Юридически речник - изберете буква от списъка:

 

За да намерите търсената дума, изберете от клавиатурата си бутоните "CTRL" и "F" едновременно и въведете думата в полето, което ще се покаже /за "Mozilla Firefox" - в левия край на дъното на браузера Ви/. След това натиснете "NEXT". В случай, че думата фигурира в текста, Вашият браузер ще Ви насочи веднага към нея.

За да се снабдите с пълната версия на юридическия речник във вид на програма, която можете да инсталирате на компютъра си и да ползвате свободно, посетете  KoralSoft или EuroDict, където ще намерите инсталационен файл на LawEuroDictXP /Free/

 P

paction
1.
международен договор-сделка с еднократно действие, договори между държавите, подчинени на един и същи закон и приключващи едновременно;
2.
шотл. споразумение, договор, сделка

palm: ~ print отпечатък от длан

paragovernmental
1.
полуправителствен, зависещ от правителството;
2.
изразяващ гледната точка на правителството, официозен

parent-in-law
1.
свекър, свекърва;
2.
тъст, тъща

parley
1.
(военни) преговори;
2.
водя преговори, договарям се;
to hold a ~ водя преговори; to ~ with an enemy водя преговори с противника;
3.
давам съгласие за преговори

parole
1.
гаранция, честна дума, обещание (особ. на затворник, че няма да избяга); ~ board гаранционна комисия за условно освобождаване на затворници преди изтичане на присъдата (САЩ); ~ system амер. система на условно предсрочно освобождаване на затворници; prisoner on ~ затворник, освободен под честна дума (че няма да се опитва да избяга);
2.
освобождавам условно затворник, освобождавам под гаранция; to be put on ~ освободен съм под честна дума;
3.
условна присъда; ~ supervision надзор по време на условната присъда;
4.
воен. освобождавам пленен при определени условия

partial
1.
частичен, непълен; ~ acceptance непълно акцептиране; ~ account частичен отчет (на изпълнител, управител, опекун и др.); ~ armistice временно, частично примирие; ~ average частична авария; ~ defence частична защита (свързана само с елемент от делото или с присъдените разноски), защита, която признава основанието на иска, но оспорва размера му
; ~ dependency частична зависимост; ~ description 1) частично, непълно описание; 2) съкратено описание; ~ disability / incapacity частична нетрудоспособност; ~ evidence частично доказателство; ~ loss частична загуба (на застрахования предмет); ~ measures частични мерки; ~ nuclear test ban частична забрана на опитите с ядрено оръжие; ~ nullity 1) частично нищожност; 2) частична недействителност; ~ pardon частично помилване; ~ payment частично плащане; ~ performance 1) частично изпълнение; 2) неточно изпълнение; ~ taking частично или временно отчуждаване; ~ verdict частична присъда, частично уважаващо иска решение;
2.
пристрастен, несправедлив, предубеден; ~ opinion пристрастно мнение; ~ witness пристрастен свидетел

partly отчасти, частично

passing
1.
одобрение, приемане (на закон);
2.
произнасяне (на присъда);
3.
преминаване, прехвърляне (на право и др.); ~ -off 1) водене на дела под чуждо име; 2) представяне на собствената стока като чужда, злоупотреба с търговска марка;
4.
смърт;
5.
протичане, ход (на събития)

paternalized подопечен, зависим; ~ institutions зависими организации

patron
1.
покровител, патрон, шеф;
2.
постоянен клиент;
3.
pl. почетен комитет;
4.
църк. лице, имащо право да назначава (на бенефиций)

paying изгоден, доходен, рентабилен; ~ capacity платежоспособност; yielding and ~ като се съгласява и плаща (в клауза на договор за наем)

pendent нерешен, чакащ решение (за спор и др.); ~ the decision в очакване на решението; ~ dispute нерешен конфликт; condition is ~ условието още не е определено; ~ jurisdiction (вид) дискреционна юрисдикция

pennyweight: ~ job кражба на бижутерски изделия

peppercorn: ~ rent условен наем

performer изпълнител (лице, изпълняващо задълженията си)

permissibility допустимост

permutation
1.
размяна, смяна, замяна;
2.
бартерна сделка

perpetual безсрочен, доживотен, вечен; ~ of an offence извършител на правонарушение; ~ edict вечен едикт, декрет; ~ imprisonment доживотен затвор; ~ injunction 1) съдебно определение / разпореждане, което може да се постанови по всяко време на съдебния процес; 2) съдебно определение / разпореждане, което води до окончателно завършване на делото; ~ lease отдаване под наем за вечно ползване, наследствена аренда, емфитевсис; ~ liabilities дългосрочни задължения; ~ neutrality постоянен неутралитет; ~ statute вечен закон; ~ succession вечна правоприемственост, вечно съществуване; ~ testimony 1) предварително обезпечение на доказателствата; 2) предварителен разпит на свидетели; ~ trust доживотно попечителство, безсрочна доверителна собственост; rule against ~ trust правило срещу безсрочна доверителна собственост

persecution преследване, гонение; ~ on political grounds преследване по политически мотиви; ~ on racial grounds преследване по расови мотиви; to suffer cruel ~s подложен съм на жестоки гонения

personalty лични вещи, движимо имущество, движимост, движима собственост; mixed ~ ограничени права върху недвижим имот; pure ~ 1) собственост върху движими вещи; 2) движими вещи; quasi ~ движими вещи, които се смятат за недвижими поради трайното си прикрепване към недвижим имот

perverseness
1.
превратност, погрешност;
2.
перверзност, извратеност

petition
1.
молба, искане, петиция, заявление, жалба, тъжба; ~ for appeal 1) апелативна жалба; 2) обжалване в Камарата на лордовете; ~ for a divorce заявление за развод; ~ for mercery / reprieve молба за помилване; ~ for rehearing молба за преразглеждане на дело; ~ for winding-up заявление за прекратяване (на дружество); ~ in bankruptcy молба, искане за откриване на производство по несъстоятелност; ~ of right 1) молба за право, иск към Короната за възстановяване на имущество; 2) P. of Right ист. Петиция за правата, парламентарна декларация за конституционните права (1629 г.); bankruptcy ~ завеждане на дело за несъстоятелност; election ~ молба за проверка на парламентарни избори; form ~ молба за преразглеждане на дело предвид нарушаване на процедурата; reclaiming ~ шотл. апелативна жалба; to grant a ~ удовлетворявам молба;
2.
подавам молба (пред съда), петиция, обръщам се с петиция; подавам заявление; to file a ~ for divorce подавам молба за развод; to make / to lodge / to send in a ~ подавам заявление, молба; to ~ for mercery моля за помилване; to ~ the House of Lords for a bill обръщам се към Камарата на лордовете с петиция за законопроект; to ~ the court for smth. подавам молба пред съда за нещо

pie амер. жарг.
1.
(политически) подкуп;
2.
разпределение на длъжности и др. след победа на избори

pilfer обирам, отмъквам, върша дребни кражби, крада на дребно

pioneer: ~ patent “пионерски” патент, изцяло нов патент

piscary право на риболов (в чужди води); common of ~ право на риболов в чужди води

plaintiff ищец, тъжител; ~ in cross насрещен ищец; ~ in error ищец по апелативно обжалване, ищец по дело за преразглеждане на съдебно решение; fictitious ~ подставен ищец; joint ~ съищец; judg(e)ment given for the ~ решение в полза на ищеца; nominal ~ номинален / привиден ищец; use ~ номинален ищец (лице, в полза на което е заведено дело от трето лице); to appear as a ~ явявам се като ищец; to find for the ~ решавам в полза на ищеца

platoon отряд, група; ~ of police полицейски отряд

pleasure
1.
воля, желание, усмотрение;
2.
дискреционно право

plenipotentiary
1.
пълномощен представител, пълномощник, упълномощено лице; qualification of a ~ пълномощия на представител, на упълномощено лице; the undersigned ~ies долуподписаните упълномощени представители; to designate a ~ назначавам пълномощен представител;
2.
пълномощен министър, посланик; envoy extraordinary and minister ~ извънреден посланик и пълномощен министър;
3.
неограничен, абсолютен; ~ powers неограничени пълномощия, суверенна власт

plurality
1.
мнозинство, относително мнозинство; ~ of votes мнозинство от гласовете; to decide by a ~ решавам с мнозинство от гласовете;
2.
съвместителство; to hold a ~ of offices работя по съвместителство на няколко длъжности;
3.
едновременно владение на няколко бенефиция
;
4.
съсобственост

poind
1.
продавам вещи, имот (на длъжник);
2.
конфискувам;
3.
запорирам, налагам запор
;
4.
опис на имот (за покриване на дълг)

policy
1.
политика; ~ of dictate политика на диктат; ~ of law правна политика; ~ of mutual understanding политика на взаимно разбирателство; ~ of neutrality политика на неутралитет; ~ statement официално изявление; big stick ~ / position-of-strength ~ политика на силата; bipartisan ~ двупартийна политика; Common Fisheries P. Обща риболовна политика (на Европейския съюз); Common Agricultural P. Обща аграрна политика (на Европейския съюз); fiscal ~ фискална политика, финансово-бюджетна политика; for reasons of ~ по политически съображения; foreign ~ външна политика; give-and-take ~ политика на взаимни отстъпки; hands-off / laissez-faire ~ политика на ненамеса (на държавата в икономиката); home / internal / domestic ~ вътрешна политика; mandatory sanctions ~ политика (на осъществяване) на задължителни санкции; monetary ~ валутна политика; public ~ 1) обществена политика; 2) държавна политика; social ~ rule правило на социалната политика; tax ~ данъчна политика;
2.
линия на поведение, курс, директива; ~-maker амер. лице, което определя държавната / правителствената политика; ~-making амер. определяне на държавната / правителствената политика; ~ of legislature намерение на законодателя; ~ of a statute цел на законодателя; ~ organs ръководни органи; overt ~ открит политически курс;
3.
застрахователна полица; ~ duty гербов данък по полици; ~(-)holder притежател на застрахователна полица, застраховано лице; ~ loan заем върху полица; ~ book регистър на сключените застраховки в застрахователното дружество; ~ of insurance / insurance
/ assurance ~ застрахователна полица; ~ year застрахователна година; endowment ~ застраховка живот, която се изплаща на бенефициент след изтичането на срока, за който е сключена или при настъпването на застрахователното събитие; face of ~ застрахователната сума в застрахователната полица; floating ~ застрахователна абонаментна полица; insurance ~ застрахователна полица; interest ~ застраховка за мито; life ~ полица за застраховка живот; mixed ~ смесена полица, застраховка, включваща и условията, и времетраенето, за които е сключена; open ~ бланкетна полица без вписана в нея сума, за която е издадена; time ~ 1) срочна полица; 2) морска застраховка с определен срок на валидност без оглед на пътуванията на кораба на кораба през този период; valued ~ 1) валютирана полица; 2) полица с обявена стойност; 3) морска застраховка, при която се уговаря стойността на кораб, платима при евентуалното му потъване; voyage ~ рейсова полица, застрахователна полица, която се отнася до точно определен и вписан в нея корабен рейс; wager ~ застраховка, при която застрахователят няма никакъв интерес или права върху застрахованата вещ; to take out a ~ on one's life застраховам се;
4.
pl. шотл. парк, дворно място (към имение);
5.
амер. хазартна лотария
; ~ shop игрален / хазартен дом

pollicitataion
1.
доброволно обещание, задължение, предложение;
2.
още неакцептирана оферта

porterage такса за пренасяне на багаж

positive
1.
несъмнен, напълно ясен, точен, определен; ~ orders / instructions точни заповеди, инструкции; ~ promises определени, недвусмислени обещания; ~ proof непосредствено доказателство;
2.
положителен, утвърдителен; позитивен, конструктивен; ~ averment твърдение, основаващо се на правопораждащи факти; ~ condition положително, позитивно условие (за настъпване на събитие или извършване на действие); ~ discrimination позитивна дискриминация; ~ evidence положително, позитивно, пряко доказателство; ~ law позитивно право, действащо право; ~ reprisals позитивни репресивни мерки; ~ testimony
1) пряко доказателство; 2) свидетелски показания за установяване на положителни обстоятелства;
3.
верен, достоверен; ~ information достоверна информация;
4.
уверен, убеден;
5.
абсолютен, безусловен;
6.
активен; ~ balance of trade активно салдо на търговския баланс; ~ servitude активен сервитут;
7. ~ fraud
пряка измама, умишлена измама; ~ misprision 1) неуважение на властта; 2) лошо изпълнение на държавна служба;
3) злоупотреба с доверие; ~ prescription придобивна давност; ~ wrong умишлено нарушение

possessory
1.
отнасящ се към владение, собственически, притежателски; ~ claim собственически претенции; ~ interest собственически интерес, собственическо право; ~ lien право на удържане, на задържане на вещи от страна на кредитор; ~ title правно основание за признаване правото на собственост въз основа на фактическо владение;
2.
владелчески, посесорен; ~ action иск за нарушено владение, посесорен
, владелчески иск

posterity потомство, следващо поколение

practise
1.
практикувам, занимавам се; to ~ law практикувам като адвокат;
2.
to ~ upon мамя, измамвам, злоупотребявам

prearrangement предварителна подготовка или договореност

precedence
1.
предимство, преимущество;
2.
старшинство, първенство, по-високо положение, ранг, чин; ceremonial ~ протоколен ред; in order of ~ 1) по ред; 2) по старшинство; order of / rules for ~ ред на спазване на старшинство в официални случаи; tables of ~ списъци на старшинство, рангове (на сътрудници в дипломатически представителства или консулства)

preclusion
1.
преклузия, изключване, отстраняване (на възможност, на опасност);
2.
спънка, пречка
;
3.
погасяване на правото да се търси по съдебен ред дадено право; issue ~ невъзможност да се предявява нов иск на същото основание и петитум заради съществуване на пресъдено нещо по спора

predesignate предопределям, предназначавам

prefecture префектура, административнотериториална единица или орган на управление на административнотериториална единица

pregnant: affirmative ~ твърдение с отрицание (пледиране под формата на утвърждаване на факт, като отричането на факта е в интерес на противната страна); negative ~ отрицание, включващо в себе си косвено признание (в съдебни прения)

prendre: profit a ~ доход от експлоатация на земя, принадлежаща на друго лице

prepayment
1.
предварително заплащане, предплата; ~ of charges франкиране, заплащане на превоза и доставката;
2.
pl. аванси, предплати, получени от клиента (точка от баланса)

prescribable
1.
можещ да бъде придобит поради давност;
2.
можещо да се придобие право чрез предписание

presumable предполагаем

pretender
1.
претендент без законни права;
2.
претендент за трон;
3.
симулант

prey
1.
жертва, плячка;
2.
измамвам, изигравам;
3.
живея на нечий гръб;
4.
ограбвам, плячкосвам

primal основен, първоначален, най-важен

prison
1.
затвор; ~-breach / breaking бягство от затвор; ~-breaker беглец от затвор; P. Commissioner член на комисия по въпросите на затворите; ~ rules правила на затворите (регулиращи излежаването на присъдите); ~-ship ист. плаващ затвор; ~ sentence присъда за лишаване от свобода; ~ system затворническа система; ~-van затворническа кола (за превоз на затворници); convict ~ каторга; keeper of a ~ надзирател в затвор; to discharge / to release form ~ освобождавам от затвор; to lie / to be in ~ намирам се, лежа в затвора; to be sent to ~ осъден съм на затвор;
2.
затварям (в затвор); to cast / to put into ~ хвърлям в затвора

privity
1.
осведоменост; ~ or knowledge знание или осведоменост;
2.
причастност, съучастие; to be suspected of ~ of заподозрян съм в съучастие;
3.
общност на интереси на няколко лица (собственици на общо имущество и др.); ~ of blood кръвна връзка, общ имуществен интерес по отношение на наследство; ~ of estate общ имуществен интерес (отношение по повод на недвижим имот); legal ~ 1) страна в дадена сделка; 2) лице, което черпи права от дадена сделка;
4.
законни отношения (напр. между наемател и наемодател, завещател и наследник и др.); ~ in contract 1) участие в договор; 2) черпене на права от договорно отношение;
~ in deed договорно задължение; ~ in estate имуществено правоотношение; ~ in law законно задължение; ~ of contract договорни отношения, които имат сила само между договарящите се страни;
5.
ост.
секретност

probative служещ за доказателство, доказателствен; ~ fact доказателствен факт; ~ force доказателствена сила; ~ value тежест на доказателството

processioning
1.
подготовка; ~ of documents оформление, подготовка на документи;
2.
инспектиране, проверка (на граници и др.)

procreator родител, създател

procurer
1.
доставчик;
2.
сводник

profit
1.
полза, изгода;
2.
pl. печалба, доход; ~-and-loss account отчет за приходи и разходи; ~ a prendre доход от експлоатация на земя, принадлежаща на друго лице; ~ costs съдебни разноски за печалба (печалбата на адвоката и режийнитe разноски); ~s distribution разпределение на печалбата; ~-related pay (PRP) плащания на база печалба; ~-sharing участие в печалбите; account of ~s иск за печалбите; accumulated ~ натрупана печалба, която остава резерв на дружеството след раздаване на част от печалбата като дивидент на акционерите или съдружниците; clear / net ~s чиста печалба; excess ~s свръх печалба; gross ~s брутен приход; mesne ~s 1) междувременно получените доходи; 2) междувременна печалба; paper ~ очакван доход / печалба; secret ~ s тайни печалби; surplus ~ свръхпечалба, свръхдоходи; undivided ~ неподелени / неразпределени печалби; violent ~s доходи, които са придобити от лице, неправомерно държало чужд имот
;
3.
извличам, получавам полза, облага;
4.
ползвам, възползвам се;
5.
получавам печалба

progress
1.
движение, напредване; an inquiry is in ~ води се следствие; negotiations in ~ висящи преговори; to report ~ парл. прекратявам дебатите;

promoter
1.
покровител, патрон, поддръжник; ~ of charity покровител на благотворително учреждение;
2.
лице, даващо повишение в чин или звание;
3.
подстрекател, инспиратор;
4.
учредител, основател (на акционерно общество); ~'s shares акции на учредителите

pronouncement
1.
обявяване, произнасяне (на решение, присъда);
2.
официално заявление, изявление; ~ of the President изявление на президента; formal ~ официално заявление;
3.
мнение (по някакъв въпрос)

propose
1.
предлагам; to ~ a motion внасям предложение;
2.
издигам кандидатура; to ~ smb. for chairman предлагам някого за председател

proprietor собственик, владелец, притежател, господар, стопанин; joint ~s съсобственик; landed ~ земевладелец; registered ~ регистриран собственик

prospective
1.
без обратна сила (за закон);
2.
перспективен, в бъдеще, евентуален; ~ damages бъдещи щети, евентуални вреди; ~ legislation бъдещо законодателство

protector
1.
защитник; ~ of settlement защитник при разпореждане с имущество;
2.
покровител;

protocolary
1.
протоколен;
2.
формален

provide
1.
грижа се за, снабдявам, обезпечавам (и със средства за съществуване);
2.
предоставям, давам; to ~ military aid предоставям военна помощ; to ~ resistance оказвам съпротива;
3.
предприемам мерки, подготвям се; to ~ against the inflation предприемам мерки против инфлацията;
4.
предвиждам, разрешавам, обуславям; it is not ~d by the law това не е предвидено от закона; the contract ~s for payment in cash договорът предвижда изплащане в брой;
5.
запрещавам, забранявам; the contract ~s against the resale договорът забранява препродажбата;

proviso
1.
условие, уговорка (в договор, закон); trial by ~ условен процес; with a ~ that при условие, че;
2.
ограничение в нотариален акт

proximate най-близък, следващ, непосредствен; ~ cause непосредствена причина; ~ consequence непосредствена последица; ~ damages непосредствени щети; ~ result непосредствен резултат

publicize
1.
разгласявам, давам гласност;
2.
уведомявам, оповестявам;
3.
рекламирам

purchaser
1.
купувач, покупател; ~ for value лице, което плаща възнаграждение за закупено имущество или стоки; ~ for value without notice възмезден купувач без известие; ~ of a note / bill купувач на полица (който купува запис на заповед или менителница от притежателя без неговото джиро); tax ~ купувач при продажба на имущество за неплатени данъци; vendor and ~ summons призоваване на продавач и купувач;
2.
приобретател (освен случаите на наследство); bona fide ~ добросъвестен приобретател; first ~ първи приобретател;
3.
получател на съдебна заповед (в резултат на молба)

purpart дял, част (при делба на имот, имущество, земя и др.)

purpresture присвояване, незаконно ограждане на чужди частни или държавни земи

push
1.
разгръщам (кампания, акция), лансирам (човек), активизирам, развивам (търговия);
2.
предявявам, настоявам за (искания, права, претенции);
3.
насилвам, притеснявам, преследвам, гоня (длъжник); to ~ smb. into an agreement оказвам натиск върху някого за постигане на споразумение