Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 C

cadastre / cadaster кадастър, кадастрална книга

caesardom
1.
империя;
2.
титла на император

calculate
1.
изчислявам, пресмятам;
2.
преценявам, обмислям

calumniator клеветник

camp лагер; concentration ~ концентрационен лагер; death / extermination ~ лагер на смъртта, фашистки лагер; prison ~ лагер за военнопленници или политически затворници

candidacy кандидатура

cant способ за делба на собственост, притежавана съвместно от двама или повече собственика

capax: ~ doli лат. способност за извършване на престъпление или за престъпно намерение

capite лат. на глава; in ~ феодално владение (на земи непосредствено от краля)

captivity пленничество

care
1.
надзор, наблюдение, грижа; C. Government правителство, временно изпълняващо задълженията си до провеждане на общи избори;
2.
опекунство, попечителство

carnaliter ост. сексуално, полово; ~ cognovit сексуален акт (при изнасилване)

cartulary
1.
архив;
2.
регистър (на документи, крепостни актове и др.)

castigatory ист. уред, използван за наказване на жени, обвинени в кавгаджийство

cattle: ~ gate ист. право на пасене на добитък

causitical адвокатски

cede
1.
предавам (се);
2.
отстъпвам (територия, имот в спор, право); to ~ the right отстъпвам правото си;
3.
признавам правото

censorship цензура

certifiable който подлежи на освидетелстване; удостоверим

cesser
1.
небрежност, пропуск;
2.
отказ (от наследство);
3.
прекъсване (на плащания), изтичане (на срок), неизпълнение или прекратяване изпълнението на задължения; ~ clause клауза за прекратяване на отговорността на фрахтователя; ~ processus лат. “да спре процеса” 1) спиране на дело с вписване в регистъра; 2) официално нареждане спиране на процеса; proviso for ~ разпоредба в решение, установяващо продължителни срокове (при попечителство)

chaired под председателството

champert ист. дял, част от земя

chapitre
1.
разпоредба на съдия в указание по разследване;
2.
обобщение на материал, по който се извършва разследване

charging: ~ lien 1) запазено право на адвокат върху спечелена сума по дело; 2) запазено право върху определена вещ при дълг; ~ order заповед за отправяне на иск за частта на длъжник в дружество, заповед за налагане на вещна тежест

chasten
1.
наказвам;
2.
ограничавам, дисциплинирам

checker амер. жарг. доносник, осведомител

chimney: ~ money ист. димнина, данък върху огнища

church църква; ~ folk привърженици на официалната английска църква; ~ living църковни приходи; ~ law църковно право; ~ member вярващ; ~ lands църковни имоти; ~ government църковно управление, църковно устройство; C. of England епископалната църква на Англия; ~ property църковна собственост; to go to ~ встъпвам в (църковен) брак; to abandon at the ~ door нарушавам годеж преди самата сватба

circumscription ограничение (на права, интереси); to put into ~ стеснявам

citizen
1.
гражданин (на държава), поданик; ~ committee граждански комитет; ~ of the world космополит; basic rights, freedoms and duties of ~s основни права, свободи и задължения на гражданите; Commonwealth ~ гражданин на Общността (Великобр.); nationalised ~ натурализиран гражданин; registration as ~ or subject регистрация като гражданин или поданик; to become a ~ амер. получавам американско гражданство;
2.
амер. цивилно лице; гражданско лице; ~'s arrest цивилно лице, извършващо арест при нарушаване на обществения ред; private ~ частно лице;
3.
pl. (гражданско) население (достигнало избирателна възраст)

civilization
1.
цивилизация;
2.
замяна на военнослужещи с граждански лица;
3.
предаване граждански характер на наказателно дело чрез закон, съдебен акт или решение

clap: to ~ up a bargain набързо сключвам сделка

clearance
1.
документ за освобождаване (от военна служба); ~ card писмо, давано на работник при напускане; ~ certificate удостоверение за платени мита; negative ~ (свидетелство за) липса на неправомерност;
2.
разрешително на кораб да напусне пристанище; освобождаване на стоки от митницата; ~ inwards документ за право на влизане (в пристанище); ~ outwards документ за право на излизане (от пристанище); to effect customs ~ извършвам митнически формалности;
3.
фин. минаване по сметка, чек;
4.
чиста печалба; ~ sale пълна разпродажба;
5.
допуск до секретна работа, секретни документи; security ~ проверка на благонадеждността преди допускане до секретни документи или работа;
6.
указание от данъчна власт
; 7. разплащане, уреждане на сметки, задължения

client клиент, довереник (на адвокат, нотариус и др.)

cloture прекратяване на пренията (за да се мине към гласуване)

coalesce
1.
сраствам се, сливам се, съединявам се;
2.
сдружавам се, обединявам се

coefficient: ~ clause “точка за необходимите законодателни мерки” (точка 18 от параграф VIII на член 1 от Конституцията на САЩ, предвиждащ правото на Конгреса да издава закони)

cognation
1.
шотл. кръвно родство (по майчина линия);
2.
родство по произход

cognovit признание на иска по основание и размер

co-litigant
1.
съищец;
2.
съответник

collective
1.
колективен, съвкупен, общ, събирателен; ~ agreement колективен трудов договор; ~ bargaining колективно договаряне, преговори между работодатели и профсъюзи за сключване на колективен трудов договор; ~ cause съвкупна причина (за настъпила смърт); ~ guarantee колективна гаранция; ~ labour agreement колективен трудов договор; ~ mark колективна марка; C. Measures Committee (UNO) Комитет за колективните мероприятия (ООН); ~ naturalization колективна натурализация; ~ note колективна нота; ~ opinion общо мнение; ~ ownership колективна собственост; ~ security колективна сигурност;
2.
колектив, група

collusion  тайно споразумение за измама на двама привидни противници в ущърб на трета страна; separate ~ сепаративно споразумение; to be / to act in ~ споразумявам се, действам в тайно споразумение (в съдебен процес)

co-manager съвместно управляващ

comity вежливост, взаимно уважение и зачитане законите на друга страна; ~ of nations взаимно признаване и спазване на законите, обичаите и правата между държавите

commissioner
1.
специален пълномощник, комисар; ~ of bail комисар по гаранциите, служител, назначен за събиране на гаранции по граждански дела; ~ of deed комисар за събиране на документи, служител, упълномощен от правителството на един щат да събере потвърждения на нотариални актове и други документи в друг щат, които могат да се използуват като доказателство или да се впишат в регистрите на първия щат; ~ of highways комисар по пътищата, отговарящ за състоянието им; ~ of police полицейски комисар; C. of Police of the Metropolis комисар на столичната полиция; High C. 1) върховен комисар, в колониите или представител на британски доминион в Англия; 2) представител (на страна) с висок ранг; Trade C. търговски пълномощник, официален търговски представител на Великобритания в доминионите;
2.
член на (кралска) комисия;
3.
завеждащ-отдел (на министерство, на орган на градската управа); ~ of patents ръководител на патентно бюро;
4.
мирови съдия

commodity предмет за потребление, стока; ~ agreement стоково споразумение; ~ies arbitrage стоков арбитраж; ~ clause стокова клауза; C. Dealings / Exchange стокова борса; ~ futures фючърсна сделка, спекулативна сделка за продажба с бъдеща доставка на стоки; ~ loan заем, гарантиран със стоки; ~ies market стоков пазар, борса на стоки; ~ paper стокова полица; ~ production стоково производство; perishable ~ies погибваеми стоки / вещи

commorancy
1.
местожителство;
2.
амер. временно местожителство

communication
1.
съобщение, комуникация, предадена информация;
2.
конференция;
3.
преговаряне или консултация, подготвяща сключването на договор

commuter: ~ tax допълнителен данък от лица, живеещи в предградията, а работещи в града

compassionate: ~ allowance издръжка или сума, която се отпуска като помощ на лице, което няма право на пенсия

compensatio лат. обезщетение, компенсация; ~ criminis лат. компенсиране на престъпление или вина

compilation
1.
компилация;
2.
актуализиран текст на закон, претърпял изменения и допълнения

complot
1.
конспирация, заговор, комплот;
2.
заговорнича, конспирирам

comprint незаконно отпечатване на копие от литературно произведение, принадлежащо на друг издател

compurgation
1.
пълно оправдание;
2.
виндикация, право на собственика да изиска вещ, която му принадлежи, но се владее от друг;
3.
ост. оправдаване чрез свидетелстване

concern
1.
дял, част; to have a ~ in the business съдружник съм в предприятието;
2.
концерн, предприятие;
3.
отнасям се, принадлежа, засягам;
4.
интересувам се, занимавам се;
5.
значение, важност; to be of international ~ от международно значение

concordat
1.
конкордат, договор, конвенция;
2.
споразумение между светски владетел и папата по църковни въпроси

concussion заплаха, изнудване (чрез заплаха за насилие)

conditional условен, който зависи от условия; ~ acceptance акцептиране под условие; ~ appearance 1) условно явяване пред съд; 2) възражение на ответник за нередности в исковата молба с искане за прекратяване на делото; ~ bequest / devise / legacy / will условно завещание; ~ contract условен договор; ~ creditor условен кредитор, евентуален, бъдещ кредитор; ~ delivery условна доставка; ~ discharge условно освобождаване от отговорност; ~ estate право на собственост под отлагателно или прекратително условие; ~ fee условно право върху недвижим имот; ~ guaranty условно поръчителство, гаранция; ~ indorsement 1) условно джиро; 2) гаранционно джиро; ~ interest имуществено право под условие;~ judg(e)ment условно решение; ~ limitation условно и ограничено право; ~ obligation условно задължение; ~ order of discharge заповед за условно освобождаване от наказателна отговорност; ~ pardon условно помилване / опрощение; ~ recognition условно признание; ~ release условно освобождаване; ~ right условно право (върху нещо при определено условие); ~ sale условна продажба

confederation
1.
конфедерация, съюз; ~ articles ист. Конституцията на 13-те щата (Конфедерацията) в 1781-1789 г.;
2.
съюзяване

confine
1.
pl. граници, предели; within the ~ of the law в границите на закона;
2.
ограничавам се, придържам се; to ~ oneself to the facts придържам се към фактите;
3.
затварям в затвора; to ~ a prisoner in a cell затварям арестант в килия; to be ~d at hard labo(u)r отбивам каторжна работа;
4.
заточавам, интернирам

confiscable който подлежи на конфискация, конфискуем

conformity
1.
съответствие, съгласие; C. Act / statute амер. Акт / Закон за съобразяване (1872); ~ between the testimony and the facts съответствие между показанията и фактите; action in ~ with the law законосъобразно действие; in ~ with съгласно, съобразно с
; to bring a law in ~ with a principle съобразявам закон с даден принцип;
2.
подчинение, спазване;
3.
конформизъм, ортодоксалност, спазване на догмите на Англиканската църква

congregation
1.
струпване, събиране;
2.
конгрегация, религиозно братство;
3.
отдел на Папската курия (във Ватикана); Consistorial C. Консистория, съвет на кардиналите

connive (тайно се) съюзявам , имам тайно съглашение с, мълчаливо одобрявам, поддържам; to ~ at a crime съучастнича в престъпление

conscience
1.
съвест; ~ clause клауза в закон, който предвижда освобождаване от задължение поради морални, религиозни и други скрупули; ~ prisoner политически затворник; court of ~ съдилища в Лондон за гледане на дела за дългове в малки размери; freedom / liberty / right of ~ свобода на съвестта, свобода на вероизповеданието; legаl ~ правосъзнание; to guarantee freedom of ~ гарантирам свободата на съвестта;
2.
съзнание

consensus лат. съгласие, общо мнение, консенсус; ~ ad idem лат. съвпадение на волята, мненията на страните, споразумение на страните; ~ of opinion единомислие, единодушие; ~ of testimony съгласуваност на показанията; general ~ общо мнение

consign
1.
поверявам
(на съхранение), предавам (права, вещи), оставям;
2.
търг. давам стоки на консигнация;
3.
влагам, депонирам (пари в банка)

consistor ист. магистрат

conspiracy
1.
заговор, съзаклятничество, конспирация, сговор; ~ of silence споразумение (сговаряне) да се премълчи нещо; ~ to commit a crime заговор за извършване на престъпление; ~ to defeat justice заговор против правосъдието; ~ to overthrown the government заговор за сваляне на правителството; criminal ~ престъпна група;
2.
субективно съединяване на искове за претърпени щети

constituent
1.
избирател, имащ право на глас;
2.
доверител;
3.
лице или орган, упълномощен да изработи Конституция; ~ act учредителен акт; ~ assembly велико народно събрание, учредително събрание, имащо право да приема или поправя Конституцията; ~ instrument учредителен документ; ~ power законодателна власт;
4.
довереник
;
5.
съставка, част от цяло; ~ part съставна част

constitutive
1.
учредителен;
2.
основен, съществен

consul консул; hono(u)rary ~ почетен консул

consummate
1.
довеждам докрай, завършвам; to ~ the treaty довеждам докрай, окончателно оформям сключването на договор;
2.
осъществявам брачни отношения

contested оспорен; ~ election оспорени избори: 1) избори, правилността на провеждането на които се оспорва; 2) избори, по време на които има борба между кандидатите

continuando ост. форма на твърдение в пледоария за продължаващи престъпления или други неправомерни актове (разтегляне на времето в пространството)

contracted
1.
обусловен от договор;
2.
ост. сгоден

contrary
1.
противоположен, обратен; ~ to law противно на закона, противозаконен; evidence to the ~ / ~ to the evidence противоположно доказателство, в противоречие с доказателствата;
2.
противоречив;
3.
неблагоприятен

controller
1.
държавен финансов ревизор; ~ of currency валутен ревизор (САЩ);
2.
висш административен служител;
3.
президент на патентно ведомство; General ~ 1) президент на Сметната палата; 2) Главен финансов ревизор (САЩ)

conusor ист. страната, която налага глоба (при прехвърляне на имоти)

conversion
1.
превръщане, обръщане (на поверено имущество в своя полза); ~ of debts прехвърляне на дълга;
2.
присвояване на чужда собственост; fraudulent ~ обсебване
;
3.
преминаване в друга вяра; ~ to Christianity покръстване;
4.
фин. конверсия; ~ loan конверсионен заем; ~ of foreign money debt валутна субституция

convict
1.
признавам за виновен, осъждам, произнасям присъда; to ~ summarily осъждам по бързото производство; to ~ without corroboration осъждам без достатъчни основания;
2.
осъден, затворник, каторжник; ~ colony / establishment поправителна колония за престъпници; ~ prison каторжен затвор

co-operate
1.
сътруднича;
2.
съдействам;
3.
кооперирам, обединявам

coparticep ист. сънаследник

copyhold ист.
1.
аренда, арендно право; surrender ~ връщане владението на имота от наемателя на собственика
;
2.
земя, наета под аренда

corporative корпоративен, общ, с корпоративна структура

corrector човек, който наказва; ~ of the staple ист. чиновник, регистриращ сделки в търговски център

corruptly нечестно, с намерение за извличане на незаконна изгода

counter
1.
обратен, противоположен, насрещен, противоречащ; ~-affidavit насрещна (писмена) клетвена декларация; ~-appeal насрещна жалба; ~-appellant страна, подаваща насрещна жалба; ~-bond насрещна гаранция; ~-case възражение по иск; контрамеморандум по делото; ~-claim 1) насрещен иск; 2) претенция (в противовес на друга); 3) предявявам насрещен иск; ~-deed насрещен документ, таен документ, заверен от нотариус или подписан и подпечатан като частен документ, който анулира или променя публичен акт; ~-espionage контрашпионаж; ~-evidence противно доказателство, представено в съда за опровержение на други доказателства; ~-examination насрещна експертиза; ~ execution насрещно изпълнение; ~-interrogation кръстосан разпит; ~-letter обратно писмо, документ за обичайно анулиране в гражданското право като гаранция за дадени в заем пари срещу собственост; ~-offer насрещна оферта, предложение; ~ orders заповеди, отменящи предишните; ~ petition насрещна молба; ~ surety обезпечение на дадено обезпечение
; ~ wills насрещни завещания;
2.
ост. затвор;
3.
ост. адвокат;
4.
противопоставям се (на), отговарям (на довод и др.);
5. ~ insurance
презастраховка, вторична застраховка; ~ mark контролен печат, знак; ~ rolls списъци, регистри, които шерифът води за следователите при смъртни случаи, в които са описани подробности относно техните действия и жалбите срещу разследванията; ~ security компенсационна гаранция; ~ signature подпис за заверка; ~-vote 1) гласувам против; 2) побеждавам с мнозинство гласове

counterpoise
1.
компенсирам, обезщетявам, възнаграждавам;
2.
уравновесявам

court

1. съд (илище), съдебна палата, съдия, съдии, съдебно заседание, съдебна зала

to go to COURT завеждам дело, съдя се (с някого); to bring to COURT (for trial) съдя

to clear the COURT поканвам публиката да напусне съдебната зала; to come before the COURT явявам се пред съда, бивам разгледан (за дело); to put/rule out of COURT лишавам от право на иск, отхвърлям като несъстоятелен (довод), поставям в неудобно положение, обърквам; to put oneself out of COURT провалям каузата си, компрометирам се, сам се лишавам от правото да бъда изслушан от съда; to settle out of COURT помирявам се преди разглеждането на дело, не стигам до съд

in COURT в съда; in open COURT при открити врата, в открито заседание

 

courtesy
1.
вежливост; by ~ по благоволение (не по право); ~ title титла, която се носи по обичай (не по закон, наследство) и която не дава право на членство в Камарата на лордовете;
2.
доживотно право на вдовец върху имуществото на починала съпруга; the C. of England / Scotland право на вдовец да владее частна собственост, която е наследил от жена си;
3. ~ of the port
освобождаване от митнически преглед

coverture
1.
подслон, убежище, скривалище;
2.
положение на омъжена жена

crapulence алкохолизъм, пиянство

credible
1.
правдоподобен, вероятен;
2.
достоен за доверие; ~ person 1) лице, което има право да дава клетви или клетвени писмени декларации; 2) лице, компетентно да дава показания; ~ witness достоверен свидетел

crimeless
1.
невинен, невиновен, не извършил престъпление;
2.
нямащ признаци на престъпление

criminative инкриминиращ, изобличителен

crooked
1.
нечестен, добит по нечестен начин
2.
извратен

cruelty жестокост; mental ~ нравствена, морална жестокост; physical ~ физическа жестокост; ~ to animals жестоко отношение към животните; ~ to children жестоко отношение към децата

culpatory: ~ evidence отегчаващи вината доказателства

curatorship
1.
настойничество;
2.
длъжност на попечител, настойник

curtailment съкращение, намаление; ~ of expenses съкращаване на разходите; budget ~ съкращаване на бюджета

cut (off)
1.
обезнаследявам, лишавам от наследство; to ~ smb. off with a shilling лишавам някого от наследство;
2.
прекратявам, свършвам; to ~ off negotiations прекратявам преговорите