Индекс на статията

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

Административното нарушение е деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно (вина – психическо отношение на лицето към неговото собствено поведение и неблагоприятните последици, които произтичат от него) и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

По своето съдържание АН разкрива две страни:

1.                               обективна – белези:

À) деяние – може да бъде само човешко, изразено в действие или бездействие;

Á) противоправност – представлява противоречие на деянието с предписанията на определена АПН;

Â)   насоченост – накърняват реда в държавното управление и се изразяват в неспазване на установения административен режим, който осигурява нормалното протичане на управленските отношения;

Ã)  наказуемост – наказват се с административно наказание, наложено по административен ред, посочен в ЗАНН.

2.                               субективна – обхваща:

À) вината – тя има две форми:

-          умисъл – лицето съзнава, че извършва нарушение и свързаните с него вредни последици и въпреки това е желаело тяхното настъпване. Бива пряк и косвен умисъл;

-          непредпазливост – деецът не е познавал и не е желаел настъпването на вредните последици от своите действия, но все пак е могъл и е бил длъжен да ги предвиди. Бива небрежност и самонадеяност.

Основен принцип в Административното наказателно право е, че без вина няма отговорност.

Á) мотиви и цели – могат да играят роля на смекчаващи вината обстоятелства и имат отношение при определяне на съответно наказание.

 

За да е на лице АН, е необходимо неговото съдържание да обхваща всички елементи от обективната и субективната страна. Отсъствието на който и да е от тях води до отпадането на АНО. Приготовления на АН не се наказват.

Принудителни административни мерки се налагат за предотвратяване и прекратяване на АН. Те биват: превантивни, придружаващи, преустановителни и възстановителни.