Индекс на статията

 

Специална закрела на труда на лицата с намалена трудоспособност

Идеята на тези специални правила е да се опазва здравето и остатъчната работоспособност на тези лица, като в същото време се използва тази остатъчна работоспособност.

Правна уредба. чл.51 ал. Конституцията – особена закрила за лицата с физически и психически увреждания; глава ХV раздел 3 КТ; Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите; Наредба за трудоустрояване; Наредба №5 за болестите, при които боледуващите от тях, имат особена закрила съгласно чл.333 ал.1 КТ; Наредба №8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност.

Специалната закрила се изразява в:

-   право на трудоустрояване – чл.314-317 КТ; Наредба за трудоустрояване,  Наредба №8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност. Основание за трудоустрояване е и СПИН. Трудоустроените работници също така могат да полагат извънреден и нощен труд само с изрично тяхно съгласие /чл.140 ал.4 т.4 и чл.147 ал.1 т.4 КТ/.

-   тази категория работници имат право на удължен платен годишен отпуск – чл.319 КТ / това право принадлежи само на лица, на които е призната група инвалидност/.

-   относно труд. възнаграждение – чл.320 ал.2 КТ. При трудоустрояването, ако работникът е получавал на старата работа по-високо възнаграждение има право на обезщетение за разликата. Съгласно чл.53 от Кодекса за задължително обществено осигуряване разликата се изплаща от общественото осигуряване. Това правило се отнася само до трудоустроените, на които не е призната степен инвалидност /инвалидите получават пенсия/.

-   съгласно чл.12-16 от Наредбата за трудоустрояване трудовите норми в специализираните предприятия за инвалиди се коригират в сравнение с труд. норми за здрави работници.

-   съществува забрана за лица, страдащи от определени болести да извършват определени работи, макар и да не са с намалена работоспособност. Това е поради здравните противопоказания и уредбата е в Наредба №3 за задължителните медицински прегледи.

-   има относителна забрана за уволнение. В чл.333 ал.1 т.2 е регламентирано уволнението на всички трудоустроени. В чл.333 ал.1 т.3 е относно уволнението на работници, боледуващи от определени болести, без да са трудоустроени. Болестите са изброени изчерпателно в Наредба №5 за болестите, при които боледуващите от тях, имат особена закрила съгласно чл.333 ал.1 КТ.