Индекс на статията

 

Специална закрила на труда на жените

Основанието за въвеждането на специална закрила за жените е в анатомо-физиологичните е биологичните особености, свързани с детеродното им способност.

Правна уредба.

Международни актове: Конвенция №3 на МОТ за закрила на майчинството /1919 г./; Конвенция №199 относно закрилата на майчинството /2000 г. тази конвенция е ратифицирана, но още не е влязла в сила. Очаква се това да стане до края на 2003 г./, чл. 25, ал. 2 от ВДПЧ, чл. 8 ЕСХ – спец. Защита на трудещите се жени преди и след раждането.

Вътрешна уредба. чл.47 ал.2 Конституцията – жената майка се ползва от особена закрила на държавата; Глава ХV раздел 2 КТ; гл ІІІ раздел 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските; Наредба №7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени; Наредба №11 за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени.

Съществува разделение – спечиална закрила за всички жени и специална закрила на определена категория жени.

Специална закрила на всички жени. Основанието е в анатомо-физиологичните особености на жената. Закрилата се изразява в:

-   установяване на забрана за извършване на тежки и вредни работи – чл.307 ал.1 КТ. Тези работи са изброени изчерпателно в Наредба №7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени. Нарушаването на тази забрана води до недействителност поради противоречие със закона.

-   въвеждане на по-ниски пределни норми за физическо натоварване.

-   въвеждане на изискване за обзавеждане на лични стаи за хигиена – чл.308 КТ и Наредба №11 за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени. Задължението е за работодател, при които работят повече от 20 жени. – стаите имат умивалници, тоалетни, съблекални, сешоар, сапун, салфетки и др. Работодателят трябва да отдели финансови средства за обзавеждането им

Специална закрила на определена категория жени. Тук се отчита наличието на допълнително качество на жените – бременни, жени с малки деца, жени, чиито мъже отбиват редовна военна служба.

І За бременни. Специалните правила се прилагат от медицинското установяване на бремеността до раждането /или съответно до аборта/.

-   забрана за извършване на тежки и вредни работи от бременни – чл.307 КТ, като списък с работите има в Наредба №7 раздел 3.

-   трудоустрояване по чл.309 КТ. Необходимо е да са налице две кумулативно съществуващи предпоставки – бременост и извършване на неподходяща работа. Формите на трудоустрояването са или преместване на друга работа, или облекчаване на условията.Гаранции за упражняване правото на трудоустрояване – специално работно място – чл. 315 КТ и до изпълнение на предписанието има право на обезщетение. Има право на обезетение и ако след трудоустрояването получава по ниско възнаграждение – чл. 309 КТ и 48 КСО

-   въведена е относителна забрана за командироване – чл.310 КТ. Съображението е, че с командироването се променя и пребиваването /жената няма да може да отиде на преглед при своя гинеколог и т.н./.

-   относно работното време е въведена абсолютна забрана за полагане на нощен /чл.140 ал.4 т.2/ и извънреден труд /чл.147 ал.1 т.2/.

-   въведено е задължение за работодателя да обзаведе стая за лична хигиена и почивка на бременните. Стаята за почивка е отделна от стаята за лична хигиена.

-   отпуск за бременност и раждане – чл.136. Размерът е 315дни за всяко дете, от които 45 дни преди раждането. В нашето законодателство не съществува изискване за предварителен труд. стаж, за разлика от повечето държави.

-   чл.333 ал.1 т.1 въвежда относителна забрана за уволнение на бременни. Относителна – защото се отнася до определени основания /едностранно прекратяване/ и защото може да бъде преодоляна с предварително разрешение от Инспекцията по труда. От момента на започване на отпуска за бременност и раждане до неговото приключване забраната за уволнение е абсолютна.

ІІ За майки с малки деца. Основание за въвеждането на специална закрила е стремежът да се опази женският организъм поради кърменето и да се предостави социалната възможност на жената да се грижи за детето си.

-   забрана за тежки и вредни работи – чл.307 КТ. Тази забрана се отнася само до жените, които сами кърмят детето си /не и за тези, които го хранят изкуствено/. Забраната се прилага, докато се кърми. Обикновенната продължителност е 8 месеца, освен ако здравните органи не предвидят по-дълъг срок.

-   трудоустрояване. То е същото, като при бременните жени.

-   забрана за командироване – чл.310 ал.2 КТ. Тази забрана обаче е относителна. Командироването е разрешено с писмено съгласие на работничката.

-   относно работното време е въведена абсолютна забрана за майките с деца до 3 години да полагат нощен и извънреден труд. За майките с деца от 3 до 6 год. и за майките, които се грижат за дица-инвалиди тези забрани са относителни /т.е. разграничението се прави въз основа но възрастта и здравословното състояние на детето/.

-   относно отпуските – чл.163-166 КТ те са субективно право на работничката, като и платените и неплатените се зачитат за трудов стаж. Чл.168 относно допълнителния платен годишен отпуск – при измененията от март 2001 това право от субективно е променено в правна възможност. Отпуските се ползват с предимство през лятото.

-   право на надомна работа – чл.312 КТ /която се извършва в дома на работничката/. Ако работодателят не може да й предостави такава работа, работничката има право да работи надомно за друг работодател, като основният е длъжен да й предостави за този период неплатен отпуск.

-   относно уволнението съществува относителна забрана за уволнение до навършване на 3 год. възраст на детето по силата на чл.333 ал.1 т.1; 333 ал.5 КТ.

-   Относителна забрана за нощния и извънредния труд – чл. 140, а. 4 , т. 3 КТ

 

ІІІ Работнички, чиито мъже отбиват редовна веонна служба. Основание за въвеждане за специална закрила е, че жената няма други доходи. Ето защо законодателят въвежда относителна забрана на такива жени в чл.333 ал.1 т.1 КТ.