Индекс на статията

 

 Административнонаказателна отговорност

Правна уредба

Съдържа се в чл.413-416 КТ и чл.22 ЗУКТС. Тя е специална по отношение на общата уредба на ЗАНН.

Предпоставки

Административнонаказателната отговорност (АНО) е свързана с две групи въпроси - материалноправни и процесуалноправни (вж. впр. 92). Материалноправните въпроси обхващат съставите на административно нарушение. Обединяват се в четири групи според обекта:

Нарушаване правилата на ЗБУТ – чл.413 (1) КТ. Това нарушение е изведено на първо място поради високата лична и обществена ценност на засегнатите интереси – живота, здравето, работоспособността:

§          Нарушаването им от работника/служителя – от всеки обикновен работник/служител, без работодателя и длъжностните лица. Неспазването на правилата за осигуряване на ЗБУТ е изпълнително деяние – винаги виновно. Наказва се с глоба. Други административни наказания не са предвидени – глобата в най-голяма степен отговаря на характера на нарушението. Това нарушение има квалифициран състав – чл.413 (3), т.1 КТ – повторност на деянието (повторно нарушение от същия вид в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление).

§          Нарушаването им от работодателя или длъжностно лице – чл.413 (2) КТ. Това също е изпълнително деяние – неосигуряване на ЗБУТ. Представлява неизпълнение на специфично задължение на тези лица.

Нарушаване на други правила – чл.414. Нарушението включва два състава – обикновен и квалифициран при повторност. Субекти са работодателят или длъжностни лица. Обект е нарушаването на правната уредба извън правилата за осигуряване на ЗБУТ – работно време, форма на трудовия договор, отпуски, социално-битово обслужване. Предвиждат се глоби.

Нарушаване на ЗУКТС – в чл.22 (1) ЗУКТС изчерпателно са изброени 9 правонарушения, които се наказват с глоба:

§          Работниците или техният представител са длъжни да уведомят писмено работодателя или неговия представител най-малко 7 дни преди началото на стачката, да посочат нейната продължителност и органа, който ще ръководи стачката – чл.11 (3) ЗУКТС;

§          Работниците могат без предварително уведомяване да обявят предупредителна стачка, която не може да продължава  повече от един час – чл.11 (5) ЗУКТС;

§          Стачкуващите работници не могат да предприемат действия, с които пречат или създават допълнителни затруднения за нормалното протичане на дейности извън трудовите им задължения – чл.12 (2) ЗУКТС;

§          Участието в стачка е доброволно. Никой не може да бъде принуждаван да участвува или да не участвува в стачка – чл.13 (1) ЗУКТС;.

§          Забранява се създаването на пречки или затруднения на работниците, които не участвуват в стачката, да продължат работата си – чл.13 (2) ЗУКТС;

§          Работниците и работодателят са длъжни с писмено споразумение да осигурят условия за осъществяване през време на стачката на дейностите, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за: 1. задоволителното комунално-битово и транспортно обслужване на населението и за спиране на телевизионните излъчвания и радиопредаванията; 2. нанасяне на непоправими вреди върху обществено или лично имущество или природната среда; 3. обществения ред – чл.14 (1) ЗУКТС;

§          Забранява се блокирането на стачните фондове по време на стачка – чл.18 (2) ЗУКТС;

§          След обявяване на стачката и през времето, докато трае законна стачка, работодателят не може да преустановява дейността на предприятието или на част от него и да уволнява работници с цел да: 1. предотврати или преустанови стачката; 2. осуети удовлетворяването на предявените искания – чл.20 ЗУКТС;

§          По време на законна стачка работодателят няма право да приема на работа нови работници на мястото на стачкуващите … - чл.21 ЗУКТС

Нарушения, засягащи дейността на контролен орган – чл.415 КТ. Разгледани са две групи нарушения:

§          Нарушение на задължително предписание на контролен орган – субект може да е всеки, неспазил предписанието. Това е изпълнително деяние – неизпълнение. Наказва се с глоба от 250-2000 лв.

§          Създаване пречка на контролен орган – субект на отговорността е работодател или длъжностно лице. Изисква се умисъл. Наказанието е глоба в размер 1000-5000 лв.