Купили сте си автомобил наскоро? Знаете, че той се облага с данък и трябва да го декларирате, но не знаете къде и как става това? Отговорите на тези въпроси ще получите в последващото изложение.

Законът задължава лицата, които са придобили лек автомобил да подадат декларация по чл. 54 от ЗМДТ в 2-месечен срок от придобиването.

Кога се подава декларацията?

При придобиване на автомобил по наследство декларацията се подава в 6-месечен срок от придобиването и по наследство.

За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

Къде се подава декларацията?

Декларацията се подава в ДП/ТДД по постоянния адрес на лицето, съответно по седалището му /за юридически лица/, като посочи в нея фактите и обстоятелства, отнасящи се до изчисляването на дължимия данък.

За чуждестранни лица, които нямат постоянен адрес, съответно седалище, на територията на страната, декларациите се подават в ДП/ТДД по регистрацията на лекия автомобил. 

С декларацията се представя и документа за платен данък при придобиването на превозното средство.    

При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава. В тези случай се представя и документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.

Инвалидност

Освободени са от данък собствениците на автомобили с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и автомобилът е с обем на двигателя до 1.8 куб. см и с мощност до 100 конски сили. За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл. , снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

Тези обстоятелства се отбелязват в декларацията.

Прекратяване на собствеността върху автомобила /продажба, бракуване, кражба и др./

При прекратяване собствеността върху автомобила, следва да бъде подадена друга декларация /текст на декларацията/,  с която да се декларира промяната в обстоятелствата.