Индекс на статията

 

Трудов договор за изпитване

            В зависимост от целта, за която се сключват, трудовите договори биват:

·          Обикновен трудов договор;

·          Трудов договор за изпитване;

·          Трудов договор за ученичество.

Обикновен трудов договор - сключва се за извършването на определена работа срещу заплащане на определено трудово възнаграждение.

Трудов договор за изпитване - чл.70, 71, КТ. Целта е да се провери годността на работника или служителя да извършва определена работа при определени условия. Проверката се осъществява в процеса на изпълнение на работата. Клаузата за изпитване може да бъде в полза и на двете страни. Изпитването се провежда в определен срок - най-много шест месеца. Изпитването през този период трябва да бъде реално, изключват се периодите, когато работникът не изпълнява своята работа.

По време на изпитването между страните съществува нормално трудово право-отношение с всички права и задължения - чл.70, ал.3 КТ. Клаузата за изпитване позволява договорът да бъде прекратен без предизвестие до изтичане на срока. Правото принадлежи на страната, в чиято полза е уговорен срокът. Преценката за прекратяване на договора е окончателна и не подлежи на съдебен контрол, защото изпитването е една оценъчна дейност.

Договорът не е срочен, защото срокът не е прекратително условие. С неговото изтичане договорът не се прекратява - чл.71, ал.2 КТ.

Окончателният договор може да бъде срочен или безсрочен, но при сключването на договора за изпитване, страните трябва да посочат какъв ще бъде неговия вид.

Чл.70, ал.5 КТ - за една и съща работа в едно и също предприятие трудовият договор за изпитване може да се сключи само веднъж.

Договорът за изпитване се сключва само при постъпване на работника на работа.

С изтичане на срока, договорът за изпитване става ex lege обикновен трудов договор за изпълнение на работата, за която е съществувало изпитването.