Индекс на статията

Понятие

Професионалната квалификация е необходимата степен на знания и умения, чрез които става възможно извършването на определена дейност в общественото разделение на труда (ОРТ); изразява равнището на подготвеност на работника или служителя за изпълняване на трудовата функция. Решение на ВС прибавя към дефиницията и делови качества.

Цялата обществена дейност се крепи на труда – това е посочено и в двете предишни конституции. Съществуването на всички блага предполага осъществяване на различни трудови дейности. Следователно професионалната квалификация изразява равнището на подготвеност на работника/служителя за изпълнение на трудовата му функция.

Професионалната квалификация на първо място се определя от професията и специалността на работника/служителя и показва в коя област от ОРТ работника/служителя може да полага работната си сила. Професията е съвкупност от знания и умения за изпълнение на определен вид работа в ОРТ. Професиите у нас, както и в други държави, са определени в Национален класификатор на професиите. По своето съдържание това е национален списък на професиите, който показва и разделя професиите на специалности. Издава се и се обновява от МС.Националеният класификатор на професиите е задължителен за работодателите.

Специалността представлява съвкупност от знания и практически навици, необходими за изпълняването на определена трудова функция в рамките на определена професия. Специалността е по-тясно понятие от професията, което очертава обособен вид трудова дейност, извършвана от работника/служителя. Професионалната квалификация включва равнишето на специални знания в определен област, разкрива трудовата дейност в дълбочина, изразява осъзнатите представи за същността на работата. Знанията могат да бъдат теоретични и практически. Теоретичните знания се натрупват чрез образованието в учебни заведения. За да бъдат правно значими, те трябва да се докажат по определен в закона ред. Практическите знания се придобиват както в учебния процес, така и в процеса на работа.

Освен знания, професионалната квалификация изисква и умения. Уменията са личните способности за извършване на трудовите операции. Следователно същината на трудовата дейност се определя преди всичко от уменията. Когато уменията съвпадат със знанията, те образуват необходимата професионална квалификация.

Професионалната квалификация е изрично закрепена в НА. Лицето трябва да достигне определена степен на професионална квалификация, за да заема съответна длъжност (напр. съдия по ЗСВ) и да упражнява определена трудова функция. Обществената функция на професионалната квалификация е насочена към създаване на възможности за високопроизводителен и ефикасен труд, осъществява се производствено икономическата функция на труда.

Правна уредба

Конституционна: чл.48 (3) КТР – право на свободен избор на професия; чл.53 (6) КТР – задължение на държавата да създава условия за професионално обучение и професионална квалификация.

Текущо законодателство: Глава XI КТ и Глава VII на Закон за насърчаване на заетостта (ЗНСЗ); множество подзаконови актове, които уреждат изпълнението на дейности, представляващи повишена обществена опасност; закони извън трудовото законодателство – Закон за народното здраве, Закон за лечебните заведения, Закон за енергетиката и т.н.

Правна характеристика

Професионалната квалификация е сложен институт на трудовото и административното право. Разглеждаме я, доколкото е свързана с ТрП.

Преди всичко професионалната квалификация има значение при възникване на трудовото правоотношение. Тя засяга ТрПО в три насоки:

§Професионалната квалификация е предпоставка за встъпване в ТрПО, защото е необходимо условие за осъществяване на вид работа. В чл.1, т.2 Наредба №4 за необходимите документи за сключване на трудов договор документът за квалификация е посочен на второ място след личните документи. Професионалната квалификация е предвидена изрично като предпоставка за възникване на ТрПО в нормативни актове (напр. ЗНЗ – как се става лекар). Освен в НА, професионалната квалификация може да се съдържа и в длъжностната характеристика.

§Проверка за наличие на професионална квалификация – законодателството предвижда две форми за проверка и съпоствака между удостоверената в документ и фактическата професионална квалификация на работника/служителя. Това са трудовият договор със срок за изпитване и конкурсът.

Трудовият договор за изпитване (чл.70-71 КТ) е допустим за всеки вид работа, независимо от степента на необходима квалификация. Ако договорът не бъде прекратен до края на изпитателния срок, това автоматично означава, че лицето отговаря на критериите за работата (изключение от принципа, че мълчанието е знак за съгласие).

Конкурсът, като друго основание за възникване на ТрПО, е уреден в чл.89-97 КТ. Прави се предварителна оценка на професионалната квалификация на кандидатите, предварителна съпоставка на фактическата степен на техните знания и умения и изискваните за съответната длъжност. Преценката се извършва не от работодателя, а от специално назначени за това лица, изпълняващи волята му. Необходимо е те (кои) да притежават по-високи или поне съответстващи на минимума умения за съответната длъжност.

§Допълнителни условия за придобиване на квалификация за знания и умения по съответните правоотношения - тук не става дума за трудовите отношения в тесен смисъл по чл.1 (1) КТ, а за правоотношения в широк смисъл, целящи постъпването на работа. Когато лицето не притежава знания и умения за конкретната работа, за да ги придобие, е необходима професионална квалификация. Получаването на професионална квалификация в този случай се урежда на договорна основа. Договорите биват три вида: договор за ученичество – чл.232-242 КТ; договор за придобиване на професионална квалификация – чл.229 и чл.237 КТ – предмет на договор е придобиването на квалификация, каквато лицето не притежава; договор за повишаване на професионалната квалификация – чл.234-235 КТ.

§Договор за чиракуване –чл. 45 – 49 Закон за занаятчиите – чирак – работейки лицето придобива квалификация за трудови функции, за които се изисква повече практически умения – зидар, резбар. ..Тр. квалификация се удостоверва с изпи

Съобразно условията на договора за ученичество, ученикът придобива определена професионална квалификация в процеса на работа. Този способ се прилага за професии, които не изискват толкова квалифицирана работа. Договорът за ученичество е особен вид трудов договор – придобиват се знания и умения, като се престира работна сила. Той е предпоставка за сключване трудов договор на общо основание – чл.232 (1) КТ.

Освен при възникване на трудовото правоотношение професионалната квалификация има значение и в процеса на изпълнение на ТрПО.

§            При определяне размера на трудовото възнаграждение – за по-висока степен на квалификация се получава повече от минималната работна заплата.

§            Това е една от гаранциите при едностранна промяна на ТрПО – чл.120 (2) КТ – при престой възлагането на друга работа на работника/служителя се извършва с оглед професионалната му квалификацията му.

Професионалната квалификация играе роля и при прекратяването на трудовото правоотношение. Тя лежи в същината на три основания за прекратяване на ТрПО:

§            Липса на качества за изпълнение на работата по ТрПО – чл.328 (1), т.5 КТ. Причината тук няма значение. Липсата на качества е винаги въпрос на конкретна преценка.

§            Липса на образование или професионална квалификация – чл.328 (1), т.6 КТ. Това е едно формално основание, тъй като законът не се интересува от фактическите качества, значение имат формалните основания за заемане на определена длъжност.

§            Промяна на изискванията за заемане на длъжността – чл.328 (1), т.11 КТ. Тук не става дума само за определено образование, промяна може да настъпи и за друго изискване за изпълнение на работата.

Не на последно място, освен основание за прекратяване на ТрПО, професионалната квалификация служи и като гарант срещу уволнение по чл.329 КТ. Предимство за оставане на работа при подбор имат по-високо квалифицираните работници/служители. Уволнението би могло да се избегне и чрез преквалификация.