Индекс на статията

 

Правната уредба на трудовия договор, като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение се съдържа в Глава Пета, Раздел Първи от КТ. Освен тази изчерпателна уредба, съществуват и три Наредби на МС:

Наредба за работа на лицата, ненавършили 15г. възраст от 1987г. - за непълнолетни под 15г;

Наредба №4 от 1993г. за необходимите документи за сключване на трудовия договор - урежда документите, с които се удостоверяват отделните качества, необходими за сключването на трудов договор. С изрична разпоредба, тази наредба се прилага и за другите основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение - избор и конкурс;

В съответствие с установеното с последните изменения на КТ изискване за регистрация на трудовите договори в НОИ (ДВ, бр.120 от 29.12.2002г., в сила от 2003г.) МС прие Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от КТ (Обн. ДВ, бр.1 от 3.01.2003г., в сила от 2.01.2003г.). Наредбата урежда условията и сроковете за изпращане до НОИ на задължителното уведомление при сключване и изменение на трудовите договори.

Трудовият договор е съглашение между едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице - да осигурява условия за извършването на работата и да плаща възнаграждение.

Трудовият договор е винаги двустранен - чл.64, ал.1 КТ. Той следва да се разграничава от двустранния характер на трудовото правоотношение. (права + задължения);

Трудовият договор е винаги възмезден, по силата на изричната разпоредба на чл.242 КТ. Трудовият договор е възмезден, защото има задължение за разместване на имуществени престации. Това е така, по силата отново на изрична разпоредба - чл.124 КТ. Затова сред минимално необходимите елементи за сключване на трудовия договор е заплащането на трудово възнаграждение (чл.66, ал.1 КТ);

Трудовият договор е винаги комутативен - чл.66, ал.1 КТ. Още към момента на сключване, работникът/служителят знае какво дължи, но и работодателят знае какво и кому дължи;

Трудовият договор е консенсуален. Сключва се в момента на постигане на съгласие между страните, а не със започването на реално изпълнение - чл.63, ал.1 КТ.

Трудовият договор е формален. Той трябва задължително да се сключва в писмена форма. Изискването за форма е ad substantiam (чл.62, ал.1КТ);

Трудовият договор е винаги главен договор. Сключването му не е обусловено от предшестващи, първични отношения;

ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ на трудовия договор.

i.                Трудовият договор е фактор за възникване на трудово правоотношение. Прилага се винаги, когато за възникването на съответното не е необходимо друго основание (напр. срв. изискванията за назначаване на преподавател в СУ и за всички други длъжности във ВУЗ). Като юридически факт, трудовият договор изразява волята на страните да създадат помежду си една правна връзка, свързана с предоставянето на работна сила;

ii.              Трудовият договор е способ за определяне на част от съдържанието на трудовото правоотношение;

iii.             Трудовият договор следва да се разграничава от трудовото правоотношение. Понякога под понятието "трудов договор" се разбира не само трудовия договор, но и трудовото правоотношение (това се среща дори и в законодателството). Тези понятия обаче, не са синоними. Трудовото правоотношение е последица, която възниква в резултат от сключването на трудовия договор. Трудовият договор следва да се различава от симулативните договори, които се използват за прикриване на трудовото правоотношение. разликата е в предмета на дължимата престация, дължи се полагане на жив труд, на зависим труд. Облигационните договори имат за предмет престирането на определен резултат (изработка, поръчка).

Втората разграничителна черта е зависимият характер на труда. Създаденото от трудовия договор правоотношение е трудово правоотношение по полагането на зависим труд - работата се изпълнява при определени условия, на определено място, по установен ред. При облигационните договори изпълнителите са независими, свободни в действията си.

При облигационните договори няма защита на служителя. Поради това КТ свързва заобикалянето на закона с важни правни последици - чл.74, ал.1 КТ, във връзка с чл.1, ал.2 КТ и чл.26, ал.3 ЗЗД. Тези договори се обявяват за недействителни поради симулация. Чл.405а, ал.1 КТ - в тези случаи Инспекцията по труда обявява договора за трудов. Актът е Постановление, което се връчва на страните по трудовото право-отношение.