По реда, описан в съдържанието на тази статия се прехвърля собственост върху:


-          Регистрирани автомобили;
-          Регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона;
-          Регистрирани колесни трактори;
-          Регистрирани мотоциклети с обем на двигателя над 350 куб. см.

        Собствеността се прехвърля в нотариално производство, чрез писмен договор с нотариална заверка на подписа. Прехвърлянето може да бъде възмездно /продажба/ или безвъзмездно /дарение/.

         За да прехвърли МПС, собственикът му следва да е дееспособен. В случай, че същият не е навършил пълнолетие или е недееспособен поради поставяне под запрещение, прехвърлянето/придобиването става чрез законния представител /родител, настойник, попечител/. В тези случаи е необходимо и разрешение от районния съд по местоживеене на собственика.

         Добре е предварително да бъде уговорен час при нотариус за сключване на договора. В повечето случаи самият нотариус ще насочи страните за събирането на необходимите документи. А те са:

         Необходими задължителни документи:

1.      Писмен договор за покупко-продажба на МПС. Изготвянето на проекта на договора е добре да бъде извършено или поне съгласувано с адвокат;

2.       Документ за собственост на продавача. Може да бъде договор за прехвърляне на МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/ или свидетелството за регистрация, ако в него е вписан собственикът-продавач. Регистрационната процедура пред МВР е задължителна след придобиване правото на собственост върху МПС. В повечето случаи нотариусите ще откажат да извършат прехвърлянето ако продавачът се легитимира като собственик само въз основа на договор за продажба. В тези случаи продавачът ще трябва първо да регистрира МПС-то на свое име за да може да прехвърли собствеността върху него.

3.     Документ за платен местен данък по чл. 44 от ЗМДТ. Подава се декларация и данъкът се заплаща в териториалната данъчна дирекция по постоянния адрес на лицето или седалището на фирмата, чиято собственост е въпросното МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/. Този данък облага придобиването на МПС-то като имущество.

4.       Документ за платен от продавача данък върху МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/ до момента, в който се прехвърля собствеността /чл. 52 от ЗМДТ/. Това е данъка на самия автомобил. Ако данъкът е платен до края на календарната година, купувачът не дължи данък върху превозните средства. В случай, че данъкът не е заплатен до края на годината, купувачът е длъжен в двумесечен срок от прехвърлянето да подаде декларация в общината по местожителството си /респ. седалището си/ за притежаването на МПС и да заплати данъка за съответните месеци. В случай, че МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/ е придобито по наследсвто, срокът за декларирането му е 6 месеца;

5.      Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл. 264, ал. 2 ДОПК.


6.      Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец /само за физически лица/. Ако продавачите или купувачите са съпрузи, подават обща декларация;

 

         Други документи, които могат да бъдат изискани:

  • Когато истинският собственик не присъства на място в кабинета на нотариуса

1.     Пълномощно. В пълномощното следва да бъде описано МПС, което предполага изготвянето му от юрист. Пълномощното следва да бъде с нотариално заверен подпис;

2.     В случай, че сделката се извършва от законен представител на физическо лице, се представя документ, доказващ неговите правомощия (акт за раждане на непълнолетния или малолетния)

  • Когато МПС е собственост на починало лице:

1.       Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;

  • Когато МПС е съпружеска имуществена общност:

1.       Препис от акт за граждански брак. Необходимо е съпрузите да се явят лично пред нотариуса, а ако единият съпруг отсъства, следва да се представи нотариално заверено пълномощно.

  • Когато в сделката участва юридическо лице:

1.       Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания. Когато в кабинета на нотариуса се явява лице, което няма представителна власт по отношение на юридическото лице /не е управител за ООД-то например/, се представя пълномощно от съответния представителен орган.


         Документи, които нотариусът може да поиска:


1.       Удостоверение за застрахователна стойност, издадено от застрахователна компания;
 
         Дължими данъци и такси:

  • Местният данък се заплаща се преди прехвърляне на МПС. Подава се данъчна декларация от купувача или продавача, в зависимост от това какво е уговорено, в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес /респ. седалището на лицето, съгласно чл. 45 и чл. 49 от ЗМДТ. Данъкът е в размер на 2 % от застрахователната стойност на автомобила, ремаркето, трактора или мотоциклета. Обикновено този данък се заплаща от купувача.
  • Нотариалната такса се определя на основа по-високата между уговорената в договора продажна цена и застрахователната стойност на МПС. По-горе в изложението стана дума за това, че нотариусът може да изиска застрахователна оценка на МПС. Това ще стане именно за да може коректно да се определи размерът на дължимата нотариална такса.

         Нотариусът ще провери самоличността на страните, представителната им власт и наличието на законови пречки за извършване на сделката. Той ще прегледа документите, вкл. данъчните документи, предложения проект на договора и ще провери собствеността върху МПС. За заверката на подписите нотариусът ще изиска документи за самоличност на лицата, явили се в кабинета му.

        Регистрация на новопридобитото МПС

Приобретателят следва в двуседмичен срок да регистрира МПС като представи копие от договора за продажбата. Въз основа на молбата, ще му бъде издадено ново свидетелство за регистрация на негово име. Когато продавачът има различно местожителство от купувача, първият следва в двуседмичен срок от продажбата да представи в службата, регистрирала МПС /за автомобилите КАТ/ копие от договора.

      Плащане на данък за МПС

      Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

Текстът на декларацията, когато става въпрос за лек автомобил /бланка/;

Текст на декларацията, когато става въпрос за друг вид МПС /бланка/

     Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. При подаване на декларацията се представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство. Още за декларацията можете да прочетете ТУК.