Индекс на статията


Предмет на касационно обжалване. Предели на касационна проверка. Право на касационна жалба и протест

І. Предмет на касационно обжалване.

Когато става въпрос за предмет на касационното обжалване, текстът е един: чл. 346 НПК.- вж.

            Подлежат на проверка:

1. Определенията, с които се прекратява, спира, прегражда пътя на производството- всички определения на въззирния съд (независимо дали е Окръжен съд или апелативен съд)

2. На апелативния съд- всички присъди, с изключение на тези по чл. 78а и всички решения, с изключение на тези, с които се отменя присъдата и се връща делото за ново разглеждане.

3. На окръжния съд- само присъдите, освен тези по чл.78а. Решенията не подлежат на касация

ІІ. Предели на касационна проверка:  чл. 347 НПК

            1. Предели на касационна проверка е легалния израз. В доктрината и практиката – “ревизионното начало”.

            2. Намира ли приложение ревизионното начало в  касационната инстанция?

1)      По отношение частите на присъдата ревизионното начало не намира приложение, защото според чл. 347, ал. 1 – касационната инстанция проверява присъдата само в обжалваната част. Това правило е без изключение.

2)      По отношение лицата, подали жалбата, ревизионното начало не намира приложение, т. к. ВКС отменя присъдата само по отношение на лицата, подали жалбата. Това правило има изключение в ал. 2 – ВКС може и да отмени присъдата по отношение на лице, неподало жалбата, ако е в негов интерес.

3)      По отношение основанията за касация. В НПК няма изричен текст. Затова по аргумент на противното от чл. 347, ал. 1 следва извод, че ВКС може да проверява присъдата и на непосочено основание. След установяване на касационното производство, в продължение на няколко години ВКС  приемаше, че ревизионното начало не намира приложение по отношение на основанията и че ВКС не може да отменя присъдата на непосочено основание. По-късно ВКС прие и практиката му в това отношение е константна, че може да се отменят съдебни актове и на непосочени основания, но само когато непосоченото основание е АПН.

ІІІ. Право на касационна жалба и протест:

1. чл. 349

2. Всичко, което е обяснено за правото на жалба /протест във въззивната инстанция, важи и тук.

3.Различното за касационните жалби и протести е обстоятелството, че тук няма преклудиране, за разлика от въззивните жалби и протести.