Правно основание

Кодекс за застраховането (КЗ)

Наредба № 28 от 10 май 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка (Наредба № 28)

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Характеристика

Застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.

При осъществяване на дейността си застрахователният брокер извършва пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застрахователно или презастрахователно покритие, предоставя консултантски услуги, администрира сключването на застрахователния или презастрахователния договор, следи сроковете за подновяване на договорите и съдейства на потребителя на застрахователни услуги при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие.

Отношенията между потребителя на застрахователни услуги, съответно застрахователя или презастрахователя и застрахователния брокер, се уреждат с писмен договор, освен при посредничество във връзка със задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от КЗ. При извършване на застрахователно посредничество възнаграждението на застрахователния брокер се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя, освен ако в договора е уговорено друго.

Застрахователният брокер не може да извършва дейност като застрахователен агент, като това ограничение се прилага и за членовете на управителните и контролните органи на застрахователния брокер, за всички други лица, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер, както и за неговите служители, непосредствено заети с извършване на застрахователно или презастрахователно посредничество. Застрахователният брокер не може да бъде акционер или съдружник, или член на управителен или контролен орган на застрахователен агент.

Застрахователният брокер е длъжен постоянно да поддържа задължителна застраховка "Професионална отговорност", валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество вследствие на негово виновно действие или бездействие. Минималната застрахователна сума е 2 000000 лв. за всяко застрахователно събитие и 3 000000 лв. за всички застрахователни събития за една година. Тази застраховка покрива отговорността за вреди, причинени и от виновно действие или бездействие на служители на застрахователния брокер при или по повод извършването на застрахователно или презастрахователно посредничество.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на лиценза е Комисията за финансов надзор (КФН).

2. Заявител

Заявител може да бъде търговско дружество или едноличен търговец.

3. Нормативноустановени изисквания

Служителите на застрахователния брокер, непосредствено заети с извършването на застрахователно или презастрахователно посредничество, трябва да имат поне средно образование и да отговарят на изискванията на чл. 157, ал. 4 КЗ, като застрахователния брокер е длъжен да им осигури обучение.

4. Необходими документи

За вписване на застрахователен брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор се подава заявление по образец, определен от заместник-председателя на КФН, към което се прилагат:

а) уставът или дружественият договор - ако е юридическо лице;

б) документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 157, ал. 1 от КЗ за застрахователен брокер физическо лице - едноличен търговец, за членовете на управителен орган и всички други лица, оправомощени да управляват или представляват застрахователен брокер - юридическо лице, и за физическите лица които представляват член на управителен или контролен орган на застрахователния брокер - юридическо лице:

- наличие на висше образование;

- наличие на професионален опит в областта на застраховането - най-малко две последователни години работа на ръководна длъжност или на длъжност, непосредствено свързана със сключването и изпълнението на застрахователни договори в застраховател, презастраховател, застрахователен брокер или застрахователен агент, или да е преминал успешно изпит за професионална квалификация, организиран от комисията, като условията и редът за провеждането му и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, се определят от комисията с Наредба № 28;

- да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

- да не е лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност;

- да не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- да не е обявяван в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност;

в) данни за адреса на офиса или клона, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество;

г) удостоверение за актуално правно състояние;

д) доказателства за притежаване на собствени средства в размер 4 на сто от общия размер на застрахователните премии по застрахователни и/или презастрахователни договори, сключени с неговото посредничество през предходната финансова година, но не по-малко от 30 000 лв., когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си;

е) удостоверение от банка, извършваща дейност в Република България за разкриване на клиентска сметка по която да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги, когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заместник-председателят на КФН се произнася с решение по заявлението за вписване в регистъра в едномесечен срок от постъпването му. При констатиране на нередовности или ако е необходима допълнителна информация, комисията изпраща на заявителя съобщение за констатиране на нередовности и/или за исканата допълнителна информация и определя срок не по-кратък от 15 дни за отстраняване на нередовностите или предоставянето на допълнителна информация, като едномесечния срок за произнасяне на комисията спира да тече до изтичането му. Ако съобщението за констатиране нередовности и/или за исканата допълнителна информация не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, определеният на заявителя срок започва да тече от поставяне на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, изготвен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията. Комисията уведомява писмено заявителя за взетото решение в 7-дневен срок от постановяването му.

След вписването на застрахователния брокер в регистъра, комисията му издава удостоверение за регистрация по образец, определен от заместник-председателя, който съдържа фирмата, седалището и адреса на управление на застрахователния брокер, регистъра, в който е вписан, начините, по които вписването може да се удостовери, както и имената на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер. Удостоверението за регистрация се предоставя на застрахователния брокер след представяне в Комисията за финансов надзор на заверено копие от сключената задължителна застраховка "Професионална отговорност".

Удостоверението за регистрация се прилага към искането за вписване на брокера, съответно за вписване на промяна на предмета на дейност и на фирмата на брокера в търговския регистър, и е условие за разглеждането му от съда. Вписването в регистъра е условие за започването и законосъобразното извършване на съответната дейност.

Заместник-председателят на КФН отказва вписване в регистъра, когато:

- не са изпълнени изискванията предвидени в КЗ;

- заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

Решението за отказ на заместник-председателя за вписване в регистъра се мотивира писмено. В случай на отказ заявителят може да подаде ново заявление за вписване в регистъра не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Индивидуалните административни актове на заместник- председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", подлежат на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Те могат да се обжалват по съдебен ред пред ВАС, като обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

6. Такси

За извършването на административната услуга се събират следните такси:

- такса за разглеждане на документи по заявление за вписване на застрахователен брокер - 50 лв.;

- такса за вписване на застрахователен брокер в регистъра - 5000 лв.