Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 R

raffle
1.
предметна лотария, томбола;
2.
разигравам (предмет) на лотария;
3.
участвам в лотария

ranking амер.
1.
висшестоящ, с по-висок ранг, звание, положение, най-висш, старши; ~ element висшестояща инстанция; ~ member старши член (по възраст, звание и др.); ~ representatives отговорен представител; second ~ member втори по старшинство член;
2.
първокласен, първостепенен; ~ of creditors ред, по който се удовлетворяват претенциите на кредиторите

rateable
1.
подлежащ на данъчно облагане; ~ value облагаема стойност
;
2.
оценъчен;
3.
съразмерен, пропорционален; ~ distribution пропорционално разделение

rating
1.
оценка, определяне на стойност; ~ authority данъчна служба; credit ~ оценка (рейтинг) на кредитоспособността; financial ~ оценка на финансовото положение;
2.
облагане с данък; ~
qualification данъчен ценз;
3.
сума на (местния) данък;
4.
character ~ амер. характеристика; job ~ атестация; priority ~ поредност

ravisher изнасилвач

readiness готовност; high ~ reserve резерв с висока степен на готовност

reassign
1.
връщам обратно;
2.
обратно прехвърлям (право, вещ, вземане и др.)

rebutter
1.
възражение (на ответника), контратриплика (отговор на триплика, трето възражение на ответника);
2.
опровержение;
3.
отговор на допълнителна искова молба;
4.
лице, което прави възражение;
5.
гаранция от прехвърлител на имот срещу ревандикация

recaption
1.
възвръщане, връщане на владение върху собственост, отнета по незаконен начин;
2.
повторно отнемане (на право, собственост и др.);
3.
повторно налагане на запор;
4.
иск за вреди и загуби срещу лице, неправомерно отнело недвижим имот

receiver
1.
получател;
2.
ликвидатор, синдик, управляващ имуществена маса; съдия-изпълнител; ~
certificate удостоверение от съдия-изпълнител, установяващо наличието на наложени възбрани, запорирани и иззети вещи на длъжника по изпълнението; ~ in bankruptcy синдик, управляващ имуществена маса при несъстоятелност; ~ and manager назначен от съда синдик, управител на имуществена маса с управленски правомощия; ~ pendente lite лат. лице, назначено от съда да пази предметите на спора до решаването на делото; administrative ~ административен временен синдик; court ~ синдик, управляващ имуществена маса при несъстоятелност; official ~ официален ликвидатор;
3.
укривател на крадени вещи;
guilty ~ лице, виновно в укривателство на крадено имущество;
4.
данъчен чиновник, администратор, инкасатор на доходи; ~'
s certificate неоспоримо свидетелство за дълг (издавано от съд на справедливостта); ~ general of public revenue бирник; ~ of customs администратор на митнически приходи; ~ of a wreck лице, назначено да се грижи за заседнал или пострадал кораб (Великобр.);
5.
пазач на запорирани вещи, иззети от длъжник по изпълнението

recess
1.
ваканция, период между две ваканции (на съд и др.); parliamentary ~ парламентарна ваканция;
2.
прекъсване в работата или на заседанието (на Парламент, международна организация и др.); ~
for examination of statement прекъсване на заседание за проучване на направено заявление; ~ of the jury оттегляне на съда за съвещание; to be in ~ не заседавам, временно не работя; to take a ~ 1) обявявам прекъсване на заседание; 2) разпускам (Парламент);
3.
амер. правя прекъсване (в работата, на заседанието);
to ~ for deliberation оттеглям се на съвещание

reciprocity
1.
реципрочност, взаимност; ~ principle принцип на взаимност; legislative ~ реципрочност на законодателството (в междунар. пр.);
2.
взаимодействие

reclamation
1.
предявяване на претенции, рекламация;
2.
иск за възвръщане, претенция;
3.
култивиране, обработване (на земя), мелиоративни работи, пресушаване (на блата);
4.
възстановяване, възвръщане (на територии и др.);
5.
поправяне (на поведение)

recognizee бенефициент на задължение, лице, в полза на което друго лице дава обещание в съда

recompensation
1. компенсация;
2.
възражение на първоначалния ищец, че сумата (търсената с насрещен иск) е вече изплатена

reconsideration
1.
преглеждане, отмяна, промяна (на решение);
2.
повторно обсъждане, разглеждане (на дело)

reconversion
1.
реконверсия;
2.
въображаем процес;
3.
възвръщане на присвоено движимо имущество

recording записване, регистриране; ~ acts закони, отнасящи се до официалното регистриране на документи (нотариални актове, ипотеки и др.); ~ clerk протоколист; ~ fee такса за регистриране, вписване в съдебен регистър; ~ official служител по преброяването

recoverеr лице, получило право на компенсация, страна, в чиято полза е издадено решение за възстановяване на имот

rectification поправка, премахване, отстраняване на грешки, корекция; ~ of boundaries корекция на граници (на държави, парцели и др.); ~ of errors отстраняване на грешки; ~ of (an) injustice възстановяване на справедливостта; ~ of register ист. коригиране на регистър

redeemable
1.
възстановим, подлежащ на изкупуване, откупуване, погасяване (за облигации, полици и др.); ~ bond погасяема облигация; ~ in advance предварително погасявам; ~ in gold подлежащ на изплащане в злато; ~ rights откупваеми права; ~ security погасяема ценна книга; ~ share подлежаща на откупуване акция; ~ stock откупваема акция;
2.
поправим, изправим

reduce
1.
намалявам, съкращавам; to ~ the establishment / staff уволнявам, съкращавам служители; to ~ the term of imprisonment намалявам срока на затворническа присъда;
2.
превръщам, обръщам в (а също и в друга валута);
to ~ to classes класифицирам; to ~ to writing излагам в писмена форма;
3.
понижавам (в ранг и др.);
to ~ the rank of private разжалвам

reformation
1.
реформация, преобразувание;
2.
подобряване, превъзпитаване; House of ~ поправително заведение (особ. за малолетни правонарушители);
3.
внасяне на изменения, поправки (в документ)

refutation опровержение, опровергаване, отхвърляне

regentship регентство

register
1.
регистър, опис, дневник; ~ of birth, marriages and deaths книга за вписване на гражданско състояние; ~ of copyrights регистър на авторски права; ~ of deeds регистратор
, нотариус, пазител на нотариални актове; ~ of designs регистър на образци и запазени марки; ~ of members книга на акционерите; ~ of (previous) convictions регистър за съдимости; ~ of patents патентен регистър; ~ of ships корабен регистър, регистър на корабите, който се води в дадена държава; charges ~ регистър на вещни тежести; companies ~ търговски регистър; court ~ 1) съдебен регистър; 2) съдебен регистратор; local land charges ~ регистър на местните поземлени тежести; property ~ имуществен регистър; proprietorship ~ регистър на права на собственост; public ~ 1) държавен регистър; 2) държавен регистратор, архивар; trade ~ търговски регистър;
2.
ист. сборник образци на съдебни документи;
3.
избирателен списък; ~ of electors / voters избирателен списък;
4.
шотл. регистратор, архивар, пазител на държавните архиви; R. of (the) Treasury ост. регистратор на Трезора (САЩ); ~ of wills регистратор на завещания;
5.
шотл. архив, архива;
6.
съдия по дела за наследство и попечителство (на САЩ); ~ in bankruptcy синдик, управител на имуществена маса при несъстоятелност; R.'s Court съд по наследствени дела (Пенсилвания - САЩ);
7.
регистрирам, записвам (в официалния списък, в списъка на избирателите и др.); регистрирам се; to ~ a company регистрирам търговско дружество; to ~ protest заявявам протест; to ~ for service водя се на военен отчет; to ~ (oneself) записвам се в избирателния списък

regulation
1.
закон, правило; ~ enforceable in a court of law норма, използвана в съдопроизводството; ~ of the EU правила на ЕС;
2.
устав, инструкция; наредба, постановление, разпоредба, разпореждане, предписание; ~ charge първоначална такса; ~s of (the) agreement разпоредби на договора; ~ of conduct норма на поведение; administrative ~ 1) административно правило, норма на административното право; 2) постановление на административен орган; code of ~s кодекс норми; contrary to / against the ~s в разрез с правилата; custom ~s митнически правила, разпоредби; federal ~ 1) федерално правило, норма на федералното право; 2) постановление на орган на федерация; financial ~s финансови наредби; forest ~ горско законодателство; government(al) ~ 1) правителствено регулиране; 2) правителствено постановление; immigration ~s имиграционни правила; internal ~s правила за вътрешния ред; legal ~ правно регулиране; legislative ~ законодателна норма; local ~ местен нормативен акт; passport ~s паспортни правила; provisional ~ временни правила; safety ~s правила за безопасност; state ~ 1) правна норма на щат; 2) постановление на щатски орган; traffic ~s правила за уличното движение; to bring under ~s регламентирам; to comply with ~s изпълнявам, спазвам закон;
3.
предписан, установен, по установен образец

reif обир

reincarceration повторно затваряне (в затвор)

reinvest
1.
възстановявам, връщам отнети или изгубени права, привилегии;
2.
влагам (пари) отново

rejoinder
1.
дуплика (вторично възражение на ответника, възражение на ответника на репликата на ищеца);
2.
присъединяване

relator заявител, лице, предало информация в съд, лице, донасящо за престъпление, информатор

relegation
1.
предаване, отнасяне (на дело, въпрос) за решаване, разглеждане до друга инстанция или за изпълнение;
2.
ист. изселване, заточение, изгнание

relievable
1.
поправим;
2.
имащ право на компенсация на щети

remarry встъпвам в нов, втори брак

remissible опростим, отменим (за наказание)

remittitur намаляване на размера на присъда; ~ of record 1) връщане на документи по дело от апелативния съд в низшестоящия съд; 2) мотиви и указания на по-горна инстанция, които отменят постановеното решение; 3) отказ от присъдена сума

removable отменим, сменим, отстраним (за съдия и др.)

rendition
1.
произнасяне (на съдебно решение, присъда); ~ of judg(e)ment произнасяне на присъда;
2.
екстрадиране, предаване (на избягал престъпник) на държавата, от която е избягал; ~
of fugitive предаване на избягал престъпник, криещ се от правосъдието; interstate ~ предаване на престъпник от един щат на друг

renominate
1.
преизбирам;
2.
отново издигам кандидатура

reopening възобновяване (на производство по дело)

repatriation
1.
репатриране, връщане в родината; ~ of the master or any member of the crew of the vessel репатриране на капитана или на някой от членовете на екипажа на кораба; ~ of prisoners of war репатриране на военнопленници; voluntary ~ доброволно репатриране;
2.
икон. репатриране (на чужд капитал, доходи); ~
of foreign investment репатриране на чуждестранни капиталовложения; ~ right право на репатриране на чужди капиталовложения

repercussion последствия, резултати; political ~s политически последствия

replevin
1.
връщане на неправилно иззети с изпълнителен лист вещи;
2.
иск за връщане на неправилно иззети вещи, виндикационен иск; ~
bond гаранция, свързана с иск за обратно получаване

repone възстановявам в длъжност

reprehensible заслужаващ порицание, осъдителен

repute репутация, име; of ill ~ с лоша репутация; to be in good [bad] ~ ползвам се с добро [лошо] име

requital
1.
възнаграждение, компенсация; to make full ~ изплащам изцяло;
2.
възмездие, отмъщение, наказание;
in ~ of / for the act of perfidy като възмездие за предателство

rescript
1.
едикт, рескрипт, декрет;
2.
амер. дубликат, копие (на документ);
3.
амер. мотивирано решение на апелативен съд, което се насочва към съд от низшестояща инстанция;
4.
предписание, писмена заповед на съд към съдебен чиновник с разпореждания по дело

reset
1.
придобиване или укриване на имущество, получено по престъпен начин;
2.
ост. укриване на престъпник, приемане или даване на убежище на лице, обявено извън закона;
3.
шотл. получавам или укривам имущество, получено по престъпен начин;
4.
ост. укривам престъпник

residual
1.
остатъчен, останал; ~ estate не завещана част от наследство; ~ jurisdiction остатъчна юрисдикция (по въпроси, които са все още в нейна компетенция);
2.
изискващ да се живее на дадено място, енория

resigner лице, което се отказва от нещо

resolutive резолютивен; ~ clause клауза за отменително условие; ~ condition резолютивно, отменително условие

restitute
1.
възстановявам (щета, загуба);
2.
възстановявам първоначалното правно положение

restrict
1.
ограничаване;
2.
ограничавам, стеснявам; to ~ road users въвеждам ограничение на скоростта за определена улица; to ~ smb.'s freedom ограничавам нечия свобода

retail
1.
продажба на дребно; ~ dealer търговец на дребно; ~ prices цени на дребно; ~ sale продажба на дребно; ~ trade търговия на дребно; to buy at ~ купувам на цени на дребно;
2.
продавам на дребно

retort опровергавам, отвръщам; to ~ a charge опровергавам обвинение

retributive наказателен, служещ за наказание

retrospective
1.
свързан с миналото;
2.
с обратна сила, имащ обратна сила; ~ effect обратна сила; ~ law / statute / legislation закон с обратна сила

revalorize ревалоризирам, повишавам курса на валутата

reversible подлежащ на обжалване, можещ да бъде отменен (за съдебно решение, присъда и др.); ~ error грешка, даваща основание за отмяна на съдебно решение

revised поправен, преразгледан, ревизиран; ~ draft resolution преразгледана проекторезолюция; ~ statutes ревизирани закони; R. Statutes сборник действуващи (актуализирани, ревизирани) закони

revolt
1.
въстание, метеж, бунт; in ~ въстанал; to put down / to repress a ~ потушавам въстание;
2.
протест, демонстративно напускане, излизане (от някаква организация); ~
from a party демонстрационно напускане на партия;
3.
въставам, бунтувам се;
to ~ against smb. въставам срещу някого

rightfulness законност, справедливост, принадлежащ по право

riparian
1.
собственик на земя край река; ~ owner / proprietor крайречен, крайбрежен собственик;
2.
крайбрежен, крайречен; ~ law / right право върху земя край река, право на собственика върху крайбрежна зона (за риболов, за постройка на сал и др.); ~ state крайморска държава; ~ water вода под най-високото ниво на нормалното течение на река

road
1.
път, шосе
, магистрала; ~-agent амер. ост. разбойник по пътищата, грабител; ~ block барикада на път (при преследване на престъпник и др.); R.-Board Управление на пътищата; ~ building пътно строителство; ~ clearance разрешение за движение по пътищата; ~ districts пътни обединения, корпорации за създаване и поддръжка на обществени пътища; ~ tax пътен данък; accommodation ~ път за преминаване през чужд имот, сервитут за преминаване; gentleman of the ~ разбойник по пътищата; rules of the ~ правилник за движението по пътищата; toll ~ шосе, за пътуване по което се заплаща такса; to take the ~ ост. ставам разбойник;
2.
способ, начин (за постигане на нещо); to go along the ~ of peaceful settlement вървя по пътя на мирно урегулиране

roister създавам безредици, безчинствам

rowdiness хулиганство

rule
1.
правило, норма, принцип; ~ against bias правило срещу пристрастност, правило за изключване на пристрастност; ~ against double portions правило за изключване на двойни дялове; ~ against inalienability правило срещу непрехвърляемост; ~s against perpetuities “Правила срещу предаването за вечно ползване” (за недействителността на сделки, установяващи вещни права със срок от повече от 21 години след смъртта на лицето или лицата, назовани в сделката); ~ against perpetual trusts правило срещу безсрочна доверителна собственост; ~ in Shelley's Case ист. правило в казуса на Шели (доктрина на феодалното право относно прехвърляне на недвижимо имущество); ~ of compulsion императивна норма; ~ of conduct правило на поведение; ~s of conflict of laws колизионни норми; ~ of decision правна норма, съдебен прецедент; ~ of evidence 1) норма на доказателствено право; 2) правило за доказателствата; ~s of foreign relations принципи на международните отношения; ~s of a general character / effect норми от общ характер; ~s of international law норми на международното право; ~ of law 1) правен принцип, правен ред, правна норма; 2) законност; ~ of lenity принцип на снизходителността; ~s of morality морални норми; ~s of practice правила на съдопроизводството, процедурни правила; ~s of precedence правила на старшинство; ~ of presumption принцип на презумпцията; ~s of the procedure 1) регламент, правила на процедурата (в законодателен орган); 2) процесуални норми, ред на съдопроизводството; ~ of reason принцип на благоразумието; ~ of restrain ограничителна норма; ~ of succession правила на наследяването на престола; ~-proclaiming нормообразуващ, нормоустановителен; ~ to show cause задължение за представяне на причина; arbitration ~s арбитражен регламент; audi alteram partem ~ правило да се изслуша и другата страна; best -evidence ~ правило за представяне на най-добрите / автентични доказателства; body of ~s съвкупност от норми; bankruptcy ~ правило, според което от обявения за несъстоятелен търговец може да бъде търсена само главницата на задълженията, но не и лихвите; cannon-shot ~ правило за “разстояние един оръдеен изстрел”; conventional ~s договорни норми; customary ~s норми на обичайното право; eggshell skull ~ правило за “тънкия череп” (причинител на вреда не може да изказва недоволство, когато причинените вреди се окажат по-тежки от очакваните); eusdem generis ~ правило за съпоставимите неща; exclusionary ~s правила за изключване на доказателства; expressio unius est exclusio alterius ~ правило “позоваването на едно изключва друго”; еxpulsionary ~ правило за неприемане (от съда) на доказателство, получено по незаконен начин; Hague R.s Правила от Хага; Hamburg R.s Правила от Хамбург; general ~s общи норми; general ~s of International law общи норми на международното право; general ~s of jurisprudence общи правила на юриспруденцията; golden ~ златно правило; ground ~s основни правила (на поведение), принципи (на взаимоотношения); industrial safety ~s правила по охраната на труда; international ~s (in force) действащи норми на международното право; Judge's R.s съдийски правила (Великобр.); legal ~s (and obligations) правни норми (и задължения); legally binding ~s задължаващи правни норми; literal ~ правило за буквално тълкуване; main purpose ~ правило на основната цел; majority ~ принцип на мнозинството; mischief ~ правило за вредата; operative ~ действаща норма; out of the ~ не по правилата; slip ~ правило за отстраняване на чиновнически грешки; social policy ~ правило на социалната политика; statutory ~s and orders разпоредби и норми на основание и в изпълнение на законодателни актове; sub judice ~ правило намиращ се в производство (за съдебни дела); Substantial Acquisition R.s (SARs) правила при съществено придобиване; unanimity ~ принцип на единогласие; universal ~ обща, универсална норма; York-Antwerp ~s правила от Йорк-Антверпен (за преодоляване колизията на правните норми); to break a ~ нарушавам правило; to obey / to observe a ~ съблюдавам, спазвам правило;
2.
управление, господство;
3.
устав, правилник, статут; R.s of Civil Procedure гражданскопроцесуален кодекс; R.s of Criminal Procedure наказателно процесуален кодекс; ~s of navigation навигационен кодекс; ~s of (the) road 1) правилник за движението по пътищата; 2) правило за разминаване на кораби, за предотвратяване сблъскването на кораби (в мор. пр. на Великобр.); Solicitors Practice R.s Великобр. Правилник за работата на солиситорите;
4.
съдебно постановление по конкретно дело, решение, предписание, заповед; ~ absolute съдебно постановление, прекратяващо действието на предишно условно постановление; ~ discharged заповедта е отменена; ~ nisi условно постановление, встъпващо в сила след определен срок, ако до тогава не бъде отменено; ~ of course съдебно постановление, произнесено по време на съдебното заседание; ~ of court 1) съдебна заповед, предписание, постановление; 2) правила на съдопроизводството, процедурни правила; 3) pl. регламент на съда; ~ to plead съдебна заповед (към ответника) за представяне на възражения по иска;
5.
(the ~s) ост. територия в близост до затвор, разрешена за живеене на някои затворници (особ. за длъжници); ~s of prison 1) ист. зона около затвор, разрешена за живеене на някои затворници (особ. за длъжници); 2) правила за затворите; prisoner on ~ затворник за дългове, живеещ в такава зона;
6.
властвам, управлявам, господствам; to ~ the market господствам на пазара;
7.
управлявам, ръководя, контролирам;
8.
разрешавам (дело), установявам реда на съдебното производство; R.s Committee 1) комитет по процедурни въпроси (на законодателно събрание); 2) разпоредителен комитет (определящ поредността на разглеждането на въпросите);
9.
постановявам, определям, заповядвам; to ~ the law установявам правна норма;
10. ~ of thumb
юмручно право

rural селски; ~ crime селска престъпност; ~ servitude сервитут върху селски имот