Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 Т

tack
1.
парл. допълнение, поправка, странична клауза (към законопроект);
2.
внасям поправка в (финансов) законопроект (която да гарантира приемането му от Камарата на лордовете);
3.
обединявам гаранции, дадени по различно време (с цел получаване на приоритет върху правото на междинен залогодържател);
4.
присъединявам срока на владение на сегашния владелец към срока на владение на предшестващите владелци (с цел достигане на предвидения по закон общ срок на владение);
5.
шотл. договор за аренда, наемен договор; ~ duty шотл. арендна такса, наем;
6.
шотл. имот, даден под наем;
7.
присъединяване към запор или вече упражнено право на задържане;
8.
ост. съединявам в брак

taker
1.
лице, встъпващо във владение, приемащо имот;
2.
наемател;
3.
получател; ~ of bribe лице, приемащо подкуп

tallager данъчен служител

tapping подслушване, прехващане на телефонни разговори; ~ of telephones подслушване на телефонни разговори; illegal ~ незаконно подслушване; lawful ~ правомерно подслушване със специални устройства; legal ~ законно подслушване

taxable
1.
подлежащ на облагане с данък, облагаем (и за съдебни разноски); ~ person данъчно задължено лице; ~ supply облагаеми стоки и услуги; ~ year фискална година; locally ~ income обложен доход (облаган с данъка на дадена страна);
2.
подлежащ на изплащане; ~ costs установени от закона съдебни разноски;
3.
pl. данъкоплатци;
4.
pl. стока, подлежаща на облагане с данък

technicality pl.
1.
технически подробности, формалности; legal ~ies юридически формалности;
2.
специална терминология, специални термини

temper регулирам, смекчавам; to ~ justice with mercy смекчавам правосъдието с милосърдие

tenderer лице, правещо предложение, оферта

tentative
1.
предварителен, временен; ~ agreement предварителен договор, предварително споразумение; ~ conclusion 1) предварително мнение; 2) неокончателно заключение
; ~ decision предварително решение; ~ offer начално предложение; ~ trust пробно попечителство;
2.
колеблив, нерешителен

terminal
1.
последен, завършващ, заключителен; пределен; ~ wage плащане при напускане на работа;
2.
периодичен, периодично повтарящ се; платим на известен срок; ~ payment периодично плащане; ~ rent срочна рента;
3.
сесиен;
4.
ограничен от срок, срочен

termor владелец, притежател или арендатор на недвижим имот за определен срок или доживотно

territory
1.
територия; ~ of a judge територия на съдия, съдебен район; British Dependent T.ies citizenship граждансто на британските зависими територии; conquered ~ завоювана територия; dependent ~ зависима територия; enemy ~ вражеска територия; fictional parts of ~ условни части на територия; floating ~ плаваща територия; foreign ~ територия на чуждестранна държава; free ~ свободна територия; inalienability of parts of ~ неотчуждаемост на отделни части на територия; invaded ~ завладяна територия; loss of ~ загуба на територия; mandated ~ мандатна територия; maritime ~ морска територия; neutral ~ неутрална територия; self-governing ~ самоуправляваща се територия; state ~ 1) държавна територия; 2) територия на щат; subject ~ зависима територия; trust ~ територия под попечителство; unappropriated ~ никому непринадлежаща територия; uninhabited ~ необитавана територия; to annex ~ анексирам територия;
2.
земя, местност, район;
3.
територия, област (адм. единица в САЩ, Канада, Австралия без права на щат или провинция);
4.
поле на дейност, област, сфера

testamentary
1.
завещателен; ~ capacity завещателна способност (право- и дееспособност); ~ causes дела за завещания, съдебни процеси, относно валидността или процеса на извършване на завещанието; ~ disposition завещателно разпореждане; ~ document / instrument / paper завещателен документ (съдържащ завещателно разпореждане); ~ guardian настойник, попечител по завещание; ~ heir наследник по завещание; ~ power завещателна сила; ~ prescription разпореждане в случай на смърт; ~ succession завещателна последователност, ред на наследяване по завещание; ~ trust попечителство по завещание; ~ trustee попечител по силата на завещание;
2.
предаден по завещание, завещан; ~ estate имот, предаван по завещание; ~ gift дарение в случай на смърт на дарителя

testamentary
1.
завещателен; ~ capacity завещателна способност (право- и дееспособност); ~ causes дела за завещания, съдебни процеси, относно валидността или процеса на извършване на завещанието; ~ disposition завещателно разпореждане; ~ document / instrument / paper завещателен документ (съдържащ завещателно разпореждане); ~ guardian настойник, попечител по завещание; ~ heir наследник по завещание; ~ power завещателна сила; ~ prescription разпореждане в случай на смърт; ~ succession завещателна последователност, ред на наследяване по завещание; ~ trust попечителство по завещание; ~ trustee попечител по силата на завещание;
2.
предаден по завещание, завещан; ~ estate имот, предаван по завещание; ~ gift дарение в случай на смърт на дарителя

theory
1.
теория, доктрина; constitutive ~ конститутивна теория на признаване (в междунар. пр.); legal ~ теория на правото;
2.
теоретическо обяснение;
3.
юридическа квалификация на обстоятелство по дело;
4.
версия; crown's ~ версия на обвинението; defence ~ версия на защитата

third трети; ~ of conviction трето осъждане; ~ of exchange трети екземпляр на полица; ~ degree амер. разпит “трета степен”, пристрастен разпит (с принудителни мерки с цел получаване на признание от обвиняемия); ~ party 1) трета страна, трето лице в процес; 2) трета партия (при двупартийна система); ~-party beneficiary contract договор в полза на трето лице; ~-party claim proceeding процедура по иск на трета страна; ~-party direction указания при трета страна; ~-party insurance застраховка за отговорност на трети лица; ~-party proceedings съдебно производство с привлечена трета страна; ~ person трето лице; ~ person insurance задължителна застраховка; ~ person practice / proceeding / procedure привличане на трето лице в процес; ~ person rights права на трето лице; ~ risk риск за трето лице, вреди и загуби, причинени на лице, неспоменато в застрахователна полица; ~ vote гласуване за трета партия

threatening
1.
заплашителен; ~ letter 1) заплашително писмо; 2) последно предупреждение преди завеждане на дело;
2.
заплахи

ticket
1.
билет, квитанция, талон; удостоверение; ~ of admittance / entrance ~ входен билет; member's ~ членска карта; pawn ~ разписка, която е издадена от заложна къща за заложена вещ
;
2.
свидетелство, удостоверение за правоспособност;
3.
амер. съдебна призовка за нарушаване правилника за движение; parking ~ призовка за глоба за паркиране на непозволено място;
4.
амер. списък на кандидати за избори; balanced ~ балансиран списък на кандидати; general ~ общ (избирателен) списък; kangaroo ~ избирателен списък, в който кандидатът за вицепрезидент се ползва с по-голяма популярност от този за поста на президент; national ~ списък на кандидати за президентски пост; state ~ списък на кандидати за държавни служби; to carry a ~ прокарвам свои кандидати; to vote a ~ гласувам (за някого от) списъка;
5.
избирателна бюлетина; mixed / split ~ избирателна бюлетина с кандидати на различни партии; scratch ~ бюлетина с едно или повече задраскано име на кандидат; straight ~ бюлетина с имената на всички кандидати на дадена партия;
6.
разг. принципи, програма на политическа партия;
7. ~ of leave
ист. документ за условно предсрочно освобождаване на затворник под полицейски надзор; ~-of-leave man затворник, получил документ за предсрочно освобождаване

tillable обработваем (за земя)

tipstaff съдебен пристав, помощник на шерифа

toll
1.
такса, данък (за ползване на път, услуги и др.); ~-free 1) освободен от такса, данък; 2) не подлежащ на заплащане, безплатен; ~ through пътна такса; ~ traverse обезщетение за правото на преминаване през чужд имот
; to collect ~s събирам данъци;
2.
право на събиране на такса, данък; ~-gatherer ряд. събирач на такси, данъци, бирник; ~ keeper лице, което събира пътни такси и др.;
3.
жертви; death ~ общ брой на загинали; road ~ нещастни случаи, жертви в резултат на пътни произшествия;
4.
ист. задържане на част от зърното на мелене;
5.
анулирам, лишавам (от право, привилегия и др.); to ~ an entry лишавам от право на достъп;
6.
таксувам

trace
1.
pl. следа, отпечатък; to remove ~s of smth. унищожавам следите от;
2.
знак, резултат, последствие;
3.
следя, проследявам, откривам, издирвам; to ~ a criminal проследявам престъпник

trading
1.
търговия; ~ in actuals търговски операции с налични стоки; ~ stamps 1) фирмени знаци; 2) търговия чрез фирмени знаци; ~ with pirates and conspiring with them търговия и встъпване в сговор с пирати (разновидност на пиратство по англ. наказ. пр.); spot ~ 1) продажба в брой; 2) местна пазарна цена; 3) борсова цена
; Sunday ~ неделна търговия;
2.
занимаващ се с, отнасящ се към търговия; търговски; ~ bank търговска банка; ~ capital търговски капитал; ~ companies търговски компании; ~ corporations търговски дружества; ~ house търговска фирма; ~ partnership търговско дружество, сдружение; ~ policy търговска политика; ~ stamp търговски щемпел; ~ vessel търговски кораб; ~ voyage търговски пътник; fraudulent ~ 1) непочтена дейност; 2) измамна дейност; wrongful ~ противозаконна дейност;
3.
продажен (за човек); ~ in prostitution сутеньорство

trafficker
1.
лице, занимаващо се с незаконна търговия с наркотични средства или забранени стоки, черноборсаджия; ~ in slaves търговец на роби; illicit ~s лица, занимаващи се с незаконна продажба на наркотични средства;
2.
интригант

traitorousness предателство, измяна

transfer(r)er / transferor индосант, цедент, лице, прехвърлящо имот, право, титла и др.

transient
1.
лице, временно пребиваващо в страната;
2.
амер. временен (работник, наемател и др.)

transmigrant преселник, чужденец, намиращ се в страната поради преминаване към ново местожителство

transport
1.
превоз, транспорт; ~ of goods превоз на стоки; T. Tribunal Транспортен съд, съд с юрисдикция по транспортни дела; overland ~ превоз по земя; water ~ превоз по вода;
2.
превозвам, транспортирам;
3.
ист. заточен каторжник;
4.
ист. депортирам (каторжник) на каторга отвъд океана;
5.
ист. прехвърляне (на земя, право и др.)

traverse
1.
възражение на ответник по същество на иск, отричане, опровержение, отказ; ~ of indictment опровержение на обвинение; ~ of office оспорване на резултати от разследване по въпроси, свързани с правото на Короната върху едно или друго имущество; ~ of presentment опровержение на представяне (на въпроса); ~ upon a ~ опровержение на опровержение; common ~ възражение от общ характер; special ~ специално възражение (по конкретна точка); toll ~ обезщетение за правото на преминаване през чужд имот;
2.
опровергавам, отричам (твърдения на ищец), възразявам (по същество); to ~ an action възразявам по същество на иск; to ~ an indictment опровергавам предявено обвинение; to ~ an opponent's arguments оборвам доводите на противника;
3.
обсъждам (проблем, въпрос); ~ jury работно жури, малко жури, съдебни заседатели с юрисдикция за решаване на спорни въпроси и определяне на суми, подлежащи на изплащане;
4.
възражение срещу заключение на експерт (в пат. пр.)

tribute дан, данък, налог; ~-money паричен данък; to lay a ~ on налагам данък

tripartite
1.
тристранен; ~ conference конференция с участието на три страни; ~ treaty тристранен договор;
2.
състоящ се от три части

trophy
1.
трофей, плячка; taken as a ~ in war взет като военен трофей;
2.
награда

trucking превоз на стоки с камиони; ~ strike шофьорска стачка

tuition
1.
обучение;
2.
заплащане, такса за обучение;
3.
ост. попечителство

turn
1.
пускам в обръщение (пари, стоки);
2.
обменям ~ed to a right превърнат в право (принцип, определящ че лице, чийто имот е узурпиран, не може да изпъди собственика, а трябва да прибегне до имуществен и законен иск);
3.
~-out 1) стачка; 2) участник в стачка; general ~-out всеобща стачка;
4.
~-over 1) оборот; ~-over fund оборотен фонд; ~-over means оборотни средства; ~-over tax данък оборот; 2) предаване на гласовете от една партия в друга

tutorial попечителски, опекунски

tyrannic(al) деспотичен; ~ ruler тираничен управник