Индекс на статията

 

Понятие и видове отговорност

Нарушаването на законите, които регулират ТрПО, или на подзаконов акт, издаден за тяхното прилагане, може да се изрази в различни видове правонарушения: граждански, дисциплинарни, административни, престъпления. В зависимост от вида на престъплението възникват и съответните отговорности. Всяка от тях има свое основание, лице, предпоставки, ред за налагане, санкции.

§          Дисциплинарна отговорност – вж. впр. 43

§          Наказателна отговорност – за нарушения на ТрПО, които са въздигнати в престъпления по НК. Има няколко състава: чл.136 – злепоставяне; чл.134 – причиняване на смърт, тежка или средна телесна повреда поради професионална непредпазливост; чл.172 (1) и (2) – престъпления срещу трудови права на гражданите.

§          Административнонаказателна отговорност – уредена в ЗАНН, но с редица особености за ТП - вж. впр. 91

Общи бележки

Всички видове юридическа отговорност, познати в правото, могат да бъдат използвани при нарушаване на правната уредба по ТрПО. Това е така, поради високата социална ценност на благата, които тази уредба защитава.

Общо определение на понятието за нарушаване на трудовото законодателство не съществува. Уредени са отделните правонарушения. Основен белег на нарушаването на трудовото законодателство е общия обект на посегателство при различните отраслови правоотношения, а именно – правната уредба на ТрПО.

Съотношението между отговорностите се проявява като отношение на кумулация и конкуренция между различните видове юридическа отговорност:

§          Кумулират се дисциплинарна + имуществена + АНО, както и дисциплинарна + имуществена + наказателна отговорност. Възможно е кумулиране, както между три юридически отговорности, така и по двойки – дисциплинатна и имуществена, дисциплинатна и АНО, имуществена и наказателна. Това правило е двукратно потвърдено в КТ – чл.186 и чл.203 КТ.

§          Конкурират се, т.е. изключват се една-друга, само наказателната и АНО, тъй като се отнасят до еднотипни нарушения, но с различна степен на обществена опасност.