На 06 февруари 2009 г. в Държавен вестник бе обнародвана Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Същата влиза в сила на 07.05.2009 г. Стопаните на съществуващите площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2013 г., но до 31 декември 2009 г. те следва да одобрят план-график на дейностите, които планират да извършат за постигане на съответствие с изискванията на наредбата, която доста подробно урежда както експлоатацията на детските площадки, така и отговорността и изискванията във връзка с тях.
 
       Според наредбата, стопанинът на площадката за игра по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с нейните изисквания. За неизпълнение на Наредбата се прилагат наказателните разпоредби на ЗУТ. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на наредбата "Стопанин на площадка за игра" е собственик, наемател или концесионер на поземления имот или на сграда или на част от сграда, на чиято територия е разположена площадката за игра.

       Стопанинът носи отговорност за:

1. правилното устройство на площадката в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на наредбата;
2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;
3. полагането на изискващи се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;
4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;
5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите площадки за игра;
6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;
7. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата, отбелязани в докладите за извършения контрол.

       Стопанинът на площадката за игра следва да състави и план за контрола и поддържането на площадката за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност. Планът за контрол и поддържане на площадките за игра включва график и писмени процедури при извършване на няколко вида контрол: постоянен контрол, периодичен контрол и годишен контрол. Първите два вида ще се извършват от стопанина, а годишният контрол се възлага от него на независим /правоспособен по акредитация/ орган за контрол на детски площадки.

      Наредбата въвежда още редица изисквания, които заслужават внимание: за всяка открита площадка за игра ще се поставя минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката и съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра. Информационните табели ще съдържат задължителни компоненти, вкл. името на стопанина на площадката.
 
Целият текст на Наредбата можете да изтеглите от тук: