Народното събрание окончателно прие промените в Търговския закон. С брой: 82, от 16.10.2009 г. се приема така дълго дискутираната промяна, определяща два лева капитал за регистрация на ООД/ЕООД. Очакванията са, че предприемачите и бизнесът ще се активизират вследствие тази промяна, но дали това ще стане факт е въпрос на време. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

ЗАКОН
за изменение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г. и бр. 12, 23, 32 и 47 от 2009 г.)


§ 1. В чл. 115, т. 4 изречения второ и трето се заличават.
§ 2. В чл. 117 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „5000“ се заменя с „2“, а думите „10 лева“ се заменят с „1 лев“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „1“.
§ 3. В чл. 119, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „най-малко 35 на сто“ се заменят с „установения в закона минимум“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 2 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Законопроекта и мотиви за изменението и допълнението можете да прочетете в прикачените файлове:

 Промяната е на страница 17

 

Attachments:
Download this file (Durjaven vestnik_16.10.2009.pdf)Държавен вестник: 16.10.2009[Държавен вестник: 16.10.2009]2306 kB
Download this file (Zakonoproekt_i_Motivi_TZ.pdf)Законопроект и мотиви за изменение и допълнение на ТЗ[Законопроект и мотиви за изменение и допълнение на ТЗ]75 kB