Индекс на статията

 

Понятие

Трудовата дисциплина е уредена от КТ в три аспекта:

§Съвкупност на всички задължения на работника/служителя по индивидуалното ТрПО – в този смисъл понятието за трудова дисциплина се извлича от чл.186 КТ. Няма значение източника на задължението – НА, вътрешен акт в предприятието, споразумение между страните по индивидуалното ТрПО и т.н.

§Начин на изпълнение на трудовата функция – чл.124 КТ. Тук става дума за спазване на техническите и технологични правила. Задължението за спазване на трудовата дисциплина по чл.124 КТ определя качествената страна на възложеното изпълнение – как да се изпълни. Изисква се добросъвестно изпълнение.

§Подчиненост на работника/служителя на работодателя – основава се на чл.126, т.7 КТ. Подчинеността на работника/служителя отразява разпоредителните правомощия на работодателя в трудовия процес. Законът дава това предимство на работодателя, тъй като евентуалните загуби от трудовия процес, както и професионалния риск от увреждане на работната сила, са за негова сметка – правен принцип.

Нарастващият брой заети работни места изисква координация и контрол на големи групи хора. Общественото значение на трудовата дисциплина е да гарантира ред и организираност на трудовия процес.

Правна уредба

Трудовата дисциплина е обект изцяло на вътрешното законодателство. В РБ уредбата е предимно на законово равнище: Глава VI и Глава IX КТ; специални закони – Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за ЖП трансорт, ЗНЗ, ЗСВ, ЗОВС, ЗВО; актове на МС – Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията 1987г. – установяват общи изисквания за осъществяване на трудовия процес и дисциплинарна отговорност за нарушаването им.

Правилник за вътрешния трудов ред

Основава се на закона – чл.181 КТ - вътрешен акт на предприятието, издаден от работодателя. Това правомощие на работодателя не изключва изискването на чл.37 КТ да бъдат поканени представители на синдикатите при обсъждане на правилника.

Правилникът за вътрешния трудов ред конкретизира общо установените задължения на работниците/служителите съобразно особеностите на предприятието – чл.126, т.7 КТ. Освен това той може да установява и първична уредба на неуредени от закона права и задължения на страните по индивидуалното ТрПО (напр. приемно време на работодателя). Правилникът трябва да бъде съобразен със закона и валидния за работодателя КТД.

Субекти

Поради особения характер на института към него е приложен императивния метод на регулиране – страните не могат да се отклонят от предписаното. Субект на задължението за трудова дисциплина е работникът/служителят – чл.124 КТ.

Съдържание

То е установено в чл.124 и чл.186 КТ и включва всички задължения на работника/служителя по ТрПО. Задължението е единно, макар и кмплексно – спазването на трудовата дисциплина означава изпълнение на всички задължения на работника/служителя. Неизпълнението на кое да е от тях е нарушаване на трудовата дисциплина. Регламентирани са две групи задължения на работника/служителя:

§          Задължения при полагане на труда – чл.126 КТ. Някои от тях са свързани с изпълнението на трудовата функция на самия работник/служител - чл.126, т.2-3 и сл. КТ. Други задължения от тази група предполагат изпълнение не само на личната трудова функция, но и тази на останалите работници/служители – чл.126, т.10-11 КТ.

§          Задължения извън трудовия процес – чл.126, т.9 КТ – конфиденциалност, добро име на предприятието и т.н.

При изпълнение на задълженията си по ТрПО работникът/служителят е подчинен на своя работодател – чл.126, т.7 и чл.127 (1), т.5 КТ. Работодателят е оправомоцен да дава на работника/служителя указания за правата и задълженията му, за безопасните и здравослови условия на труд, за вътрешния трудов ред. На първо място това се обуславя от единното, общо ръководство на трудовия процес. От друга страна не е възможно нормативно регулиране на целия трудов процес – КТ и вътрешният трудов ред дават само рамката, а конкретните задачи се поставят от работодателя.

Съществуват способи за стимулиране на трудовата дисциплина – такива са наградите и отличията.

Подчинеността на работника/служителя спрямо работодателя е само организационна. Тя има определени граници. Работникът/служителят дължи подчинение в рамките на конкретното ТрПО. Той не е длъжен да изпълнява разпореждания, които не произтичат от трудовата му функция. Работникът/служителят има задължението да изпълни само това нареждане във връзка с ТрПО, което е законно и за което са осигурени здравословни и безопасни условия на труд – чл.283, изр.1 КТ. Освен това, задължителна е само тази заповед, чието изпълнение е реално възможно.