Индекс на статията

 

 

Трудов договор за ученичество. Трудови договори за допълнителен труд   

В зависимост от целта, за която се сключват, трудовите договори биват:

·          Обикновен трудов договор;

·          Трудов договор за изпитване;

·          Трудов договор за ученичество.

Правната уредба на трудовия договор за ученичество се съдържа в чл.230-233 КТ.

Целта на договора е да се придобие трудова квалификация в процеса на изпълнение на работата.

Чл.230, ал.1 КТ - легална дефиниция на договора за ученичество. Такъв договор може да се сключи за работа, свързана с практически умения, а не знания.

Чл.230, ал.2 и 3 КТ - съдържание на договора. Този договор е трудов, но има и допълнителна клауза да се придобие съответната трудова квалификация.

Особеност на договора е допълнителното задължение по чл.230, ал.1 КТ.

Доколкото при изпълнението на работата ученикът се учи, законът предвижда гаранционно правило за неговото възнаграждение - чл.230, ал.4.

Удостоверяването на придобитата професионална квалификация става чрез изпит - чл.231, ал.1 КТ - теоретико-практически изпит на ученика.

Чл. 231, ал.3 КТ регламентира правото на отпуск, свързано с придобиването на квалификация.

В зависимост от субекта, който сключва трудовия договор от страна на работника или служителя, трудовият договор може да бъде:

·          Обикновен;

·          Групов.

Обикновен трудов договор - чл.61, ал.1 КТ - сключва се между работника или служителя и работодателя. Той действа между работника, който го е сключил и работодателя.

Чл.61, ал.3 - групов трудов договор - сключва се не с отделен работник или служител, а с група работници или служители. Работата се възлага на групата и тя може да я разпределя между членовете си. Цялата група дължи нейното извършване.

Трудовият договор може да бъде обикновен или за краткотрайни услуги.

Обикновеният трудов договор се сключва за изпълнение на постоянна работа.

Чл.114 КТ - договор за краткотрайни услуги. Сключва се за работи от по-малко значение, които не създават трайна ангажираност на работника/служителя. Когато продължаването на работата му не продължава извън определени граници, изпълнението не се зачита за трудов стаж - 5 работни дни или 40 часа месечно.

     В зависимост от броя на трудовите договори за работника или служителя, трудовият договор може да бъде:

·          Основен;

·          Допълнителен.

Правната уредба на основния трудов договор се съдържа в Глава Пета, Раздел Първи от КТ - той е правилото:

·          Когато това е единственият трудов договор;

·          Когато работникът или служителят е страна по повече от един трудов договор. За основен трудов договор се приема този, който предхожда следващия и по който продължителността на работното време е най-голяма.

Допълнителни трудови договори са тези, които се сключват при наличието на основен трудов договор. Възможно е да се сключат допълнителни трудови договори със същия или с друг работодател.

Работникът или служителят може да сключи със своя работодател по основното трудово правоотношение три вида допълнителни договори:

·          Договор за вътрешно заместване: чл.259, ал.1, изр.1 КТ. Заместващият работник/ служител може да ползва всички права и задължения на замествания, включително и на трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Следователно, заместващият има право на по-благоприятно трудово възнаграждение;

·          Договор за вътрешно съвместителство: чл.259, ал.1, изр.2 КТ - работникът не само замества, но изпълнява и своята работа - заплаща му се допълнително трудово възнаграждение;

·          Трудов договор за допълнителен труд - чл.110 КТ. Работата се изпълнява извън установеното работно време. Допълнителната работа не трябва да бъде за същата трудова функция. Работата по допълнителния трудов договор не се зачита за трудов стаж;

Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател - чл.111 КТ. Това е т.нар. "трудов договор за външно съвместителство". Сключва се с работодател, различен от този по основното трудово правоотношение. Не се зачита за трудов стаж.

Ограничение на работното време при полагане на допълнителен труд - не трябва да води до нарушение на междудневната и междуседмична почивка - чл.113 КТ.

Допълнителният труд е забранен за определени категории работници или служители - чл.112 КТ.