магазин за стоки на изплащане; ~ plan амер. план за доставки и плащания, изплащане чрез определени разсрочки (анюитети); ~ sale договор за доставка; discovery and ~ of documents представяне и проучване на документи; payment by ~s 1) разсрочено плащане, плащане на части, на отделни вноски; 2) разсрочка на задължението; on the ~ plan на изплащане; to pay in ~s плащам на части

institor
1.
представител, пълномощник;
2.
управител

instructive
1.
съдържащ ценна информация; ~ records протоколи, съдържащи обширна информация;
2.
поучителен, назидателен

insuffience недостатъчност, недостиг; ~ evidence недостатъчни доказателства

insured застрахован, застраховано лице

intendment
1.
фактическо намерение (на завещател, дарител и др.); ~ of law духът на закона, намерение на закона, на законодателя;
2.
правилно разбиране на закона;
3.
ост. намерение, план

intercession
1.
застъпничество, ходатайство;
2.
посредничество

interdict
1.
запрещение, забрана, възбрана, заповед, постановление;
2.
шотл. забранителна заповед за уволнение от длъжност;
3.
шотл. съдебна заповед;
4.
църк. отлъчване;
5.
лишавам от право на ползване, налагам възбрана върху (имущество, вещ); to ~ by law забранявам със закон;
6.
шотл. уволнявам от длъжност;
7.
лишавам от дееспособност;
8.
църк. отлъчвам

interim
1.
промеждутък от време; in the ~ междувременно, в това време;
2.
ист. временен едикт;
3.
временен, предварителен; ~ agreement временно споразумение; ~ certificate временно удостоверение; ~ commission / committee временна комисия / комитет;
I. Committee of the General Assembly
Междусесиен комитет на Общото събрание (ООН); ~ committitur лат. междувременно да бъде задържан, заповед за временно задържане на лице под стража в затвор по време на делото до предприемането на ново съдебно действие или до изпълнение на наказанието му; ~ dividend временен
, междинен дивидент, частично изплащане на дивиденти преди окончателното им определяне при изработване баланса на дружеството; ~ financing временно финансиране, кратковременен заем, обезпечен с ипотека за обзавеждане на сгради; ~ injunction временна забрана, която е постановена от съда докато делото е още висящо; ~ measures временни мерки (в конкурент. право); ~ officer лице, временно изпълняващо дадена длъжност; ~ order временна заповед; ~ payment предварително плащане; ~ receipt временна разписка, квитанция за получени пари като премия по застраховка, когато рискът не е настъпил; ~ relief предварително средство за съдебна защита; ~ rent временен наем; ~ report 1) предварителен доклад (на комисия и др.); 2) промеждутъчен доклад; minister ad ~ временно изпълняващ длъжността министър;
4.
амер. период между сесии на законодателното събрание;
5.
временен синдик при банкрут; ~ curator ист. временен управител, попечител на имущество на престъпник до назначаване на управител от Короната

interloper
1.
търговец, нарушаващ монополно право, контрабандист;
2.
ост. контрабандистки кораб

intermittent прекъсващ се, периодичен; ~ duty временно задължение; ~ easement временен сервитут, упражняван от време на време, а не постоянно; ~ injunction временно разпореждане (за преустановяване на определени действия)

interplead отговарям на обвинения, обръщам се към съда

interpreter
1.
преводач по дело;
2.
тълкувател за глухонеми по дело

intestate
1.
без завещание; ~ laws законодателство за реда на наследяване при липса на завещание; ~ succession законен ред на право на наследяване при липса на завещание; to die ~ умирам, без да оставя завещание;
2.
незавещан, свободен (за имот);
3.
покойник, който не е оставил завещание

intoxication
1.
нетрезво състояние, опиянение;
2.
силна възбуда;
3.
отравяне на организма (алкохолно и др.)

inure
1.
влизам в сила, употреба, имам правно действие;
2.
извличам ползи и приходи от имот;
to ~ to smb.'s benefit служа в нечия полза, в нечия полза съм;
3.
прехвърлям право

invalidation
1.
лишаване от законна сила, анулиране, обезсилване;
2.
недействителност, невалидност (напр. на паспорт);
3.
опорочаване

investigator следовател, агент, детектив

invoice
1.
фактура, сметка; ~ book кочан с фактури;
2.
издавам фактура, фактурирам;
to make out an ~ издавам фактура

irredeemable
1.
който не може да бъде погасен, откупен, неизплатим (за държавен заем); ~ bond полица, която не може да се прекъсне; ~ debt непогасяем дълг;
2.
който не може да се обмени, (за книжни пари, акции и др.);
3.
непоправим, безнадежден

irreparable непоправим, безвъзвратен; ~ damages 1) непоправими вреди; 2) вреди, за които не може да се даде точка оценка (поради липса на стандарт); ~ harm неизмерима вреда; ~ injury неизмеримо увреждане; ~ losses безвъзвратни загуби

irreverend непочтителен; ~ behavio(u)r недостойно поведение; ~ gesture непочтителен жест

issue
1.
издание, публикуване; тираж; ~ roll ост. списък на заведените дела (в един съдебен окръг, Великобр.);
2.
изход;
3.
фин. емисия, отпускане (на пари, заем); ~ par емисионна стойност; bank of ~ емисионна банка; new ~ нова емисия (акции, бонове, банкноти);
4.
потомство, потомък; without ~ бездетен;
5.
резултат, резултат съм на; to abide / to await the ~ очаквам резултата;
6.
спорен въпрос, разногласие, несъгласие; ~ of / in fact спор за факти, спор по същество: 1) отричане на това, което твърди противната страна; 2) спор за фактическата страна по дело; ~ of / in law спор относно правото: 1) възражение от правен характер; 2) спор по тълкуването, приложението на закона, за приложимата правна норма към определен факт; ~ preclusion невъзможност да се предявява нов иск на същото основание и петитум поради наличие на пресъдено нещо по спора; at ~ спорен; collateral ~ 1) допълнително възражение; 2) съпътстващо възражение; 3) алтернативна възражение; common ~ възражение по дело срещу неизпълнен договор; formal ~ формално възражение; general ~ 1) общо изразено възражение за неоснователност на иск; 2) оспорване на иск без посочване на съображенията, които обосновават възраженията; immaterial ~ 1) несъществено възражение; 2) възражение, неотносимо към спора или нямащо значение за решаване на делото; 3) оспорване на факти, които нямат значение за изхода на делото; legal ~ правен въпрос; material ~ съществено възражение; immaterial ~ несъществено възражение; joinder of ~ възприемане на истинността на фактите, твърдени от другата страна по делото; material ~ 1) аргументирано и подробно възражение; 2) съществено възражение; 3) възражение, относимо към проблемите на иска; matter in ~ 1)основание на иск; 2) оспорвано правоотношение; multifarious ~ възражение за недопустимост на съединяване на няколко иска и на активната и пасивната легитимация; pocketbook ~ амер. жизненоважен въпрос за избирателите - точка от изборната платформа, свързана с данъчно облагането, цените и др.; real ~ действително оспорване; several ~ отделни искове основания; special ~ оспорване на иск от фактическа и правна страна; ultimate ~ решаващо възражение
; to join ~ 1) възразявам, споря; 2) приемам решение, предложено от другата страна; 3) повдигам съвместно с някого спорен въпрос пред съда; to raise an ~ 1) правя довод; 2) позовавам се; 3) поставям въпрос на обсъждане и разискване;
7.
амер. добив, доход (от земя и др.); ~s and profits доходи и добиви (за ползите, получени от недвижим имот);
8.
издавам, пускам, публикувам; ~ of full powers оформяне на пълномощия; ~ of a visа издаване на виза; to ~ a bill издавам полица; ~ of writs постановяване на съдийски указания; to ~ a law издавам закон; to ~ a passport издавам паспорт; to ~ a writ давам указания, предписания;
9.
пускам в обръщение (пари и др.); to ~ money пускам пари в обръщение;
10.
ост. раждам се, произхождам от

itinera
1.
съдебен окръг;
2.
обхождане на съдебен окръг