Индекс на статията

 

 

І. Международно двойно данъчно облагане.

Произходът на МДДО се свързва с начина, по който държавите организират дан.си системи. За местните си за дан.цели лица държавите предвиждат т.нар. универсален принцип (световен доход и имущество), като обхващат на облагане всички техни доходи или имущества, независимо от това къде се намират, а за чуждестранните лица се предвижда териториален принцип, като се обхващат имуществата и доходите с източник от съответната държава или това е проблем свързан с действието на данъчни норми в пространството по място и спрямо лицата.

Изхождайки от тези два принципа е възможно едно лице да бъде обложено с подобни по вид данъци в две или повече държави. Това е нежелан ефект, възпрепятстващ стопанския обмен и държавите предвиждат мерки за преодоляването му.

От юридическа гледна точка МДДО ще възникне, когато един и същ субект на облагане по повод на един и същ обект на облагане за един и същ период на облагане е данъчно задължен в две или повече държави за подобни по вид данъци (подобни, защото организацията не може да бъде напълно идентична).

От икономическа гледна точка МДДО ще възникне, когато общия размер на данъчното задължение платен и в двете държави ще превиши по размер по-високия данък, установен в държавата с по-високо ниво на облагане (100 единици – 20 в Австрия, 80 в България).

Именно към преодоляване на двойното данъчно облагане в икономическия смисъл са насочени мерките на държавите. Говорим за МДДО при преките данъци, тъй като при косвените данъци с възприемането на принципа, че данъка се дължи в държавата на потребление на стоките се счита, че проблема е преодолян.

ІІ. Способи за избягване на двойното данъчно облагане – ДДО.

Възможни са два вида мерки за преодоляването на проблема:

- мерки на национално ниво

- мерки на международно ниво

1. В нашия ЗКПО проблемът е уреден в чл.14 като за тези случаи е предвиден метода на данъчния кредит (да не се бърка с данъчен резултат). Кредитният метод се състои в това, че при определяне на данъците на местните лица, те ще ползват данъчен кредит или ще имат право да приспаднат платените в чужбина данъци, за всеки идентичен или подобен данък, събран в чужбина (чл.76 ЗДОДФЛ).

Принцип – доходите от чужбина се събират с доходите от страната и се определя дължимия по българското право данък. Не се приспада целия размер платен в чужбина, а се р.приспада съответния български данък, който е относим за доходите от чужбина (не можем да се възстановява платен в друг бюджет данък). В чл.20 ал.4 е регламентирано, че този механизъм се прилага за вяска една държава по отделно и за всеки един доход по отделно.

Това е предвидения метод в националното законодателство и при което нямаме сключена спогодба за избягване на ДДО. Всички държави в националното си законодателство имат предвидени такива методи за случаите, когато това не е уговорено със СИДДО.